Loading...

Bezbednost, zdravlje na radu i zaštita od požara

Izuzetno značajan segment poslovanja bilo koje kompanije jeste i bezbednost, zdravlje na radu i zaštita od požara.

img-responsive

Kurs i obuka - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu

Da bi poslodavac bio u mogućnosti da određene poteškoće, koje nastanu usled povreda na radu reši na zakonom propisan način, mora nadležne u kompaniji edukovati, a kako bi bili upoznati sa svim pravno dozvoljenim sredstvima u tom slučaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova

Osnovna načela zakona kojim se reguliše bezbednost i zdravlje na radu će biti predstavljena polaznicima. A akcenat će predavači staviti na one njegove odredbe, koje se tiču obezbeđivanja propisanih uslova za izvođenje građevinskih radova.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima

Ukratko će biti predstavljen Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, sa fokusom na član broj 42 tog zakona. Biće prezentovane različite vrste rizika na radnim mestima, ali i objašnjeno kako se na najbolji mogući način vrši njihova procena.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste

Polaznici će biti upoznati sa načinom rada inspekcije i sa oblašću njenog delovanja, te sa ovlašćenjima koja imaju, a akcenat će biti stavljen na pravilno popunjavanje kontrolnih lista i pripremu dokumentacije koju će inspektori pregledati.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama

Trebalo bi da polaznik bude upoznat sa onim odredbama Zakona o zaštiti od požara, koje se odnose na obaveze nadležnih u tim službama u okviru kompanije. Naravno da će profesori govoriti i o kaznenim odredbama u slučaju nepoštovanja zakona.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima

Sa pravilnicima koji se odnose upravo na pomenutu opremu i njeno pravilno korišćenje će biti upoznati polaznici ove specijalizovane edukacije. Profesori će im ukazati i na to šta se događa u praksi kada se odredbe tih pravilnika ne poštuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja

Profesori će akcenat staviti na one rizične situacije, koje se najčešće događaju, a odnose se kako na oblast zaštite imovine, tako i na zaštitu poslovanja i lica. Takođe će biti ponuđeni i primeri, a zarad lakšeg savladavanja konkretne teme.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - koje obaveze imaju zagađivači životne sredine

Osnovna tema ove edukacije je vezana za prezentovanje zakonskih odredbi vezano za sistem zaštite životne sredine, a kojom prilikom će polaznici saznati ko su sve zagađivači životne sredine i koje su sve njihove zakonom propisane obaveze.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da napravite plan zaštite od udesa

Podrazumeva se da će profesori prvo objasniti šta se teoretski smatra pod pojmom udesa, a onda će biti prezentovane odredbe Zakona o vanrednim situacijama, koje su primarno vezane za zaštitu od udesa i planiranje aktivnosti u tom slučaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - saznajte kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih

Uz to što će polaznici obuke biti u prilici da dobiju podatke o tome kako na zdravlje zaposlenih utiču ekrani i elektromagnetna polja, biće im omogućeno da saznaju i na koji način se zaposleni od njihovog negativnog zračenja mogu zaštititi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - saznajte kako se pravi plan za zaštitu od požara

Iako je programom ovog specijalizovanog kursa obuhvaćen i teorijski deo, profesori će se fokusirati na praktičan rad, tako da će apsolutno svaki polaznik po završetku edukacije biti u mogućnosti da plan za zaštitu požara izradi samostalno.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - saznajte kako se upravlja opasnim otpadom

Koja je osnovna razlika između otpada i opasnog otpada će saznati svaki polaznik kursa, s tim što će predavači fokus staviti na postupak koji se odnosi na upravljanje onim otpadom, koji se prema trenutno važećim pravilima tretira kao opasan.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - saznajte šta je propisano Pravilnikom o bezbednosti mašina

Predviđeno je programom da akcenat bude stavljen na prezentovanje Pravilnika o bezbednosti mašina. A tom prilikom će prisutni dobiti informacije i o tome koje sve odredbe uključuje Direktiva Evropske Unije za stavljanje mašina na tržište.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - saznajte šta podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu

Naravno da će polaznici biti upućeni u to šta se karakteriše kao otpad i na koji način se njim mora rukovati da ne bi došlo do zagađenja životne sredine. Biće govora i o onim pravnim aktima, koja se odnose na sve faze upravljanja otpadom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - saznajte sve o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva

Iako će profesori ukratko predstaviti celokupan Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, podrazumeva se da će akcenat kursa biti stavljen na one njegove odredbe, koje se tiču građevinarstva, a polaznicima će biti ponuđeni i primeri iz prakse.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu

Saznaće polaznici obuke kako se prema zakonu tačno definiše beneficirani radni staž, odnosno koje kategorije zaposlenih imaju mogućnost da ga ostvare. Svakako će im biti predstavljeni zakoni Republike Srbije, kojima je ta oblast definisana.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada

Sa osnovnim pravilima, odnosno tehničkim merama koje navodi Preporuka za zaštitu od požara stambenih, poslovnih i javnih zgrada će biti upoznati svi koji odluče ovaj seminar da pohađaju. Akcenat će biti stavljen na mere za zaštitu od požara.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - šta treba da znate o povredama na radu

Prvenstveno će predavači predstaviti Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Republike Srbije. A poseban osvrt će biti napravljen na one odredbe tih zakona, koje se tiču baš povreda na radu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove

Predviđeno je programom da polaznici budu informisani o tome šta navodi Pravilnik o bezbednosti liftova, te kako se njegovi navodi moraju implementirati u praksu. Takođe će biti objašnjeno i kako treba postupati da ne bi došlo do grešaka.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu

Predviđeno je da vrlo detaljno tokom ovog kursa bude predstavljen Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, a kako bi polaznici bili upoznati sa odredbama koje on podrazumeva.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada

Šta spada u oblast medicine rada je osnovna tema, kojom će se baviti edukacija. Svakako će biti prezentovane osnovne odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, ali i nove tendencije, koje su u oblasti medicine rada trenutno aktuelne.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi

Tokom ove obuke će polaznici imati priliku da saznaju šta je tačno lična zaštitna oprema, a biće upoznati i sa vrstama i kategorijama te opreme. A profesori će akcenat staviti na prezentovanje osnovnih odredbi Zakona o tehničkim zahtevima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara

Oblast zaštite od požara je definisana zakonom, a sa njim će i biti upoznat svaki polaznik. Saznaće i zašto je važno primenjivati odredbe trenutno aktuelnog Zakona o zaštiti od požara i kako se na poslovanje odražava njihovo nepoštovanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova

Predviđeno je programom da polaznici budu upoznati sa odredbama pravilnika, koji je zvanično usvojen 2013. godine i kojim se definišu zahtevi vezano za tehničke karakteristike one opreme, koja može da bude plasirana na tržište naše zemlje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata

Akcenat će biti stavljen na upoznavanje prisutnih sa investicionim projektima u građevinarstvu, a tada će im biti objašnjen i postupak računanja proizvodne cene, ali i kako funkcioniše vrednovanje finansijskih sredstava uloženih u gradnju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara

Ne samo da će se teoretski upoznati sa sredstvima koja se koriste za gašenje požara, kao i sa njihovim osnovnim tehničkim karakteristikama, nego će polaznici imati isto tako priliku da praktično nauče kako se kojim od njih pravilno rukuje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu

Pored upoznavanja sa odredbama navedenih zakona polaznici će saznati i koja dokumenta poslodavac mora da donese, da bi njegovo poslovanje u potpunosti bilo u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom

Uz to što će polaznici ovog kursa biti informisani o osnovnim odredbama Zakona o upravljanju otpadom Republike Srbije, tokom nastave će biti u prilici i da saznaju šta se događa u praksi kada se odredbe tog zakona ne poštuju kako bi trebalo.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu

U skladu sa nastavnim programom ovog kursa, fokus će biti isključivo stavljen na predstavljanje trenutno aktuelnog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, tako da će svi polaznici naučiti kako se njegov odredbe pravilno primenjuju u praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o protivpožarnoj zaštiti skladišta

Polaznici će naučiti kojoj kategoriji pripadaju skladišta, a akcenat će biti stavljen na njihovu zaštitu od požara, te na one aspekte koji moraju biti usklađeni u svim fazama, počev od projektovanja, pa do izgradnje i kasnije korišćenja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima

Sa osnovama Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti iz jula 2017. će detaljno da budu upoznati polaznici. A fokus se stavlja na važnost usklađivanja elektronskih proizvoda sa navodima tog pravilnika, kao i na poštovanje sertifikacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama

Prvo i osnovno što će svaki polaznik naučiti jeste šta se zvanično smatra pod pojmom vanredne situacije. A profesori će im takođe objasniti i kako bi trebalo da u tom slučaju budu kordinirane upravljačke aktivnosti, sa ciljem zaštite ljudi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca

Sa osnovnim zakonskim aktima koja na teritoriji Republike Srbije regulišu bezbednost i zdravlje na radu će se upoznati polaznici. Akcenat će biti stavljen na prezentovanje odredbi koje su usmerene na obaveze poslodavca prema zaposlenima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za implementaciju programa bezbednosti na radu

Sa obavezama koje menadžer ima će se upoznati kandidati, a onda će im biti navedeno zašto je važno da pravilno primeni sve što podrazumeva program bezbednosti na radu. Kroz primere će biti objašnjeno koje su greške u praksi i kako ih izbeći.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu pravila ergonomije radnih mesta

Da bi bio poboljšan kvalitet rada zaposlenih, oni moraju sa zdravstvenog aspekta biti zaštićeni, a tome će biti posvećen kurs. Upoznaće se polaznici sa ergonomijom radnih mesta i sa pravilima koja se primenjuju sa ciljem zaštite zaposlenih.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu

Nakon uopštenog upoznavanja Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu će polaznici da budu upoznati i sa načinom vođenja evidencije. Biće sprovedene i vežbe, te će se upoznati i sa Pravilnikom o evidencijama i njegovim osnovnim odredbama.

Više

Bezbednost, zdravlje na radu i zaštita od požara

Izuzetno značajan segment poslovanja bilo koje kompanije jeste i bezbednost, zdravlje na radu i zaštita od požara, a budući da se pravila u toj oblasti neprekidno menjaju važno je da nadležni u preduzećima sa njima budu upoznati.

Upravo to jeste razlog zbog čega se mnogobrojni kursevi i obuke u oblasti bezbednosti i zaštita od požara organizuju, tako da se pored ostalog polaznicima nudi mogućnost da nauče kakav je uticaj bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca, odnosno kako se vrši implementacija programa bezbednosti na radu.

U ponudi je i stručni seminar - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova, a zainteresovani mogu da nauče i kako da osiguraju bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova, odnosno kako da procene rizike i opasnosti na radnim mestima.

Pored pomenutih, ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove, a pojedinci mogu isto tako da se upoznaju i sa principima vrednovanja građevinskih objekata.

Šta treba da znate o izgradnji garaža i visokih zgrada je tema još jedne edukacije koja je u ponudi, a sprovodi se i kurs i obuka za primenu pravila ergonomije radnih mesta. Zinteresovanima se nudi prilika da nauče kako da se pripreme za posetu inspekcije i popune kontrolne liste, kao i da saznaju kako elektromagnetna polja i ekrani utiču na zdravlje zaposlenih, te da se informišu o bezbednosti i zdravlju na radu u oblasti građevinarstva.

Ukoliko to bude bilo potrebno, biće organizovan i stručni seminar - šta treba da znate o beneficiranom radnom stažu, a ko god želi može da nauči i kako se ocenjuje usklađenost opreme pod pritiskom sa aktuelnim propisima, te da se osposobi za vođenje evidencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu.

Naravno da će svaki polaznik imati priliku da nauči i kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama, a tu je i stručna obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara.

Na koji način funkcioniše sertifikacija i usklađivanje elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima je isto tema jedne od stručnih edukacija, a postoji mogućnost i da se kandidati upoznaju sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi.

Trebalo bi pomenuti i to da se sprovodi specijalizovani seminar - saznajte šta je propisano pravilnikom o bezbednosti mašina, a otvorena je mogućnost i da se polaznici upoznaju sa time kako se procenjuju rizici u sferi zaštite imovine, lica i poslovanja.

Koje su sve specifičnosti upravljanja u vanrednim okolnostima, ali i koji su to propisi vezani za bezbednost i zdravlje na radu su teme koje obrađuju pojedinačne edukacije. Takođe se u ponudi nalazi i stručna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu, a ko god želi ima mogućnost da upiše stručni seminar - šta treba da znate o povredama na radu, te da se upozna sa sredstvima za gašenje požara.

Pored ostalih, kandidatima je omogućeno i da pohađaju edukaciju kako bi naučili da prave plan za zaštitu od požara, te da usklade poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i bezbednosti i zdravlju na radu.

Ako nekoga zanima kako da legalno i uspešno rešava probleme nastale usled povreda na radu, može takođe pohađati stručnu edukaciju koja se tom temom bavi.

Naravno da je ponudom obuhvaćen i stručni seminar o protivpožarnoj zaštiti skladišta, a ko god želi može saznati koje su obaveze proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom, odnosno koje obaveze imaju zagađivači životne sredine.

Svakako da je otvorena mogućnost i za pohađanje edukacije, tokom koje se polaznicima nudi mogućnost da se upoznaju sa modernim tendencijama u medicini rada, ali i da saznaju šta sve podrazumeva obaveza izveštavanja o otpadu, odnosno kako se upravlja opasnim materijama.

Bitno je naglasiti i to da sve obuke i kursevi u oblasti bezbednosti, zdravlja na radu i zaštite od požara imaju tačno utvrđen program, koji je usklađen sa pravilima navedenim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje.

Budući da je u pitanju propisno sertifikovana obrazovna institucija, to znači da svaki polaznik nakon završenog specijalizovanog seminara iz oblasti bezbednosti i zaštite od požara postaje vlasnik validnog sertifikata. A u skladu sa trenutno važećim pravilima će on taj dokument upisati pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje u svoj radni dosije, a podrazumeva se da ima pravo njime da se koristi u praksi, kako bi potencijalnom poslodavcu podneo validan dokaz o kvalifikovanosti za bavljenje određenim poslom.

U slucaju da određeni kursevi i obuke iz oblasti bezbednosti, zdravlja na radu i zaštite od požara uključuju i praksu, ona će biti organizovana isključivo u neposrednoj saradnji sa najboljima u konkretnoj struci.

Izuzev redovnog, odnosno vanrednog školovanja za određena zanimanja iz ovih oblasti se nudi i mogućnost kako dokvalifikacije, tako isto i prekvalifikacije, a omogućeno je i stručno osposobljavanje za zanimanja iz oblasti bezbednosti, zdravlja na radu i zaštite na radu.

Potrebno je da svako ko je zainteresovan izvrši prvu prijavu za praćenje konkretne edukacije, a nakon toga i da dođe lično, te priloži propisana dokumenta, kako bi zvanično bio izvršen upis.

Što se tiče prijavljivanja, kandidati imaju pravo svakog radnog dana da kontaktiraju ili putem telefona zaposlene ove institucije ili da dođu lično i na taj način izvrše prijavu. Naravno da im je dozvoljeno i da osnovne podatke, tačnije prezime i ime, zatim datum rođenja i broj telefona, pošalju na zvaničnu mejl adresu, posle čega su obavezni da pristupe upisu.