Loading...

Srednja saobraćajna škola Jagodina

Vozač motornih vozila srednja škola

Vozač motornih vozila

Ukupno tri godine bi trebalo da pohađa školovanje svako ko želi da stekne diplomu za zanimanje vozač motornih vozila. Nastava podrazumeva i praktični i teorijski deo, a svako ko bude postao vlasnik diplome za ovo zanimanje će steći status profesionalnog vozača. Na taj način će svakako biti u prednos…
Više
Tehničar drumskog saobraćaja Beograd

Tehničar drumskog saobraćaja

Pored toga što bi trebalo da priprema, odnosno organizuje i planira rad konkretnog voznog parka, lice koje je steklo kvalifikacije za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja je zaduženo i da bude u toku sa korišćenjem vozila u tom parku. Brine i o planiranju svih pregleda vozila, a uz maksimalno pošt…
Više

Rešenjem broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03 , koje je dana 16. novembra 2021. godine donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , a na osnovu člana 136 stava 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i 95 / 18, te na osnovu člana 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakoni, 10 / 19 i 6 / 20 utvrđeno je da Srednja saobraćajna škola Jagodina, koja se nalazi u ulici Kneginje Milice broj 21 / 8 ispunjava sve zakonom propisane uslove za sprovođenje nastavnog plana i programa u području rada saobraćaj. Svi kandidati koji su zainteresovani i koji mogu da odgovore na uslove, koje definiše zakon, u okviru ove škole mogu da pohađaju nastavu za obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja, u trajanju od četiri godine. Inače je pomenutim rešenjem precizirano da Srednja saobraćajna škola Jagodina ispunjava sve propisane uslove ne samo u pogledu prostora, odnosno njegove opremljenosti, te nastavnih sredstava koja su na raspolaganju kandidatima, već i u pogledu potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika za ostvarivanje nastavnog plana i programa u području rada saobraćaj i to za konkretni obrazovni profil u četvorogodišnjem trajanju.

Ne treba zaboraviti ni vrlo važan podatak da je u pitanju srednja škola koja je zvanično ovlašćena za sprovođenje pomenutog programa, pa samim tim kandidati koji budu stekli diplomu za zanimanje četvrtog stepena, tehničar drumskog saobraćaja imaju puno pravo da od nadležnih u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, a u kojoj pre toga moraju imati otvoren radne dosije, zahtevaju zvaničan upis diplome. Isto tako bi trebalo da po sticanju diplome za ovo zanimanje tu informaciju navedu i u svojoj radnoj biografiji, odnosno CV - ju, što će im sasvim sigurno pomoći prilikom konkurisanja za posao.

Srednja saobraćajna škola Jagodina

Svakako je važno da svi koji su zainteresovani za sticanje zvanja tehničar drumskog saobraćaja, IV stepen, znaju i to da je Srednja saobraćajna škola Jagodina u obavezi da poštuje sve propise koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a koji se prvenstveno tiču zvaničnog nastavnog programa za pomenuti obrazovni profil. Samim tim su učenici u obavezi da pohađaju nastavu u okviru opšteobrazovnih predmeta i u okviru stručnih predmeta, s tim što je programom predviđeno i da kandidati biraju između dva obavezna izborna predmeta propisana aktuelnim nastavnim programom. Takođe se podrazumeva da učenici imaju obavezu da pohađaju ne samo teorijski deo nastave, nego isto tako i praktični.

Budući da posebno vodi računa o kvalitetu edukacije, Srednja saobraćajna škola Jagodina isto tako obraća pažnju i na pravna, odnosno fizička lica sa kojima ostvaruje saradnju vezano za praktičan deo ove edukacije. Sa tim u vezi moramo napomenuti da se vrlo pažljivo biraju poslovni partneri, od kojih će učenici imati priliku da stiču praktična znanja.

Da bi odgovorila adekvatno na sve zahteve, ova škola ne vodi računa samo o uređenju prostora i o opremi, odnosno nastavnim sredstvima koja se koriste tokom izvođenja nastave, već i o odabiru nastavnog i stručnog kadra, ali i o njihovoj dodatnoj edukaciji. Iz tog razloga posebno ističemo da nastavnici koji su zaduženi za sprovođenje programa bivaju upućeni na različite seminare i radionice, koje imaju za cilj njihovo upoznavanje sa savremenim tendencijama u obrazovanju. Sva ta znanja oni kasnije implementiraju i u svoj radu, ne bi li na taj način još više unapredili kvalitet nastave.

Pored toga što kandidatima nudi mogućnost za redovno školovanje u području rada saobraćaj, a za obrazovni profil IV stepena, tehničar drumskog saobraćaja, Srednja saobraćajna škola Jagodina svim zainteresovanima nudi mogućnost i vanrednog školovanja, kao i pohađanje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za pomenuti obrazovni profil, sve u skladu sa propisanim zakonima. Nakon što budu završili izabrani program, te stekli diplomu za pomenuto zanimanje, kandidati mogu ili da se odmah zaposle u struci ili da nastave školovanje u okviru izabrane više škole ili fakulteta.