Loading...

Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac

Telefon
+381 60 6754467
+381 69 3090585
Adresa
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 23, 34000 Kragujevac

Obrazovni profili

Tehničar dizajna grafike

Jedno od vrlo traženih zanimanja jeste i tehničar grafike dizajna, koje omogućuje kandidatima da samostalno u budućnosti rada ovaj posao. Naime, svako ko bude stekao diplomu za zanimanje četvrtog stepena tehničar grafike dizajna će naučiti ne samo na koji način se kreira vizuelni identitet neke kompanije ili nekog pojedinca, već će ovladati i tehnikama dizajna, što će mu sasvim sigurno pomoći i u budućem radu.
Više
Medicinska sestra Vaspitač srednja škola

Medicinska sestra – vaspitač

Jedno od zanimanja koja je na tržištu rada sve traženije i za kojim među svršenim osnovcima posebno vlada interesovanje jeste i medicinska sestra - vaspitač.
Više
Medicinska sestra tehničar Beograd

Medicinska sestra – tehničar

U skladu sa aktuelnim programom koji propisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predviđeno je da se učenici u toku četiri godine i teoretski i praktično upoznaju sa gradivom, tako da mogu potpuno samostalno da obavljaju ovaj posao u budućnosti. Ističemo da po završetku školovanja, bez obzira da li se odluče za redovno ili vanredno školovanje, kandidati imaju kako mogućnost da se odluče za posao u struci, tako isto i da nastave školovanje ili na nekoj višoj školi ili na fakultetu.
Više
Gimnazija - opšti tip

Gimnazija - opšti tip

Gimnazijsko obrazovanje je poznato kao jedno od najobuhvatnijih, a posebno ako je u pitanju gimnazija - opšti tip, kao što to podrazumeva Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac.
Više
Gimnazija - opšti smer (sportsko odeljenje)

Gimnazija - opšti smer (sportsko odeljenje)

Odličan izbor za sve koji su okrenuti sportu jeste i gimnazija - opšti tip (sportsko odeljenje). Svakako se od učenika po završetku školovanja očekuje da isto nastave, a nema nikakve sumnje da će imati prilike da steknu opšte obrazovanje na zavidnom nivou.
Više
Geodetski tehničar - geometar

Geodetski tehničar - geometar

Ne samo da će svako ko se bude školovao za zanimanje geodetski tehničar - geometar biti u potpunosti osposobljen da obavlja sve one poslove, koje podrazumeva to zanimanje, nego će imati priliku da stekne kako teoretska, tako isto i praktična znanja.
U toku školovanja kandidati između ostalog uče da izrađuju geodetske karte, zatim stiču znanja vezano za prikupljanje podataka koji su važni za obavljanje ovog posla. Podrazumeva se da će se upoznati i sa postupkom geodetskih merenja, te da će naučiti da koriste odgovarajuće alate.
Više
Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Vrlo je zanimljivo zanimanje elektrotehničar za elektroniku na vozilima, jer kandidatima nudi mogućnost da otkrije mnoge zanimljivosti tokom školovanja, a koje su vezane za funkcionisanje brojnih elemenata na automobilima, ali i na različitim vozilima. Tim pre što je propisano od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da kandidati treba da pohađaju ne samo teoretski, nego i praktičan deo, što znači da će oni već tokom školovanja biti upoznati sa brojnim tajnama ovog zanimanja.
Više
Elektrotehničar računara

Elektrotehničar računara

Ne samo da će svako ko se bude školovao za obrazovni profil elektrotehničar računara naučiti na koji način se ti uređaj održavaju, nego će biti upoznati sa funkcionisanjem, ali i sa održavanjem računarskih sistema, kao i prateće opreme. Podrazumeva se da će tokom školovanja kroz teoriju i praksu svaki učenik naučiti na koji način bi trebalo da pristupi otklanjanju kvara kod različitih uređaja i generalno kako se oni servisiraju.
Više
Elektrotehničar procesnog upravljanja

Elektrotehničar procesnog upravljanja

Osnovno čime se bavi osoba koja stekne diplomu za zanimanje elektrotehničar procesnog upravljanja, a za koji je takođe sertifikovana Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac jeste da zna kako da upravlja određenim uređajima i da reguliše proces njihovog rada. Samim tim što je nastavnim programom predviđeno da učenici pohađaju i teoretski deo edukacije i praktični, njima će to značajno koristiti, jer će već tokom školovanja imati priliku da savladaju sva znanja koja su potrebna i u praksi.
Više
Elektrotehničar informacionih tehnologija

Elektrotehničar informacionih tehnologija Kragujevac, Beograd

Akcenat školovanja za zanimanje elektrotehničar informacionih tehnologija, koje se takođe smatra izuzetno perspektivnim je vezano za hardver, te za način funkcionisanja svih delova računara koji njemu pripadaju. Nema nikakve sumnje da će vrlo brzo i lako svako ko bude pohađao ovaj smer moći ili da u toj struci pronađe posao ili da se samostalno posveti ovom zanimanju.
Više
Elektrotehničar energetike

Elektrotehničar energetike

Predviđeno je aktuelnim nastavnim programom za obrazovni profil elektrotehničar energetike, koji takođe u ponudi ima Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac da se tokom školovanja kandidati najpre upoznaju sa time kako funkcionišu instalacije visokog napona, odnosno na koji način se u praksi radi sa različitim elektroenergetskim elementima. Dalje, nakon što budu stekli diplomu za zanimanje, kandidati će moći da se zaposle u okviru bilo koje kompanije, gde je potrebno održavati elektroinstalacije, pa je sasvim jasno da je njihova perspektiva u pogledu zaposlenja odlična.
Više
Elektroinstalater

Elektroinstalater

Nakon što završe trogodišnje školovanje na smeru elektroinstalater, učenici će imati priliku da samostalno obavljaju ovaj posao. Najpre zato što će se u toku školovanja upoznati kako kroz teoriju, tako isto i kroz praktičan rad sa elektroinstalacijama, kao i sa načinom popravke elektronskih uređaja različite vrste.
Više
Administrator računarskih mreža

Administrator računarskih mreža

Još jedno od zanimanja koje se smatra izuzetno traženim i perspektivnim jeste i administrator računarskih mreža. Poznato je da je velika potražnja za ovim stručnjacima, a koji će nakon četvorogodišnjeg školovanja potpuno ovladati upravljanjem računarskim mrežama, gde će naučiti i na koji način da ih održavaju, odnosno da rešavaju različite poteškoće koje mogu da se jave. Podrazumeva se da je programom predviđeno da učenici pohađaju ne samo teoretski, nego i praktični deo, što će im i te kako značiti kasnije kada se budu bavili ovim poslom.
Više

Zapisnikom o vanrednom inspekcijskom nadzoru 424 - 614 - 00120 / 2017 - 12, od dana 23. maja 2017. godine, a koji je donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, odnosno Sektor za inspekcijske poslove Kragujevac utvrđeno je da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac ispunjava sve propisane uslove za početak rada i ostvarivanje nastavnog plana i programa za sledeće obrazovne profile: gimnazija - opšti tip (sportsko odeljenje), administrator računarskih mreža IV stepen, elektrotehničar procesnog upravljanja, IV stepen i elektrotehničar za dijagnostiku na vozilima, IV stepen, a u području rada elektrotehnika. Takođe, inspektori su utvrdili da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac ispunjava i sve zakonom propisane uslove za organizaciju nastave u okviru četvorogodišnjeg obrazovnog profila geodetski tehničar - geometar, u području rada geodezija i građevinarstvo, kao i za obrazovni profil IV stepena tehničar dizajna grafike, a u području rada kultura, umetnost i javno informisanje.

Pored toga, Zapisnikom o vanrednom inspekcijskom nadzoru utvrđeno je i da ova škola ispunjava sve uslove koji su propisani zakonom, a tiču se organizacije praktične nastave, budući da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac ima sklopljene poslovne ugovore o saradnji u tom segmentu sa vodećim pravnim licima i preduzetnicima na području tog grada.

Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac

Na dan 30. avgusta 2018. godine je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo Rršenje broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, a na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i na osnovu člana broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17 i 27 / 18 - dr. zakon. Prema tome rešenju utvrđeno je da Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu, koja se nalazi u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23 u potpunosti ispunjava sve uslove koji su propisani zakonom, a vezano za prostor, opremu i nastavna sredstva, kao i za potreban broj nastavnika i stručnih saradnika, tako da stiče pravo da ostvaruje nastavne planove i programe u području rada elektrotehnika. Ova obrazovna institucija je pomenutim rešenjem ovlašćena za sprovođenje programa za obrazovni profil u trogodišnjem trajanju elektroinstalater i za obrazovne profile IV stepena elektrotehničar energetike i elektrotehničar računara.

Takođe je na dan 8. jula 2019. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo rešenje broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, kojim je utvrđeno da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac ispunjava sve uslove propisane zakonom u pogledu prostora, nastavnih sredstava i opreme, te potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika za ostvarivanje nastavnih planova i programa u području rada elektrotehnika i to za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija, IV stepen, kao i u području rada zdravstvo i socijalna zaštita, a za četvorogodišnji obrazovni profil medicinska sestra - tehničar. Rešenje je doneto na osnovu člana 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16, kao i na osnovu člana broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon.

I ne samo da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac ispunjava sve zakonom propisane uslove, tako da može da organizuje nastavu za pomenute obrazovne profile, već nastoji i da neprekidno poboljšava kvalitet. Samim tim su polaznicima na raspolaganju najsavremenija nastavna sredstva, dok se nastavno osoblje vrlo često upućuje na dodatne edukacije, kako bi znanja koja tom prilikom steknu primenili i u okviru nastave, te omogućili polaznicima da mnogo jednostavnije usvajaju gradivo propisano nastavnim programom. Takođe moramo naglasiti i to da većina obrazovnih profila za koje je ova škola specijalizovana podrazumeva i teorijski deo i praktični. A što se teorijskog dela tiče, od polaznika se zahteva da pohađaju i opšteobrazovne predmete i stručne. U okviru određenih smerova, odnosno obrazovnih profila je predviđeno i da u toku svake školske godine kandidat ima obavezu da odabere između dva izborna predmeta, odnosno građanskog vaspitanja i verske nastave.

Praktičan deo koji je predviđen nastavnim programom, Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac ostvaruje u saradnji sa pažljivo odabranim pravnim licima i preduzetnicima na području ovog grada. I tom prilikom se posebna pažnja obraća na kvalitet.

Naročito moramo izdvojiti informaciju da se i srednja medicinska škola odnosno obrazovni profili iz medicinske i ekonomske struke nalaze u ponudi. Razlog zbog koga baš ta zanimanja izdvajamo je logičan... naime, na tržištu rada i naše i zemalja u regionu, ali i u svetu je naročito velika potražnja za radnicima koji su stekli neko od zvanja, koja nudi medicinska škola Kragujevac.

Profesori u našoj školi

Iako je poznato da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac vodi naročito računa o tome koje stručnjake će izabrati da vode nastavu u okviru konketnih obrazovnih profila, moramo naglasiti da se posebna pažnja obraća i na njihovu dodatnu edukaciju, a sve sa ciljem da se učenicima obezbedi maksimalno kvalitetna nastava.

Nema nikakve sumnje da će profesori i stručno osoblje nakon pohađanja specijalizovanih seminara i radionica, tokom kojih će se upoznati sa brojnim novostima u vezi sa edukacijama, sve to implementirati u svoj rad, kako bi podigli na mnogo viši nivo kvalitet nastave.

Obavljanje prakse

Ne samo da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac vodi računa o kvalitetu nastavnog i stručnog osoblja, kao i o samom prostoru u kome se organizuje nastava, već i o tome gde omogućuje učenicima da pohađaju praktičan deo, koji je propisan zvaničnim nastavnim programom. Iz tog razloga slobodno možemo reći da će učenicima biti omogućeno da u okviru prestižnih institucija, koji su se dugogodišnjim postojanjem na tržištu dokazali u svom radu, pruža mogućnost svim učenicima da pohađaju praktičan deo nastave. Bez obzira koji obrazovni profil je u pitanju, nema sumnje da će učenici imati priliku od najboljih u konkretnoj oblasti da stiču i praktična znanja.

Šta po završetku škole?

Pitanje koje muči mnoge jeste šta će raditi nakon što steknu diplomu za zanimanje koje su odabrali, a bez obzira da li je u pitanju obrazovni profil trećeg ili četvrtog stepena. Svakako je važno napomenuti da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac u ponudi ima obrazovne profile koji su izuzetno perspektivni, ali i traženi na tržištu rada.

Primera radi, svako ko se školuje za zanimanje elektrotehničar računara ili elektrotehničar za elektroniku na vozilima, odnosno elektrotehničar informacionih tehnologija, te elektrotehničar procesnog upravljanja i elektrotehničar energetike, može vrlo lako da otvori sopstveni biznis, što se isto odnosi i na osobe koje se školuju za zanimanje elektroinstalater, III stepena. A sve to isto se može reći i za ljude koji odluče da steknu diplomu za zanimanje administrator računarskih mreža i tehničar dizajna grafike.

Kada su u pitanju gimnazija opšti smer ( sportsko odeljenje), ali zanimanje geodetski tehničar - geometar, odnosno medicinska sestra - tehničar, moramo napomenuti da je reč o obrazovnim profilima koji se smatraju posebno traženim, s tim što svi koji pohađaju gimnaziju treba da razmisle o nastavku školovanja.

Ipak, nema sumnje da je gimnazijsko obrazovanje najkompletnije, pa će samim tim moći da upišu fakultet koji požele ili neku višu školu.

Svakako je prohodnost na fakultetima za mnoga od ovih zanimanja vrlo visoka, te nema bojazni da će kandidati relativno lako moći da upišu ili fakultet ili višu školu koju žele.

Ako se neko i predomisli, treba da zna da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac uz redovno i vanredno školovanje za pomenute obrazovne profile nudi mogućnost dokvalifikacije ili prekvalifikacije, što opet znači mnogima, koji će se možda pokolebati. Primera radi, svi koji budu stekli diplomu za zanimanje elektro struke mogu školovanje nastaviti na Elektrotehničkom fakultetu, mada postoje i više škole koje su vezane za ovu oblast, što opet nudi mnogo mogućnosti svakom učeniku.

Treba pomenuti i to da osobe koje steknu diplomu za zanimanje IV stepena geodetski tehničar - geometar imaju mogućnost da upišu Građevinski fakultet na primer, uzevši u obzir da u okviru njega funkcioniše Katedra za geodeziju i informatiku.

A što se tiče zanimanja medicinska sestra - tehničar, osim više medicinske škole, svim zainteresovanima se nudi mogućnosti da školovanje nastave i u okviru Medicinskog fakulteta.

Mogućnost zaposlenja

Ukoliko kandidati koji steknu diplomu za neko od pomenutih zanimanja ne žele da nastave školovanje, imaju mogućnost da se u struci zaposle. Samim tim što se radi o zanimanjima koja su na tržištu rada naročito tražena, to ne postoji bojazan da će dugo tražiti posao posle završetka školovanja.

U firmama koje zapošljavaju elektroinstalatere i električare, a koje su uglavnom u građevinskom sektoru se mogu zaposliti svi koji steknu diplomu za zanimanje trećeg stepena elektroinstalater.

Ukoliko se neko kvalifikuje za zanimanje medicinska sestra - tehničar, koje je četvrtog stepena, može raditi u zdravstvenim institucijama, bilo da su one države ili privatne. Kada je u pitanju zanimanje geodetski tehničar - geometar, osim u različitim biroima koji se bave geodetskim radovima, ti kandidati mogu da se zaposle i u različitim kako privatnim, tako i državnim institucijama, koje se bave na prvom mestu projektovanjem bilo naseljenih mesta, bilo saobraćajnica, ali i svih drugih terena i generalno drugim poslovima koji se odnose na geodeziju.

Prilično je lako licima koja steknu diplomu za zanimanje administrator računarskih mreža da pronađu posao, prosto zato što računari postoje u gotovo svakoj kompaniji i neophodno je da imaju zaposlenog koji će se baviti održavanjem i računara i računarskih mreža.

Osobe koje se kvalifikuju za zanimanje elektrotehničar za elektroniku na vozilima najpre mogu otvoriti sopstveni servis, a takođe mogu i da se zaposle u nekom drugom specijalizovanog servisu. Isto se odnosi i na kandidate koji steknu zvanje elektrotehničar računara, jer osim samostalnog posla, mogu da se zaposle i u firmama u okviru kojih je neophodno da postoji lice zaduženo za održavanje računara i računarskih sistema.

Svako ko stekne diplomu za zanimanje elektrotehničar informacionih tehnologija takođe ima mogućnost da radi samostalno, ali i da se bavi održavanjem, odnosno popravkama i servisiranjem računara, računarske opreme i računarskih sistema u nekoj kompaniji. Elektrotehničar energetike je zanimanje koje je fokusirano na određenu oblast, pa obično lica koja steknu to zvanje pokušavaju da pronađu posao u firmama koje su fokusirane na rad sa instalacijama visokog napona i u energetskim postrojenjima.

Kao što smo već pomenuli, svako ko bude pohađao gimnaziju - opšti tip ( sportsko odeljenje ) bi trebalo da razmisli o tome da li će nastaviti školovanje na fakultetu ili na nekoj višoj školi. Iako mu gimnazija pruža mnogo šire opšte obrazovanje, svakako je važno da stekne neko zvanje.