Loading...

Učenik je na prvom mestu

Maksimalno kvalitetno obrazovanje za sve naše polaznike

Glavni cilj koji IT gimnazija u Kragujevcu ima jeste da svakom đaku pruži maksimalno kvalitetno obrazovanje u okviru izabranog obrazovnog profila, a da to bude po izuzetno povoljnim cenama. Upravo iz tog razloga često navodimo da je princip školovanja u našoj instituciji primarno podređen zahtevima učenika, te da im se omogućuje da zaista uživaju u svom školovanju, a da uz to, gradivo koje je predviđeno aktuelnim nastavnim programom uspevaju vrlo lako i brzo da savladaju.
Primarno se svi profesori i ostala stručna lica koja čine kolektiv ove obrazovne institucije rukovode pravilom da je učenik na prvom mestu, čime se postiže izuzetno veliki uspeh, a đaci bivaju rasterećeni nepotrebnih briga.

Učenik je na prvom mestu - IT Gimnazija

Koncept školovanja - učenik je na prvom mestu

Budući da su profesori koje IT gimnazija Kragujevac zapošljava, na prvom mestu dobri i kvalitetni ljudi, a zatim i vrhunski stručnjaci u svojoj branši, to oni nastoje da u svoj rad implementiraju smernice koje navodi savremeni princip školovanja, te da svakom đaku pojedinačno pruže mogućnost da savlava gradivo ritmom koji mu odgovara.
Na taj način se apsolutno nijedan đak ne može osećati loše dok pohađa našu školu, jer mu je omogućeno da na najbolji mogući način nauči sve što je nastavnim programom za obrazovni profil koji je izabrao predviđeno. Stoga sa sigurnošću možemo da kažemo da će svako od njih imati mnogo kvalitetnije znanje, a u poređenju sa onim đacima koji pohađaju bilo koju državnu obrazovnu isntituciju u okviru istog smera.

Zbog čega je dobar koncept obrazovanja - učenik je na prvom mestu?

Mada se to samo po sebi nameće, dobro je da naglasimo da je kroz dugogodišnje posmatranje nedostataka onog koncepta koji je, u većini državnih škola i dalje prisutan, a koji podrazumeva da je nastavnik u središtu pažnje, primećeno da je koncept obrazovanja koji upravo učenika stavlja u sam centar nastave znatno učinkovitiji. Naime, primećeno je da princip obrazovanja koji je i dalje zastupljen u državnim srednjim školama, vrlo negativno utiče na učenike, a posebno na one koji ne mogu predviđenim tempom da savladaju gradivo koje je uvršteno u nastavni program za neki obrazovni profil. Iz tog razloga i dolazi do propusta u učenju, koji se kasnije gotovo ni na koji način ne mogu nadoknaditi ili, pak mogu, ali uz izuzetan trud.
Sasvim je logično da se nakon analiziranja takvog principa organizacije nastave došlo do zaključka da fokus mora biti prebačen na svakog učenika pojedinačno, stim što se svakako mora naglasiti da to ni u kom slučaju ne znači da profesor, odnosno predavač gubi svoju funkciju. Naprotiv, njegova uloga u takvom konceptu edukacije postaje još značajnija, jer on treba tada da osluškuje vrlo pažljivo potrebe, ali i mogućnosti svakog učenika pojedinačno.
A da bi to mogao da učini na pravi način, IT gimnazija u Kragujevcu neprekidno članovima svog kolektiva omogućuje dodatne edukacije, gde se oni u okviru različitih, specijalizovanih seminara uče na koji način treba da priđu svakom đaku pojedinačno, a kako bi iz njega izvukli maksimum.

Koji su principi obrazovnog koncepta - učenik je na prvom mestu?

Kada se kaže da IT gimnazija Kragujevc poštuje savremeni koncept obrazaovanja, a koji fokus stavlja na učenika, to svakako ne znači da je bilo kom đaku dopušteno da se ponaša onako kako on želi. Naprotiv, od svakog učenika ove škole se očekuje da se u potpunosti pridržava pravila lepog ponašanja, te da poštuje kako svoje školske drugove, profesore i drugo stručno osoblje koje je zaposleno u školi, tako i školsku imovinu, te da se prema njoj odnosi maksimalno odgovorno.
Osnovni princip koji je vezan za takav način organizovanja nastave je vezan za interaktivnu nastavu, a u okviru koje se svakom đaku pojedinačno dozvoljava da napreduje u skladu sa svojim mogućnostima. Zapravo, profesor je zadužen da predviđeni nastavni program u potpunosti prilagodi potrebama svakog učenika pojedinačno, što nije ni malo jednostavno, ali zahvaljujući bogatom iskustvu i želji da gradivo prenesu đacima na najbolji mogući način, profesori IT gimnazije u tome imaju uspeha.
Pored interaktivne nastave, ovakav koncept obrazovanja prati i mogućnost takozvanog e - learning - a, koji se smatra izuzetnim pomoćnim sredstvom, čiji je osnovni cilj da učenicima omogući da na što jednostavniji način usvoje znanja koja su predviđena nastavnim planom i programom za smer koji pohađaju.
Naravno da su dostupne i konsultacije sa profesorima, a u okviru kojih svaki đak pojedinačno ima priliku da dobije objašnjenje za bilo koju oblast u okviru nekog predmeta koja mu, eventualno nije jasna.

Šta učenik dobija ovakvim konceptom obrazovanja?

Odgovor na ovo pitanje je, ustvari vrlo jednostavan, jer učenik koji pohađa nastavu na ovaj način dobija mnogo.
Osim što ima mogućnost da napreduje brzinom koja je u potpunosti usklađena i sa njegovim karakterom i sa sposobnostima, on svakako ima pravo i da zatraži objašnjenje o bilo kom delu gradiva u okviru nekog nastavnog predmeta i to direktno od profesora.
Na taj način se omogućuje fleksibilnost u nastavi, uzevši u obzir da je svakom pojedinačnom učeniku data prilično velika sloboda, gde se očekuje da on to iskoristi na najbolji mogući način, a kako bi znanja predviđena aktuelnim nastavnim programom savladao i mogao da ih primeni u praksi.
IT gimnazija u Kragujevcu se nalazi među retkim obrazovnim institucijama na teritoriji naše zemlje koje primarno primenjuju koncept obrazovanja poznat kao učenik je na prvom mestu, a osnovni razlog za to jeste što su istraživanja pokazala da je upravo primena takvog načina edukacije najuspešnija i to ne samo u smislu kvaliteta nastave, već i kvaliteta prakse. Naime, na primerima je dokazano da učenik koji znanja stiče u skladu sa navedenim principom, kasnije kada se bude bavio poslom za koji se školuje, mnogo bolje može ta znanja da primenjuje u praksi, nego onaj učenik koji je u okviru izabrane struke pohađao školu koja organizuje nastavu koja se odvija u skladu sa klasičnim principom.