Loading...

Redovno školovanje

IT gimnazija u Kragujevcu je kvalifikovana da organizuje redovno školovanje

Kako navodi aktuelni Zakon o obrazovanju i vaspitanju Republike Srbije, srednju školu može redovno da upiše svako ko poseduje validan dokaz da je pre toga završio osnovnu školu i ko u momentu upisa ima ispod 17 godina. Isto tako, prema članu pod brojem 43, prethodno pomenutog zakona, svako ko je redovno pohađao određenu srednju školu, a tokom školske godine se iz nje ispiše i to u bilo kom trenutku, ima apsolutno pravo da u roku od 7 dana od kada mu bude zvanično dostavljena ispisnica upiše neku drugu srednju školu i to takođe redovno.

Redovno školovanje - IT Gimnazija

Kako se vrši upis na redovno školovanje u IT gimnaziji u Kragujevcu?

Neophodno je da roditelj ili staratelj kandidata koji u potpunosti ispunjava sve prethodno navedene uslove, sa predstavnikom ove škole potpiše ugovor o školovanju. A da bi to bio u mogućnosti da učini, on je obavezan da lično dođe u prostorije IT gimnazije u Kragujevcu, a koje se nalaze u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića 23 i da na uvid priloži svoj važeči lični dokument sa fotografijom, kao i obaveznu dokumentaciju za dete.

Identifikacija se vrši uz korišćenje kako lične karte, tako i pasoša ili, eventualno vozačke dozvole, ali je svaki pojedinačni potpisnik ugovora dužan da obezbedi i očitan određeni lični dokument, a u slučaju da on poseduje čip.

U obaveznu dokumentaciju svakog kandidata spada najpre izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), a zatim i svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole. Osim mogućnosti da dostavi fotokopije tih dokumenata, a koje su u skladu sa pravilima overene, roditelj (staratelj) svakog pojedinačnog učenika ima pravo da priloži i originalna dokumenta, a ako tako želi.

Da li se polaže prijemni ispit?

Budući da je princip upisa u privatne srednje škole na teritoriji naše zemlje, nešto drugačiji od onoga koji se primenjuje prilikom upisivanja državnih srednjih škola, to nije predviđeno da se zainteresovani kandidati rangiraju. A to, zapravo znači da se rezultati koje oni imaju na prijemnom ispitu, koji su obavezni da, prema aktuelnom zakonu polažu u svojoj osnovnoj školi, ne uzimaju u obzir prilikom upisa u ovu obrazovnu instituciju.

Dakle, ističemo da IT gimnazija u Kragujevcu ne iznosi zahtev za polaganjem prijemnog ispita pred kandidate koji su zainteresovani za redovno školovanje na nekom od obrazovnih profila, koji su u aktuelnoj ponudi i za koje je akreditovana.

Koji su smerovi dostupni za redovno školovanje u IT gimnaziji Kragujevac?

Izuzev mogućnosti da se školuju u okviru gimnazije opšteg tipa (sportsko odeljenje), zainteresovanima je na raspolaganju isto tako i mogućnost da steknu zvnje IV stepena elektrotehničar procesnog upravljanja, te administrator računarskih mreža, kao i geodetski tehničar - geimetar.

IT gimnazija u Kragujevcu je kvalifikovana da organizuje i redovno školovanje za zanimanje četvrtog stepena elektrotehničar procesnog upravljanja, odnosno tehničar grafičkog dizajna, ali i za obrazovni profil istog stepena - elektrotehničar za elektroniku na vozilima.

Kada se vrši upis na redovno školovanje?

Prema odrednicama važećeg kalendara koji je izdat od strane nadležnog ministarstva, u toku juna meseca je omogućen upis na redovno školovanje za one obrazovne profile koje ima u ponudi IT gimnazija u Kragujevcu.

Ističemo da je 31. avgust ujedno i poslednji, zakonom propisan rok za upis zainteresovanih kandidata koji ispunjavaju prethodno navedene uslove, a za narednu školsku godinu.

Gde se odvija praksa?

Budući da IT gimnazija Kragujevac ima u ponudi, pored ostalog i redovno školovanje za brojne obrazovne profile IV stepena, te da je važećim nastavnim programom za neke od njih predviđeno i pohađanje praktične nastave, sve to se u potpunosi poštuje. A praksa se organizuje na teritoriji grada Kragujevca i to u saradnji sa najuspešnijim preduzećima i preduzetnicima u okviru konkretne struke. Podrazumeva se da se i tom prilikom maksimalno poštuju sva pravila, to jest odredbe aktuelnog zakona, a koje se odnose upravo na organizaciju praktične nastave.

Koliko košta redovno školovanje?

Pre nego što budemo naveli koliko iznosi školarina za redovno školovanje u okviru IT gimnazije Kraguevac, moramo napomenuti da se ova institucija maksimalno rukovodi aktuelnom ekonomskom situacijom u našoj zemlji, a prilikom formiranja cene za redovno školovanje.

Iz tog razloga i naglašavamo da postoji mogučnost plaćanja na rate i to čak na 12 rata, a roditelj, to jest staratelj svakog pojedinačnog kandidata će doneti odluku na koji način će da izvrši plaćanje i o tome će da obavesti ovlašćeno lice škole.

Ukupna cena školarine za jednu školsku godinu iznosi 1 200 evra, a cena se obračunava u dinarskoj protivvrednosti i to na dan uplate, prema kursu Narodne banke Srbije.