Loading...

Srednja muzička škola Jagodina

Muzički izvođač

Muzički izvođač

Svako ko je završio osnovnu muzičku školu i to na odseku koji se odnosi na klasičnu muziku, stekao je pravo da zvanično pristupi polaganju prijemnog ispita i upiše smer muzički izvođač. Ako kandidat pre toga nije završio osnovnu muzičku školu, on takođe ima apsolutno pravo da se prijavi za polaganje…
Više

Na dan 16. novembra 2021. godine je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo rešenje broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, kojim je utvrđeno da Srednja muzička škola Jagodina, koja se nalazi na adresi Kneginje Milice broj 21 / 8 u potpunosti ispunjava sve uslove koji su propisani zakonom, tako da može da organizuje nastavu za obrazovni profil muzički izvođač, IV stepen,a u području rada kultura, umetnost i javno informisanje. Sve navedene uslove kako u pogledu prostora, tako isto i u pogledu opreme, zatim nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika ispunjava ova škola, tako da svi koji su zainteresovani mogu da steknu zvanje muzički izvođač.

Pomenuto rešenje je doneto u skladu sa članom 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16 i 95 / 18, te na osnovu člana 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakoni, 10 / 19 i 6 / 20. Neophodno je naglasiti i to da Srednja muzička škola Jagodina u potpunosti poštuje sva pravila, koja navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a primarno sa aspekta nastavnog programa. U tom smislu učenici tokom redovnog školovanja imaju i teorijski i praktični deo nastave, te pohađaju kako stručne, tako isto i opšteobrazovne predmete. Treba naglasiti i to da je nastavnim programom predviđeno da učenici imaju i obavezan izborni predmet, tako da se svake godine moraju opredeliti između ponuđenih opcija.

Srednja muzička škola Jagodina

Da bi mogla da odgovori maksimalno kvalitetno na sve zahteve, Srednja muzička škola Jagodina i te kako vodi računa ne samo o uređenju prostora i o korišćenju savremene opreme tokom nastave, već i o edukaciji nastavnog kadra. Pored toga što su nastavnici i stručni saradnici u ovoj školi pažljivo odabrani, a primarno na osnovu njihovog znanja i prethodnog iskustva, njima se pruža mogućnost da pohađaju i različite radionice i specijalizovane seminare. A tom prilikom se upoznaju sa savremenim sredstvima koja se koriste u nastavi, koja kasnije implementiraju i u svoj rad, te na taj način podižu na viši nivo kvalitet edukacije.

Pored toga što Srednja muzička škola Jagodina nudi redovno školovanje za obrazovni profil muzički izvođač, IV stepen, svi koji su zainteresovani i koji ispunjavaju uslove propisane zakonom mogu da pohađaju i vanredno školovanje. Isto tako ova obrazovna institucija nudi kandidatima mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije za pomenuto zanimanje, a u sve u skladu sa aktuelnim zakonima.

Kada je u pitanju praktičan deo nastave, moramo napomenuti i to da se sa puno pažnje biraju fizička i pravna lica sa kojima škola u tom segmentu ostvaruje saradnju. Budući da se o tome vodi računa, to učenici imaju priliku da praktična znanja stiču od najboljih, što će bez sumnje imati pozitivan učinak i na njihovo buduće bavljenje ovim poslom.

I na kraju, a svakako vrlo bitno jeste i to što je Srednja muzička škola Jagodina zvanično ovlašćena za sprovođenje nastavnog plana i programa u području rada kultura, umetnost i javno informisanje, a za obrazovni profil muzički izvođač u četvorogodišnjem trajanju, pa samim tim svaki kandidat stiče validnu diplomu za zanimanje muzički izvođač, IV stepen. Ukoliko prethodno ima otvoren radni dosije pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kandidat bi trebalo posle sticanja diplome da se obrati nadležnima u toj službi i zahteva zvaničan upis diplome za pomenuto zanimanje u svoj radni dosije. Isto tako se podrazumeva da bi informaciju o tome da je stekao diplomu za zanimanje muzički izvođač, IV stepen, trebalo da unese u svoj CV, odnosno u radnu biografiju, kako bi na taj način potvrdio da je kvalifikovan za obavljanje tog posla.