Loading...

Najčešća pitanja

Odgovori na konkretna pitanja u vezi IT Gimnazije Kragujevac

Da li je IT gimnazija Kragujevac akreditovana?

Budući da poseduje svu potrebnu dokumentaciju izdatu od strane nadležnog Ministarstva, a u kojoj je navedeno da ispunjava sve zahteve za sprovođenje redovne, ali i vanredne nastave za navedene obrazovne profile, to se i navodi da je IT gimnazija u Kragujevcu apsolutno akreditovana.

Samim tim će kandidati po sticanju diplome izdate od strane ove institucije moći taj dokument da koriste kao potpuno validan, te će imati priliku i da ga prilože kao dokaz o prethodno stečenom obrazovanju prilikom upisa na bilo koju višu školu ili fakultet, ali će isto tako biti u mogućnost i da ga prilože prilikom konkurisanja za posao u struci. Takođe, oni svakako mogu i da zahtevaju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a koja je za to nadležna, da diplomu izdatu od strane pomenute institucije upiše u njihov radni dosije, a kao relevantan dokaz nivoa kvalifikacije.


Koliko košta školarina u IT gimnaziji Kragujevac?

Za svaku školsku godinu je predviđena školarina u iznosu od

Polaganje svakog pojedinačnog ispita za vanredno školovanje se plaća pojedinačno i košta


Gde se nalazi IT gimnazija?

Nadomak centra Kragujevca, u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23 se nalazi IT gimnazija.

Sala u kojoj će učenici pohađati nastavu u okviru predmeta fizičko vaspitanje je smeštena na svega par minuta hoda od zgrade škole.


Najčešća pitanja - IT Gimnazija

Koliko poena minimum je potrebno za upis?

U skladu sa aktuelnim Zakonom, za upis u IT gimnaziju u Kragujevcu nije potrebno polagati prijemni ispit, tako da nije naveden ni uslov vezan za najmanji broj poena potrebnih za upis.


U kom odnosu su diploma IT gimnazije i diploma neke druge državne škole?

S obzirom na to da je IT gimnazija u Kragujevcu akreditovana obrazovna institucija, to jest da joj je dozvoljeno da obavlja kako redovno i vanredno školovanje za konkretne obrazovne profile, tako i da vrši dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, sasvim je jasno da kandidati stiču validne diplome.

Stoga se diploma koju ova institucija izdaje po završetku školovanja na izabranom smeru, smatra istovetnom diplomi bilo koje državne srednje škole, a koja obavlja edukaciju za iste obrazovne profile.

Izuzev što može da je priloži kada se bude upisivao na odabrani fakultet ili na željenu višu školu, kandidat isto tako ima puno pravo i da od nadležnih institucija, a primarno od Nacionalne službe za zapošljavanje, zahteva da mu ona bude upisana i u radni dosije, te je isto tako može priložiti i kao relevantan dokaz o nivou stečenih kvalifikacija prilikom apliciranja za posao u struci.


Da li je omogućeno i vanredno obrazovanje?

Ne samo vanredna nastava, već je u ponudi i program prekvalifikacije za željeno zanimanje, ali i mogućnost dokvalifikacije.

Svi programi koje IT gimnazija ima u ponudi su u potpunosti usklađeni sa važećim zakonima Republike Srbije u konkretnim oblicima edukacije.


Koliki ispitnih rokova postoji za vanredne učenike?

Sa ciljem da se svim kandidatima omogući što kvalitetnije vanredno školovanje, IT gimnazija Kragujevac organizuje ispitne rokove u toku svakog meseca.


Da li školovanje vanrednih učenika u IT gimnaziji Kragujevac mora trajati četiri godine?

Ne, dužina trajanja školovanja na programu za vanredno obrazovanje isključivo zavisi od samih učenika, a u smislu da oni određuju dinamiku po kojoj će da polažu ispite, što svakako ima direktnog uticaja na trajanje ovog tipa školovanja.


Kako funkcioniše polaganje ispita u okviru vanrednog obrazovanja IT gimanzije?

Nakon što pojedinačni kandidat bude izvršio prijavu za polaganje konkretnog ispita, biće propisno obavešten o datumu kada je zakazano polaganje.

Princip polaganja ispita je usklađen sa pravilima koja navodi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. A to podrazumeva da kandidat treba da odgovori usmenim putem na pitanja koja će mu tom prilikom postaviti profesor, to jest nadležni ispitivač. Podrazumeva se da u programu ima i onih ispita gde se zahteva da kandidati izrade i rad u pisanoj formi, a svakako će prethodno biti informisani, ukoliko je to slučaj i za ispit koji polažu. Profesor procenjuje da li je kandidat pružio adekvatne odgovore na pitanja koja su mu postavljena, te ga u skladu sa tim i ocenje. U slučaju da ispitivač proceni da konkretni kandidat nije adekvatno odgovorio na postavljena mu pitanja, smatraće se da on taj ispit nije položio, tako da će biti u mogućnosti da ga u sledećem roku polaže ponovo.


Da li je određeno koliko ispita vanredni učenici imaju pravo da polažu u jednom ispitnom roku?

Ne, nije precizno definisano koliko će svaki pojedinačni kandidat da polaže ispita u toku jednog ispitnog roka, već je odluka o tome prepuštena svakome od njih pojedinačno. Svakako se podrazumeva da imaju pravo da prijave i polažu onoliko ispita koliko smatraju da će biti u mogućnosti da adekvatno pripreme. Sa tim u vezi naglašavamo i da isključivo od pojedinačnog kandidata i zavisi kojom dinamikom će ih polagati.


Šta je sve potrebno za upis na program redovnog školovanja u IT gimnaziji u Kragujevcu?

Za program redovnog školovanja mgu da se pirjave, a zatim i upišu sva lica koja poseduju minimum završenu osnovnu školu i poseduju validno svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole, a uz uslov da u tom trenutku imaju ispod 17 godina.

Roditelji, to jest staratelji učenika će prilikom upisa da budu obavezni da potpišu ugovor o školovanju sa organizatorom nastave. Neposredno pre toga se moraju identifikovati u skladu sa aktuelnim pravilima, pa se iz tog razloga i zahteva da prilože fotokopiju ličnog dokumenta sa fotografijom ili očitan lični dokument sa čipom, kao i da na uvid daju originalan konkretni lični dokument.

Zahteva se, takođe da prilože i obaveznu dokumentaciju, a koja podrazumeva originale ili overene fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih, to jest učenikove krštenice, te prilažu i svedočanstvo završenih razreda osnovne škole.


Kako se vrši upis kandidata koji su se školovali u inostranstvu?

Da bi zainteresovanim kandidatima koji su imali prilike da se školuju u inostranstvu bio omogućen upis na redovno ili vanredno školovanje u okviru IT gimnazije u Kragujevcu, to jest da bi mogli da pristupe postupku prekvalifikacije i dokvalifikacije, zahteva se da prvo izvrše nostrifikaciju diplome koju poseduju.

Tačnije, neophodno je da zatraže informacije od nadležnog Ministarstva o pomenutom postupku, te nakon sprovedene procedure treba da prilože sva zahteva dokumenta i upišu se na odabrani vid edukacije za željeni smer.


Da li se organizuje praktična nastava?

Kako se maksimalno poštuje nastavni program za konkretne obrazovne profile, a koji je predviđen od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, to se podrazumeva da se sprovodi i praktična nastava kada je aktuelnim programom predviđeno.

A kako IT gimnazija u Kragujevcu ostvaruje uspešnu saradnju sa velikim brojem pravnih subjekata u ovom gradu, tako se i praktična nastava sprovodi uz njihovu maksimalnu profesionalnu podršku.