Loading...

Srednja saobraćajna škola

Vozač motornih vozila srednja škola

Vozač motornih vozila

Ukupno tri godine bi trebalo da pohađa školovanje svako ko želi da stekne diplomu za zanimanje vozač motornih vozila. Nastava podrazumeva i praktični i teorijski deo, a svako ko bude postao vlasnik diplome za ovo zanimanje će steći status profesionalnog vozača. Na taj način će svakako biti u prednos…
Više
Tehničar drumskog saobraćaja Beograd

Tehničar drumskog saobraćaja

Pored toga što bi trebalo da priprema, odnosno organizuje i planira rad konkretnog voznog parka, lice koje je steklo kvalifikacije za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja je zaduženo i da bude u toku sa korišćenjem vozila u tom parku. Brine i o planiranju svih pregleda vozila, a uz maksimalno pošt…
Više

I dok se ranije gotovo podrazumevalo da je saobraćajna škola isključivo namenjena dečacima, danas se odnos devojčice i dečaka koji se odluče za školovanje na nekom od smerova u toj školi značajno promenio u korist devojčica.

Ne samo da su mnogi zainteresovani za redovno školovanje za smer elektrotehničar za elektroniku na vozilima, već je i sve više onih koje zanima vanredno školovanje za obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja. Takođe, IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno njeno izdvojeno odeljenje u Beogradu, kao i u Novom Pazaru nude i mogućnost vršenja prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije za neki od obrazovnih profila u okviru te škole. Tako se, pored ostalog zainteresovani mogu kvalifikovati za zanimanje vozač motornih vozila ili lakirer, odnosno automehaničar i autoelektričar, koji su trećeg stepena. A u ponudi su i obrazovni profili IV stepena, te osim pomenutih postoji mogućnost školovanja za zanimanje mašinski tehničar motornih vozila i tehničar za logistiku i špediciju.

Srednja saobraćajna škola

Vrlo je važan i praktični deo nastave za brojne obrazovne profile te struke, koje nudi saobraćajna škola. Iz tog razloga i naglašavamo da IT gimnazija praktičnu nastavu organizuje u saradnji sa brojnim specijalizovanim obrazovnim institucijama na području Republike Srbije, kao i sa pravnim licima koja su među najuspešnijima na području naše zemlje. Samim tim je i data garancija na kvalitet praktične nastave, te se podrazumeva da će kandidati biti osposobljeni za obavljanje konkretnog zanimanja i teorijski, ali i praktično.

Izuzetno je značajno da napomenemo i to da se prilikom sprovođenja svih obrazovnih programa za bilo koji profil, koji nudi saobraćajna škola poštuju pravila koja navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

A u zavisnosti od toga za koji program se kandidati opredele se definiše i koja dokumenta moraju da prilože, odnosno koje ispite da polažu. Naime, redovno i vanredno školovanje se organizuju prema običajnim pravilima, dok kod prekvalifikacije i dokvalifikacije, ali programa koji podrazumeva stručno osposobljavanje važe nešto drugačija pravila. U suštini je najvažnije da nadležni u Kragujevcu, Novom Pazaru ili Beogradu ustanove koji stepen stručne spreme je kandidat stekao i koje predmete je položio. Zato se i zahteva da svako ko je zainteresovan za neki od tih programa dostavi i diplomu prethodno završene srednje škole i svedočanstva za svaki od završenih razreda. Nakon uvida u ta dokumenta će nadležni i da precizno definišu koji su to diferencijalni ispiti, to jest koje od poredmeta bi trebalo prijavljeni da polože, kako bi kroz konkretni program prošli, a prema pravilima nadležnih institucija.

Da pojednostavimo, prekvalifikacija je program koji se odnosi na promenu zanimanja, odnosno na sticanje diplome za obrazovni profil koji mora da bude istog stepena, kao i prethodni za koji se taj kandidat kvalifikovao u skladu sa pravilima.

A kada je u pitanju program takozvane dokvalifikacije, tada se vrši dodatno školovanje. Jednostavnije rečeno, kandidati koji su pre toga stekli diplomu za zanimanje III stepena će kroz taj program biti u mogućnosti da postanu vlasnici diplome za obrazovni profil IV stepena, a koji u ponudi ima saobraćajna škola.

Inače je IT gimnazija u Kragujevcu, kao i njena izdvojena odeljenja kako u Novom Pazaru, tako je u Beogradu, ovlašćena od strane relevantnih državnih institucija da sprovodi i vanredno i redovno školovanje za obrazovne profile saobraćajne struke, ali i da vrši stručno osposobljavanje, te da organizuje programe prekvalifikacije i dokvalifikacije. Samim tim ta institucija izdaje diplomu, koja je pravno u potpunosti važeća i kao takva upisiva u radni dosije tog kandidata. Relativno skoro su pravila o upisivanju stečenih diploma, odnosno sertifikata izmenjena, pa informacije o posedovanju tog dokumenta mogu uneti u radni dosije svakog kandidata isključivo zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Zato i napominjemo da bi njih trebalo kandidati da kontaktiraju nakon što željeni program budu završili i teorijski i praktično, te pošto budu postali vlasnici diplome za prethodno izabrano zanimanje saobraćajne struke.

Mogućnost zaposlenja je prilično dobra za sve koji se kvalifikuju za neko od pomenutih zanimanja, zato što su obrazovni profili koje nudi saobraćajna škola traženi na tržištu rada Republike Srbije i mnogih drugih zemalja.

Srednja saobraćajna škola Beograd

Saobraćajna škola Beograd svim zainteresovanima, a koji ispunjavaju zakonom propisane zahteve pruža mogućnost da izaberu kako redovno školovanje, tako isto i vanredno, s tim da se u ponudi nalaze i programi prekvalifikacije i dokvalifikacije za zanimanja saobraćane struke. Na raspolaganju je svim kandidatima mogućnost pohađanja programa u okviru obrazovnog profila vozač motornih vozila (III stepen) i u okviru profila tehničar drumskog saobraćaja (IV stepen).

Srednja saobraćajna škola Jagodina

Saobraćajna škola Jagodina je od strane nadležnog ministarstva ovlašćena za organizaciju nastave u području rada saobraćaj. Sa tim u vezi ističemo da zainteresovani mogu odlučiti da li će pohađati program za obrazovni profil trećeg stepena, vozač motornih vozila ili za obrazovni profil IV stepena, tehničar drumskog saobraćaja. Uz redovno školovanje, mogu se odlučiti i za vanredno školovanje ili za pohađanje programa dokvalifikacije, odnosno prekvalifikacije.