Loading...

Tehničar drumskog saobraćaja

Prekvalifikacija i dokvalifikacija, kao i stručno osposobljavanje, ali i redovno i vanredno školovanje za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja je dostupno po povoljnim uslovima.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2021./2022.

Pored toga što bi trebalo da priprema, odnosno organizuje i planira rad konkretnog voznog parka, lice koje je steklo kvalifikacije za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja je zaduženo i da bude u toku sa korišćenjem vozila u tom parku. Brine i o planiranju svih pregleda vozila, a uz maksimalno poštovanje važećeg zakona. Sem toga, njegova je dužnost i da vodi računa o servisiranju, odnosno o sprovođenju svih popravki na vozilima u samom voznom parku. Izuzev kontrole voznog parka, njegova dužnost je i da vrši kontrolu zaposlenih, a u smislu da na dnevnom nivou vodi računa o njihovom radnom vremenu i o zadacima, te da izrađuje i propisane planove. Obaveza mu je i da brine o evidenciji kako za vozila, koja se nalaze u sastavu tog voznog parka, tako isto i za osoblje. Trebalo bi da ima nesmetanu komunikaciju sa licima, koja koriste usluge prevoza tim vozilima, te da vodi računa i o saobraćajnoj signalizaciji, odnosno jednostavno rečeno o nesmetanom funkcionisanju voznog parka u kome je zaposlen.

Kroz redovno školovanje za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja, IV stepen, a koje organizuje IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno njeno izdvojeno odeljenje u Beogradu, će se kandidati osposobiti za sve dužnosti, koje bi trebalo kasnije da obavljaju.

Sem redovnog školovanja, ponudom te obrazovne institucije je obuhvaćeno i stručno osposobljavanje i vanredno školovanje za navedeni obrazovni profil. A ako nekoga interesuje, trebalo bi da zna i da postoji mogućnost pohađanja programa dokvalifikacije za pomenuti obrazovni profil, kao i prekvalifikacije.

Svaki bi kandidat trebalo da izabere koji tip nastave želi da pohađa, odnosno koji od svih dostupnih programa, a kako bi detaljno od strane zaposlenih bio informisan o njegovom funkcionisanju.

Prijavljivanje zainteresovanih je obavezno i vrši se ili elektronski (na mejl) ili lično ili putem telefona, kada bi kandidat trebalo da dostavi osnovne informacije o sebi.

Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu su dokumenta, koja je svako od njih u obavezi da dostavi u trenutku upisa. A sem tih dokumenata, mora da priloži i dokaz o prethodno stečenom obrazovanju, u smislu da dostavi kako svedočanstva za sve razrede, tako i diplomu srednje škole koju je pre toga završio.

Naravno da od izbora konkretnog programa zavisi i koja bi dokumenta trebalo kandidat da dostavi, a svakako će ga nadležni informisati o svim neophodnim detaljima.

U principu je najbitnije da kada je neko zainteresovan za vršenje prekvalifikacije za obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja, četvrti stepen, odnosno dokvalifikacije, zna da je njegova obaveza da položi diferencijalne ispite. Upravo će zaposleni u ovoj školi da utvrde na osnovu dostavljene dokumentacije koji su to ispiti, te će svakako objasniti kandidatu i po kom principu funkcioniše polaganje.

Nastavni program prema kome se obavlja i stručno osposobljavanje i prekvalifikacija i dokvalifikacija, ali i redovno ili vanredno školovanje za zanimanje tehničar drumskog saobraćaja se organizuje u skladu sa pravilima nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Propisano je da izuzev teorijskog dela, svi kandidati pohađaju i praktičnu nastavu i to u toku svake školske godine. S obzirom na to da IT gimnazija nastoji da organizuje nastavu kvalitetno, to ona sarađuje i sa prestižnim institucijama, u okviru kojih su zaposleni radnici na pomenutoj poziciji, kao i sa stručnim školama u celoj zemlji. Samim tim što ima saradnju sa takvim institucijama, ova škola praksu isključivo u saradnji sa njima i sprovodi, što znači da kandidati imaju prilike da uče od najboljih u struci.

Zastupljeni su u nastavnom programu i opšti predmeti i stručni, kao i jedan obavezan izborni predmet po programu obrazovnog profila. Naime, nadležno ministarstvo navodi da u toku svake od četiri školske godine kandidati treba da izaberu da li će pratiti predmet građansko vaspitanje ili su zainteresovani za versku nastavu.

Četiri opšteobrazovna predmeta se u toku svake školske godine izučavaju, a to su matematika, strani jezik i fizičko vaspitanje, te srpski jezik i književnost, dok se ostali opšteobrazovni predmeti izučavaju uglavnom kraće.

U programu se od opšteobrazovnih nalaze predmeti geografija, istorija i fizika, zatim hemija, biologija i sociologija, te filozofija. A zastupljen je i predmet ustav i prava građana, zatim predmet računarstvo i informatika, te muzička umetnost i likovna kultura.

Predviđeno je programom da se stručni predmeti izučavaju ili u toku samo jedne školske godine ili u toku više njih. A pored predmeta mašinski elementi, teret u saobraćaju i mehanika motornih vozila, kandidati prisustvuju nastavi i u okviru predmeta tehnologija materijala, osnovi puteva i ulica i integralni transport, kao i u okviru predmeta bezbednost saobraćaja, zatim osnovi saobraćaja i transporta, te regulisanje saobraćaja. Pored njih, u programu za obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja se nalaze i predmeti garaže i servisi, organizacija prevoza i osnovi saobraćajne psihologije, te predmeti tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, osnovi elektrotehnike i mehanizacija pretovara, kao i predmet ekonomika i organizacija saobraćaja.

Da razjasnimo i to da IT gimnazija Kragujevac, odnosno njeno izdvojeno odeljenje u Beogradu poseduju sve dozvole, koje su neophodne i izdate od strane nadležnih državnih institucija, a za sprovođenje programa za sticanje zvanja tehničar drumskog saobraćaja, IV stepen. Iz tog razloga naglašavamo da ta institucija izdaje u potpunosti priznatu i pravno validnu diplomu. Radi se o dokumentu, koji ima potpuno istu pravnu važnost kao i diploma, koja je izdata od strane ma koje državne škole, u okviru koje je dostupno školovanje za pomenuto zanimanje. Trebalo bi da po sticanju diplome svaki kandidat kontaktira nadležne u poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje, u kojoj su otvorili radni dosije. Inače, pravilnikom je utvrđeno da upis diploma, odnosno stečenih sertifikata isključivo mogu da izvrše nadležni u okviru te institucije.

SPISAK PREDMETA

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Matematika
 • Fizičko vaspitanje
 • Istorija
 • Geografija
 • Likovna kultura
 • Muzička umetnost
 • Ustav i prava građana
 • Računarstvo i informatika
 • Sociologija
 • Filozofija
 • Biologija
 • Hemija
 • Fizika

STRUČNI PREDMETI

 • Tehnologija materijala
 • Mašinski elementi
 • Mehanika motornih vozila
 • Teret u saobraćaju
 • Integralni transport
 • Regulisanje saobraćaja
 • Osnovi puteva i ulica
 • Bezbednost saobraćaja
 • Osnovi saobraćaja i transporta
 • Osnovi saobraćajne psihologije
 • Organizacija prevoza
 • Garaže i servisi
 • Ekonomika i organizacija saobraćaja
 • Osnovi elektrotehnike
 • Mehanizacija pretovara
 • Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
 • Praktična nastava u skladu sa programom za obrazovni profil

Obavezan izborni predmet u skladu sa programom

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Računarstvo i informatika
 6. Geografija
 7. Istorija
 8. Muzička umetnost
 9. Hemija
 10. Fizika
 11. Biologija
 12. Mehanika
 13. Osnovi saobraćaja i transporta
 14. Praktična nastava
 15. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Istorija
 6. Likovna kultura
 7. Fizika
 8. Mehanika
 9. Ttehnologija materijala
 10. Motorna vozila
 11. Osnovi saobraćajne psihologije
 12. Osnovi elektrotehnike
 13. Mehanizacija pretovara
 14. Praktična nastava
 15. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Sociologija
 6. Mašinski elementi
 7. Teret u saobraćaju
 8. Motorna vozila
 9. Osnovi puteva i ulica
 10. Bezbednost saobraćaja
 11. Organizacija prevoza
 12. Praktična nastava
 13. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Ustav i prava građana
 6. Filozofija
 7. Motorna vozila
 8. Integralni transport
 9. Regulisanje saobraćaja
 10. Garaže i servisi
 11. Ekonomika i organizacija saobraćaja
 12. Organizacija prevoza
 13. Praktična nastava
 14. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)