Loading...

Elektrotehničar procesnog upravljanja

Zanimanje traženo u firmama koje imaju sopstveni proces proizvodnje

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.


Audio verzija teksta

U oblasti elektrotehnike postoje brojna vrlo perspektivna zanimanja, a jedno od njih je i elektrotehničar procesnog upravljanja. Radi se o školovanju za obrazovni profil četvrtog stepena, a čime zainteresovani kandidati stiču mogućnost da odmah po završetku počnu da rade ili, pak da nastave školovanje u okviru određene više škole ili fakulteta. IT gimnazija u Kragujevcu je sertifikovana za sprovođenje redovne nastave za pomenuti obrazovni profil, a ukoliko neko ne živi u ovom gradu, te ima želju da stekne validnu diplomu za navedeno zanimanje, na raspolaganju mu je mogućnost vanrednog školovanja, koje se organizuje na teritoriji cele zemlje.

S obzirom na to da je navedena obrazovna institucija ovlašćena od strane nadležnih institucija za sprovođenje redovne nastave za obrazovni profil elektrotehničar procesnog upravljanja, te da poseduje sve potrebne dozvole i sertifikate, to se i podrazumeva da je diploma koju učenici dobijaju po završetku četvorogodišnjeg školovanja sa aspekta zakona potpuno validna. Preciznije rečeno, ona se može i upisati u radnu knjižicu i priložiti kao validan dokument prilikom konkurisanja za posao, odnosno koristiti i prilikom upisivanja na određeni fakultet ili u višu školu.

Prilikom sprovođenja nastave, IT gimnazija Kragujevac u potpunosti poštuje smernice vezano za nastavni program koji je naveden od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, što znači da su nastavne jedinice sa kojima se učenici ove škole upoznaju tokom četvorogodišnjeg školovanja za pomenuti obrazovni profil, potpuno iste kao oni koje savladavaju učenici u državnim školama.

Stručnjaci koje ova škola zapošljava su dokazano dobri u svom poslu, budući da su svoje radno iskustvo stekli u različitim srednjim školama na teritoriji naše zemlje. Nastava podrazumeva na prvom mestu interaktivni pristup, stim da profesori nastoje da gradivo u potpunosti prilagode potrebama svakog pojedinačnog učenika, a uz poštovanje kako njihove individualnosti, tako i različitosti.

U ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23 u Kragujevcu je smeštena IT gimnazija, a svim učenicima je na raspolaganju maksimalno kvalitetno opremljen prostor, usklađen sa standardima na svetskom nivou. Ne samo da im je dostupan bežični internet u prostoru škole, već su i svi kabineti opremljeni kako pametnim tablama, tako i televizorima i video projektorima.

Posebno je važno naglasiti da je prirodna svetlost prisutna u svakoj učionici u kojoj učenici borave, te da postoji i tri kabineta za nastavu računarstva i informatike. Podrazumeva se, svakako i da je prostor klimatizovan, te da je opremljen i savremenim sistemom video nadzora. Predviđeno je da se nastava za predmet fizičko vaspitanje organizuje u specijalizovanoj sali, a koja se nalazi u neposrednoj blizini škole i učenicima je lako dostupna. Kada je u pitanju praktična nastava, ona se organizuje u skladu sa smernicama koje navodi važeći zakon za pomenuti obrazovni profil, a učenici blagovremeno bivaju obavešteni o detaljima.

U skladu sa odredbama aktuelnog Zakona o obrazovanju i vaspitanju koji važi na teritoriji Republike Srbije, a kako je navedeno u članu broj 43 tog zakona, redovno školovanje je dostupno svakoj osobi koja je završila osnovnu školu i o tome poseduje validan dokaz (svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole), te je neophodno da u trenutku upisa ima manje od 17 godina. Isto tako je omogućeno da nastavu u okviru obrazovnog profila elektrotehničar procesnog upravljanja, koju IT gimnazija Kragujevac ima u ponudi, pohađa svaki učenik koji je odlučio da promeni školu ili smer koji je do tada pohađao, ali pod uslovom da ispoštuje sve odredbe zakona koje se odnose na takvu situaciju.

Upis se organizuje u dva roka, to jest tokom juna i avgusta meseca, a 31. avgust tekuće godine je naveden kao poslednji rok za upisivanje učenika za narednu školsku godinu.

Informacije koje se odnose kako ona upis, tako i na školovanje u pomenutoj obrazovnoj instituciji, su tokom cele godine dostupne roditelju ili staratelju zainteresovanog deteta, ali je obaveza da se zvaničnom u upisu lično prisustvuje. Naime, tada se mora potpisati ugovor između detetovih roditelja, odnosno njegovih staratelja i pomenute obrazovne institucije, stim da je obaveza klijenta da poseduje tada i važeći lični dokument, jer se mora izvršiti njegova identifikacija. Svaka osoba koja je vlasnik ličnog dokumenta sa čipom će svakako biti obavezna da se pridržava pravila o njegovom korišćenju, a što znači da će morati očitan dokument da priloži prilikom potpisivanja ugovora. Uz to je bitno i da svaki kandidat, to jest njegov staratelj ili roditelj u trenutku upisa dostavi i svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole, kao i detetovu krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih). U principu, mogu se dostaviti i originalna dokumenta i overene fotokopije, stim što je svakako neophodno na uvid da budu priloženi i originali.

Dobro bi bilo istaći i to da se od svakog upisanog deteta očekuje da u potpunosti poštuje svoje obaveze, a koje su definisane aktuelnim statutom, te je svakako neophodno i da roditelj, to jest staratelj svakog deteta vodi računa o svojim obavezama, a koje su jasno iznete u ugovoru o školovanju, koji će potpisati prilikom zvaničnog upisa. Naravno da se podrazumeva da IT gimnazija u Kragujevcu maksimalno poštuje svakog đaka i njegove roditelje (staratelje), te da nastoji na svaki njihov iznet zahtev blagovremeno i adekvatno da odgovori.

Kako se vrši prijava i upis za školovanje na smeru elektrotehničar procesnog upravljanja?

Kada se donese odluka o upisu deteta na konkretni smer, potrebno je izvršiti i zvaničnu prijavu, to jest pristupiti upisu. Jednostavnije rečeno, roditelj deteta, to jest njegov zvanični staratelj ima pravo da se prethodno kod ovlašćenog lica škole raspita o svim detaljima koji se odnose i na prijavu i na upis, ali i na sam tok školovanja.

Nakon toga je dužan da dođe na pomenutu adresu na kojoj se nalazi IT gimnazija Kragujevac, te da priloži i zahteva na dokumenta. U obaveznu dokumentaciju, osim izvoda iz matične knjige rođenih deteta, odnosno njegove krštenice, spada i svedočanstvo o završenom razredima osnovne škole. Dopušteno je svakom kandidatu da se opredeli da li će dostaviti overene fotokopije navedenih dokumenata, a kada svakako ima obavezu da priloži i originale na uvid ili mu više odgovara da dostavi originalna dokumenta.

Bitno je napomenuti i to da staratelj, odnosno roditelj pojedinačnog kandidata, ima obavezu da potpiše sa školom i ugovor o školovanju. a da bi to mogao da učini mora se prvo identifikovati, u skladu sa zakonskim regulativama, što znači da je neophodno da sa sobom ponesi i važeći lični dokument, u kome postoji i fotografija (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola). U slučaju da se radi o čipovanim ličnim dokumentu, njegov vlasnik je obavezan i da prilikom upisa poseduje taj dokument očitan.

O obrazovnom profilu elektrotehničar procesnog upravljanja

Verovatno smo svi svesni koliko su računari postali neophodnost u savremenom poslovanju, a upravo u tom domenu i funkcioniše obrazovni profil elektrotehničar procesnog upravljanja. Zapravo, svako ko se bude kvalifikovao za njegovo obavljanje će biti zadužen da vrši programiranje računara u okviru određene kompanije, a kako bi oni mogli da odgovore na konkretne zahteve.

Pored toga što može da se zaposli u bilo kojoj firmi koja ima sopstveni proces proizvodnje, kvalifikovani elektrotehničar procesnog upravljanja može da radi, praktično u kompaniji koja svoje poslovanje ostvaruje u bilo koje privrednoj grani i, generalno u bilo kojoj oblasti, a pod uslovom da ima sopstveni informacioni sistem, to jest da je potrebno izvršiti pravilno programiranje računara koje njeni zaposleni koriste.

U pojedinim situacijama kandidat koji poseduje diplomu za zanimanje četvrtog stepena elektrotehničar procesnog upravljanja je zadužen i da izvrši potrebna podešavanja kamera, ali i ostalih uređaja, pa se iz tog razloga podrazumeva da će on voditi računa i o aktuelnim trendovima u oblasti elektrotehnike i računara, kao i da će u potpunosti vladati materijom koja spada u domen automatskog upravljanja.

U ovom slučaju se radi o relativno novom obrazovnom profilu, budući da je pojačana potreba za stručnjacima ove vrste, jer većina savremenih kompanija koristi računare u svom poslovanju. Inače se smatra za vrlo perspektivno zanimanje, pošto se na aktuelnom tržištu rada nalazi na samom vrhu, tako da bi svako ko se za njega kvalifikuje i trebalo u relativno kratkom roku da nađe posao u struci, ali pod uslovom da ne nastavi školovanje na određenom fakultetu ili nekoj višoj školi.

Domen rada kvalifikovanog stručnjaka u ovoj oblasti se razlikuje od kompanije do kompanije, tako da se u zavisnosti od njenih potreba može proširiti i na rad sa različitim uređajima koji spadaju u sistem video nadzora, odnosno na podešavanje onih koji su vezani za daljinsko grejanje, što ide dotle da kvalifikovani elektrotehničar procesnog upravljanja može pronaći posao čak i u filmskoj industriji, gde će biti zadužen za generisanje posebnih scenskih efekata. Od njega se očekuje da bude upoznat i sa mikro računarima, a najjednostavnije rečeno, posao može da pronađe u bilo kojoj struci, jer je ovo jedno od najtraženijih vrsta zaposlenja.

Napominjemo da se posao najčešće obavlja u zatvorenim prostorijama, kada se od kandidata zahteva da poseduju razvijeno čulo vida, ali i da su ovladali procesom koji podrazumeva analitički pristup rešavanju problema. Isto tako se od njih očekuje i da budu savesni, te da mogu da ostvare interakciju sa ostalim osobama sa kojima sarađuju, a posebno je važno da u radu budu precizni i pedantni.

Nastavni plan i program za obrazovni profil elektrotehničar procesnog upravljanja

Na prvom mestu se mora naglasiti da je nastavni program po kome se sprovodi edukacija za ovo zanimanje u potpunosti usklađen sa onim koji preporučuje nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje, pa se odmah mora napomenuti i to đaci imaju obavezan izborni predmet u toku sve četiri godine. Zapravo je predviđeno da se oni svake godine odlučuju između predmeta verska nastava i građansko vaspitanje, a 4 opšta predmeta i to srpski jezik i književnost, strani jezik i matematika, odnosno fizičko vaspitanje su zastupljeni u toku sve četiri godine školovanja za obrazovni profil elektrotehničar procesnog upravljanja.

Praktična nastava se realizuje prema odredbama nastavnog programa i to u toku svake školske godine, a u tačno definisanom trajanju.

Zastupljeni su i brojni predmeti koji su vezani za društvene i prirodne nauke, pa se tako recimo istorija izučava u prve dve godine, dok je geografija zastupljena samo tokom prve godine školovanja. Takođe se u prvoj i drugoj godini pohađa nastava iz predmeta fizika, a u toku prve godine školovanja su zastupljeni još i hemija i biologija, ali i predmet muzička umetnost.

Tokom treće godine, od opštih predmeta je zastupljena samo sociologija osim svih pomenutih, a filozofija i ustav i prava građana, su predmeti koji se izučavaju u toku četvrtog razreda ove škole. Što se tiče predmeta računarstvo i informatika, on se nalazi u nastavnom programu samo za prvu godinu školovanja. Brojni su stručni predmeti koji su zastupljeni samo po jednu školsku godinu, mada ima i onih koji se izučavaju u toku 2 razreda. Osnove elektrotehnike je predmet koji je prisutan u nastavnom programu za prvi i drugi razred školovanja za obrazovni profil elektrotehničar procesnog upravljanja, a predmet tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom je zastupljen samo tokom prve godine školovanja.

Učenici u drugoj godini dobijaju predmet elektrotehnički materijali, kao i predmete električna merenja, primena računara u elektrotehnici i elektronika električne instalacije i osvetljenje. Energetska elektronika, elementi automatizacije i merenja u elektroenergetici su predmeti koji se izučavaju u trećem razredu, kao i predmeti električne mašine sa ispitivanjem i mikrokontroleri.

Pored svih pomenutih, tokom četvrte godine školovanja učenici izučavaju i predmet programibilni logički kontroleri, kao i ekonomiku i organizaciju preduzeća, odnosno predmete upravljanje elektromotornim pogonom, električne mašine sa ispitivanjem i električno pokretanje.

Uz sve predmete koje predviđa aktuelni nastavni program, IT gimnazija u Kragujevcu tokom školovanja zainteresovanih za obrazovni profil elektrotehničar procesnog upravljanja, organizuje i brojne dodatne aktivnosti, tako da svaki pojedinačni učenik bira koju će od ponuđenih sekcija da pohađa.

Cilj obrazovnog profila elektrotehničar procesnog upravljanja

Može se posmatrati školovanje za zanimanje elektrotehničar procesnog upravljanja kao odskočna daska za dalju karijeru, a najpre zato što se radi o obrazovnom profilu četvrtog stepena.

Sa tim u vezi se mora napomenuti da svako ko to želi može ili da nastavi školovanje ili da se u konkretnoj struci zaposli.

Osnovni cilj u ovom slučaju jeste da se svaki učenik pojedinačno, maksimalno kvalitetno osposobi da obavlja sve radne zadatke koje pomenuti obrazovni profil navodi, a što će mu u velikoj meri biti olakšano činjenicom da se tokom sve četiri godine školovanja mora pohađati i praktična nastava. S obzirom na to da se ona organizuje u najboljim kompanijama na teritoriji ovog grada, u kojima posluju vrhunski stručnjaci u ovoj oblasti, IT gimnazija Kragujevac sa sigurnošću tvrdi da svako ko bude stekao diplomu za pomenuti obrazovni profil, ima i sasvim dovoljan nivo kako teorijskih, tako isto i praktičnih znanja, te bi trebalo da ovaj posao može obavljati kvalitetno.

Šta po završetku školovanja za zanimanje elektrotehničar procesnog upravljanja?

Najbitnije je da svaki učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj zna da je diploma koju će po završetku pohađanja naše škole steći apsolutno izjednačena sa diplomom svake državne srednje škole na teritoriji Republike Srbije, a koja organizuje nastavu za obrazovni profil elektrotehničar procesnog upravljanja.

Samim tim što postaje vlasnik validnog dokumenta, svaki kandidat ima pravo i da u Nacionalnoj službi za zapošljavanje zahteva njegovo upisivanje u svoj dosije, te svakako ima pravo i da je priloži, a kada bude konkurisao za posao u kompaniji bilo koje vrste.

Podrazumeva se naravno, da osobe koje budu pohađale nastavu i stekle diplomu za pomenuti obrazovni profil, imaju apsolutno pravo da svoje školovanje nastave i to na bilo kom fakultetu ili u okviru izabrane više škole. Razlog što im je to dozvoljeno jeste što se radi o zanimanju četvrtog stepena, tako da mogu da apliciraju najpre za elektrotehnički fakultet, ali i eventualno za neki drugi, ukoliko im tako više odgovara.

Dodatne informacije:

 • roditelj ili staratelj svakog učenika je u obavezi da prilikom upisa potpiše ugovor sa školom, a neophodno je tom prilikom dostavi i svu zahtevanu dokumentaciju
 • osim redovnog školovanja za obrazovni profil elektrotehničar procesnog upravljanja, a koje se odvija u okviru IT gimnazije u Kragujevcu, u ponudi je i vanredno školovanje za isti obrazovni profil širom zemlje
 • predstavnik ove škole će roditeljima, to jest starateljima svakog deteta omogućiti informisanje o vanrednom školovanju, a ukoliko su za njega zainteresovani
 • kada bude završio sa pohađanjem nastave, učenik će steći diplomu koja je u istom rangu sa diplomom državnih srednjih škola ovog tipa na teritoriji Republike Srbije
 • budući da je odlukom nadležnog ministarstva definisano da prva generacija maturanata u junu 2018. godine ima obavezu da polaže veliku maturu, svi učenici, kao i njihovi roditelji (staratelji) će biti detaljno o tome na vreme obavešteni

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost 2 Strani jezik
 2. Istorija
 3. Geografija
 4. Matematika
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Muzička umetnost
 7. Fizika
 8. Hemija
 9. Biologija
 10. Osnove elektrotehnike
 11. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
 12. Računarstvo i informatika
 13. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Istorija
 6. Likovna kultura
 7. Fizika
 8. Osnove elektrotehnike
 9. Elektrotehnički materijali
 10. Primena računara u elektrotehnici
 11. Električna merenja
 12. Elektronika električne instalacije i osvetljenje
 13. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Sociologija
 6. Merenja u elektroenergetici
 7. Energetska elektronika
 8. Električne mašine sa ispitivanjem
 9. Elementi automatizacije
 10. Mikrokontroleri
 11. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Filozofija
 6. Ustav i prava građana
 7. Ekonomika i organizacija preduzeća
 8. Električne mašine sa ispitivanjem
 9. Električno pokretanje
 10. Upravljanje elektromotornim pogonom
 11. Programabilni logički kontroleri
 12. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje