Loading...

Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Zanimanje bez kojeg auto industrija ne može da funkcioniše.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.


Audio verzija teksta

Pored toga što će svaki učenik po završetku četvorogodišnjeg školovanja za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima moći, gotovo odmah po sticanju diplome da počne u konkretnoj struci da radi, on će takođe imati mogućnost i da svoje školovanje nastavi na fakultetu koji bude izabrao ili u okviru neke više škole.

Naglašavamo da IT gimnazija u Kragujevcu omogućuje svima koji ispunjavaju jasno definisane uslove da se kvalifikuju za pomenuto zanimanje, a budući da je ona sertifikovana od strane relevantnih nadležnih institucija, to je i svaka diploma koju izda sa zakonskog i pravnog aspekta apsolutno validna. Dalje, to podrazumeva da svaki kandidat ima pravo kako da je priložim kada bude konkurisao za zaposlenje, odnosno kada bude vršio prijavu za upis na određenu visokoškolsku instituciju, tako može odmah po njenom sticanju i da u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje zahteva da mu ona bude upisana u radni dosije.

U toku juna meseca, ali i u avgustu, a najkasnije do 31. avgusta je omogućeno upisivanje za narednu školsku godinu. Najvažnije je da roditelji, odnosno staratelji svakog pojedinačnog kandidata imaju na umu da je njihova obaveza u trenutku upisa da prilože svu obaveznu dokumentaciju, kao i da sa pomenutom školom potpišu zvanično ugovor o školovanju deteta. Naime, IT gimnazija Kragujevac zahteva tom prilikom da se priloži ne samo svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole, nego i učenikova krštenica, to jest njegov izvod iz matične knjige rođenih. Pored toga što je omogućeno dostavljanje overenih fotokopija pomenutih dokumenata, a u skladu sa aktuelnim pravilima, stim da im je svakako obaveza i da tada originalne prilože na uvid, isto tako je dozvoljeno i da samo originalna dokumenta tom prilikom budu doneta. Kako je predviđeno da ovaj ugovor bude potpisan, to se neposredno pre toga mora izvršiti identifikacija, a što učenikov roditelj ili staratelj čine uz korišćenje validnog ličnog dokumenta, te je neophodno da u njemu postoji i fotografija, odnosno da mu rok važnosti još uvek nije istekao. Da budemo precizniji, izuzev lične karte, dozvoljeno im je i da donesu važeću vozačku dozvolu ili pasoš, a ukoliko je u pitanju čipovani dokument, obavezni su da ga očitanog u tom trenutku prilože.

Činjenica je da će obe strane pre potpisivanja ovog ugovora biti o njemu detaljno informisane, tako da se stavljanjem potpisa na njega oni obavezuju na maksimalno poštovanje svega navedenog. Najbitnije da istaknemo da se svaki roditelj, to jest staratelj deteta, a koji bude potpisao navedeni ugovor, na taj način obavezuje da mu na vreme pravda izostanke, ali i da u potpunosti poštuje sve što odnosi na plaćanje školarine.

Svaka osoba koja je do trenutka upisa završila osnovnu školu i ima mogućnost da priloži o tome validan dokument, to jest svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole, a uz to ima i manje od 17 godina, svakako ima pravo da pohađa redovnu nastavu za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima, a koju IT gimnazija u Kragujevcu organizuje. Takođe, ako neki učenik zadovoljava pomenute uslove, ali u tom trenutku pohađa neku drugu državnu ili privatnu srednju školu, te želi da pređe na ovaj smer, to mu je dopušteno da se upiše, a uz maksimalno poštovanje pravila koja navodi važeći Zakon o obrazovanju i vaspitanju Republike Srbije.

U skladu sa pravilima koja su prisutna u aktuelnom nastavnom programu, koji je izdat od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za konkretni obrazovni profil, se i sprovodi nastava u okviru ove institucije. Kao što smo već pomenuli, diplome koje učenici stiču po završetku školovanja su apsolutno jednake diploma iz ostalih državnih škola, koje funkcionišu na teritoriji naše zemlje.

Zainteresovani bi trebalo da znaju da se IT gimnazija nalazi u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23 u Kragujevcu, te da se učenicima uz redovno, pruža mogućnost i za vanredno školovanje za pomenuti profil, a o čemu će oni biti informisani, ukoliko su za taj vid edukacije zainteresovani.

Sem bežičnog interneta koji je dostupan u okviru cele škole, učenicima je na raspolaganju i mogućnost korišćenja pametnih tabli, a kojima je svaka učionica opremljena. Dobro je napomenuti i to da je prostor opremljen uz maksimalno poštovanje svetskih standarda, tako da su svi elementi vrlo funkcionalni. Izuzev ametne table, svaka učionica poseduje i televizor, kao i video projektor, a dostupna su tri kabineta specijalno namenjena za praćenje nastave u okviru predmeta računarstvo i informatika, gde su učenicima na raspolaganju računari i oprema vrhunskog kvaliteta.

Uz najsavremeniji klima i ventilacioni sistem, učionice koje se u sklopu ove škole nalaze nude i dodatnu prednost deci, jer je prirodna svetlost prisutna u okviru svake od njih. A da bi roditelji staratelji) učenika bili rasterećeni brige, ističemo da IT gimnazija Kragujevac poseduje i sistem video nadzora poslednje generacije.

Što se tiče pohađanja nastave u okviru predmeta fizičko vaspitanje, svim učenicima je na raspolaganju korišćenje obližnje sale, a koja je specijalno tome namenjena i opremljena u skladu sa potrebama đaka i samog nastavnog predmeta.

Prijavljivanje i upis na smer elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Svaki zainteresovani učenik koji ima ispod 17 godina, a uz to je završio osnovnu školu i o tome poseduje dokaz u vidu svedočanstva o završenim razredima osnovne škole, ima pravo da se upiše, kako bi stekao diplomu za zvanje elektrotehničar za elektroniku na vozilima.

Podrazumeva se da će njegov roditelj ili staratelj sa IT gimnazijom u Kragujevcu tom prilikom i da potpiše ugovor o školovanju, te da priloži i svu obaveznu dokumentaciju.

A pod obaveznom dokumentacijom se smatra kako svedočanstvo završenih razreda osnovne škole tog kandidata, tako i njegova krštenica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih. Pored mogućnosti da prilože samo originalna dokumenta, isto tako im je dopušteno i da u trenutku upisa daju originale na uvid, a da obezbede njihove overene fotokopije.

Da bi pomenuti ugovor mogao da bude potpisan, zahteva se prvo izvršenje identifikacije staratelja ili roditelja deteta, a što se vrši uz korišćenje njegovog važećeg ličnog dokumenta, u kome svakako mora da se nalazi i fotografija, to jest lične karte, pasoša ili vozačke dozvole. Samim tim što u praksi postoje i lična dokumenta koja poseduju čip se podrazumeva da će njihovi vlasnici u potpunosti da se pridržavaju pravila koja su navedena za njihovo korišćenje, to jest da će očitana lična dokumenta priložiti u trenutku upisa.

Svaki potpisnik ugovora se u potpunosti mora pridržavati odredbi koje su u njemu navedene, a od roditelja, to jest od staratelja učenika se očekuje ne samo poštovanje onih odredbi koje se tiču plaćanja školarine, već i onih koji su vezane za pravdanje izostanaka deteta.

Informacije o obrazovnom profilu elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Kako je primetna velika ekspanzija u oblasti automobilske industrije, gde su sve više zastupljeni računari i nove tehnologije, to se i logično javila potreba za kreiranjem novog obrazovnog profila, u okviru koga se zainteresovani mogu kvalifikovati za zanimanje elektrotehničar za elektroniku na vozilima.

Budući da je ovde izuzetno važan praktični rad, to se i nastava tome prilagođava, tako da je osmišljena kao idealna kombinacija teorijskog i praktičnog dela, a što učenicima pruža mogućnost da se kvalitetno osposobe kako za poslove održavanja i servisiranja električnih i elektronskih komponenti vozila, tako i za one koji se odnose na njihovu popravku.

Ovaj obrazovni profil uključuje i savladavanje znanja vezanih za elektronsku dijagnostiku, a očekuje se da svako ko je kvalifikovan za pomenuto zanimanje odlično poznaje i korišćenje različitih, specijalnih uređaja koji su tome namenjeni.

Bez obzira da li će školovanje da nastavi na nekom fakultetu ili u višoj školi, odnosno da li će možda otvoriti sopstvenu radionicu ili se zaposliti u nekoj kompaniji, neophodno je da svako ko pohađa nastavu upozna i različite načine dijagnostike kvarova na vozilima, te da nauči koje su osnovne smernice prisutne u takozvanoj oblasti mehatronike.

Predviđeno je da se ovaj posao obavlja najpre u auto servisima, pa je iz tog razloga potrebno da neko ko se za njega kvalifikuje, poseduje odličnu kondiciju, te da je spreman na određeni napor. Neophodno je da svako ko stekne zvanje elektrotehničar za elektroniku na vozilima svakako bude pedantan i precizan u radu, ali ida ima izraženu sklonost opažanja detalja, a budući da najčešće komunicira direktno sa klijentima, očekuje se i da vremenom unapredi svoje veštine komunikacije.

Nastavni plan i program za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Pored ona četiri predmeta koja su zastupljena u okviru školovanja za sve obrazovne profila četvrtog stepena, odnosno nastave srpskog jezika i književnosti, zatim stranog jezika i matematike, kao i fizičkog vaspitanja, svi učenici koji žele da se kvalifikuju za zanimanje elektrotehničar za elektroniku na vozilima su u obavezi da svake školske godine pohađaju nastavu i u okviru obaveznog izbornog predmeta, to jest da se opredeljuju između građanskog vaspitanja i verske nastave.

Iako su stručni predmeti naravno u većoj meri zastupljen, prisutni su i oni koji se smatraju opštim, a koji su vezani kako za prirodne, tako i za društvene nauke. Najviše opštih predmeta je zastupljeno u toku prve godine školovanja za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima, a izuzev muzičke kulture, đaci imaju i predmete biologija i hemija, kao i računarstvo i informatika, te u toku treće godine pohađaju nastavu u okviru predmeta sociologija, a filozofija se nalazi u nastavnom planu za četvrtu godinu školovanja.

Pored svih koji su pomenuti do sada, u prvoj godini školovanja imaju još i stručne predmete preduzetništvo, tehničko crtanje i konstrukcioni materijali, kao i nastavne predmete elektrotehnički materijali, industrijska geografija u elektrotehnici i osnove mašinstva, dok se predmet osnove elektronike pohađa i tokom prve i tokom druge godine školovanja.

Predmeti elektronika i motori SUS i motorna vozila se izučavaju tokom druge i treće godine školovanja, stim da je i predmet električni i elektronski sistemi na vozilu, takođe zastupljen tokom druge godine školovanja, ali i treće i četvrte.

Što se tiče trećeg razreda, učenici uz sve do sada pomenute predmete imaju još i geometriju, a u četvrtom razredu je zastupljen još i predmet uvod u analizu.

Neophodno je naglasiti da se praktična nastava sprovodi samo u završnim razredima školovanja, to jest u trećoj i četvrtoj godini, a svi učenici dobijaju precizna obaveštenja o načinu njene organizacije, kao i o mestu održavanja, te o trajanju.

Svakako moramo naglasiti i to da IT gimnazija u Kragujevcu svim učenicima nudi mogućnost da osim redovne nastave, pohađaju i brojne sekcije, a koje se tokom svake školske godine organizuju u prostorijama škole.

Cilj školovanja na smeru elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Kako je u pitanju specifično zanimanje, a koje je vrlo često traženo na aktuelnom tržištu rada, to se u većini slučajeva učenici koji steknu zvanje elektrotehničar za elektroniku na vozilima odlučuju da ne nastave dalje školovanje, odnosno da se zaposle u nekom auto servisu ili da otvore sopstveni, to je i navedeno kao osnovni cilj školovanja da se oni osposobe za samostalno bavljenje ovim poslom.

Budući da je nastava tako koncipirana da se praksa odvija tek kada učenici steknu dovoljno teorijskih znanja, a tokom treće i četvrte godine školovanja, to se i postiže osnovni cilj koji školovanje na ovom smeru ima, jer se učenicima omogućuje da primene stečena teorijska znanja u praksi.

Šta po završetku školovanja na smeru elektrotehničar za elektroniku na vozilima?

Kada budu završili školovanje za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima, svi učenici ima dve opcije, a za koju od njih će se tačno opredeliti isključivo zavisi od njihove odluke, to jest od njihovih afiniteta.

Dakle, prva mogućnost je da potraže zaposlenje u struci, ali isto tako naravno mogu i da otvore sopstveni auto servis, a ukoliko su u mogućnosti.

Podrazumeva se, takođe da mogu da nastave školovanje i to ili u nekoj višoj školi ili na odabranom fakultetu, jer će steći diplomu za zanimanje koje je IV stepena. Pojedinci se odlučuju za upisivanje više elektrotehničke škole, odnosno Elektrotehničkog fakulteta, a svakako ima i onih koji školovanje nastavljaju na Saobraćajnom ili Mašinskom fakultetu, što opet zavisi od njihovih interesovanja.

Dodatne informacije:

 • obaveza je roditelja, odnosno staratelja svakog prijavljenog učenika da prilikom upisa dostave i svu potrebnu dokumentaciju, kao i da zvanično potpišu ugovor o školovanju sa pomenutom institucijom
 • pored redovne nastave za obrazovni profil elektrotehničar za elektroniku na vozilima, omogućeno je i vanredno školovanje
 • ako se to bude zahtevalo, ovlašćeno lice ove institucije će informisati sve zainteresovane o načinu na koji funkcioniše vanredno školovanje za pomenuti obrazovni profil
 • svaki učenik će po završetku školovanja dobiti zakonski validnu diplomu, a koja je sasvim ista kao i diploma državnih srednjih škola koje su sertifikovane za sprovođenje školovanja na konkretnom smeru
 • kako je resorno Ministarstvo najavilo, u junu mesecu 2018. godine će se polagati velika matura, a učenici čija će to biti obaveza će na vreme, svakako biti obavešteni o potrebnim detaljima

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Fizika
 6. Računarstvo i informatika
 7. Muzička kultura
 8. Likovna kultura
 9. Istorija
 10. Hemija
 11. Biologija
 12. Preduzetništvo
 13. Konstrukcioni materijali
 14. Tehničko crtanje
 15. Osnove mašinstva
 16. Elektrotehnički materijali
 17. Osnove elektrotehnike
 18. Industrijska geografija u elektrotehnici

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Fizika
 6. Istorija
 7. Osnove elektrotehnike
 8. Elektronika
 9. Motori SUS i motorna vozila
 10. Električni i elektronski sistemi na vozilu

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Istorija
 6. Fizika
 7. Geometrija
 8. Sociologija
 9. Elektronika
 10. Električni i elektronski sistemi na vozilu
 11. Motori SUS i motorna vozila
 12. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Preduzetništvo
 6. Istorija
 7. Fizika
 8. Filozofija
 9. Uvod u analizu
 10. Električni i elektronski sistemi na vozilu
 11. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje