Loading...

Tehničar dizajna grafike

Zanimanje namenjeno kreativnim osobama

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.


Audio verzija teksta

U skladu sa nastavnim programom koji je definisan od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, IT gimnazija Kragujevac, kao sertifikovana obrazovna institucija sprovodi program na smeru tehničar dizajna grafike.

Pored redovne nastave. koja se odvija u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23 u ovom gradu, zainteresovanima je na raspolaganju i mogućnost da se vanredno školuju za ovaj profil, a dodatne informacije o tom tipu edukacije će dobiti od predstavnika pomenute institucije.

Obaveza nam je da naglasimo da će svaki učenik po završetku školovanja steći diplomu koja je u potpunosti validna, te izjednačina sa diplomom apsolutno bilo koje srednje škole na teritoriji naše zemlje i kao takva može da se priloži prilikom upisa na odabranu visokoškolsku ustanovu, to jest prilikom apliciranja za zaposlenje.

Što se tiče prostorija škole, slobodno možemo da kažemo da je IT gimnazija u Kragujevcu opremljena u skladu sa standardima koji su prisutni na svetskom nivou, a učenicima su na raspolaganju kako 3 kabineta za nastavu računarstva i informatike, u kojima se nalaze uređaji najnovije generacije, tako i internet koji je dostupan u svim prostorijama škole.

Naravno da je prostor klimatizovan, te da poseduje najsavremeniji ventilacioni sistem, a posebna prednost je to što je prisutna u svakoj učionici i prirodna svetlost. Celokupan prostor ove škole u Kragujevcu je pokriven sistemom video nadzora, s u svakoj učionici se osim pametnih tabli, nalazi i televizijski prijemnik, kao i video projektor.

Za nastavu fizičkog vaspitanja je određena sala koja je smeštena u blizini ove institucije, a koja po opremljenosti zadovoljava vrhunski nivo kvaliteta.

Sve potrebne informacije koje se odnose kako na prijavljivanje, tako i na upis, ali i uopšteno na celokupno školovanje za obrazovni profil tehničar dizajna grafike, su dostupne u radno vreme škole i to roditeljima, to jest starateljima svakog zainteresovanog učenika.

Mora se naglasiti da je njihova obaveza da prilikom upisivanja deteta budu lično prisutni, jer se tada zahteva da sa pomenutom obrazovnom institucijom potpišu ugovor o školovanju. Najvažnije je da tada prilože zahtevana dokumenta, to jest izvod iz matične knjige rođenih i svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole. Apsolutno svaki pojedinačni kandidat će odlučiti da li tom prilikom želi da dostavi originalna dokumenta ili mu više odgovara da priloži i njihove overene fotokopije, ali je svakako dužan da na uvid dostavi i originale. Budući da se potpisuje ugovor o školovanju, to roditelj ili staratelj učenika mora da poseduje u tom trenutku i validan lični dokument sa fotografijom, a što se odnosi kako na ličnu kartu i pasoš, tako i na vozačku dozvolu, kojoj nije istekao rok važnosti. Napominjemo da u slučaju posedovanja čipovanog ličnog dokumenta, mora biti obezbeđen papir na kome su očitani podaci iz njega, a kako bi mogla da bude izvršena pravilna identifikacija.

U skladu sa članom 43 aktuelnog Zakona o obrazovanju i vaspitanju Republike Srbije, redovno školovanje je omogućeno svakome ko poseduje važeći dokaz o završenoj osnovnoj školi (svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole), a ko u trenutku upisa ima manje od 17 godina. Svakako je dozvoljeno i da se neki učenik koji ispunjava navedene uslove, a koji se školovao možda u nekoj drugoj srednjoj školi, upiše na ovaj smer.

U junskom i avgustovskom roku je omogućeno upisivanje, stim da je 31. avgust tekuće godine naveden kao poslednji rok za upis učenika koji žele da se edukuju u okviru ovog obrazovnog profila, a za narednu školsku godinu.

Bitno je da istaknemo i to da se od svakog upisanog očekuje da se u potpunosti pridržava pravila, to jest da se pristojno ponaša i da poštuje sve smernice koje su navedene u aktuelnom statutu, izdatom od strane IT gimnazije Kragujevac. Isto tako je neophodno da roditelji, to jest staratelji pojedinačnog učenika ispoštuju sve odredbe ugovora koji će prilikom upisa deteta potpisati sa pomenutom obrazovnom institucijom.

Ostalo je da naglasimo i to da se nastava u velikoj meri prilagođava potrebama svakog učenika, ali da je akcenat stavljen na takozvanu interaktivnu nastavu, jer je primećeno da đaci mnogo lakše i brže usvajaju znanja ukoliko uzimaju aktivno učešće u nastavi. Podrazume se da svi profesori, koji su u ovoj obrazovnoj instituciji zaposleni, vode računa i o poštovanju ličnosti svakog pojedinačnog učenika, to jest njihove različitosti.

Prijava i upis za školovanje na smeru tehničar dizajna grafike

Da bi zainteresovani učenik mogao da se upiše za školovanje na smeru tehničar dizajna grafike, on mora prethodno završiti osnovnu školu, te je neophodno da ima manje od 17 godina u tom trenutku.

Roditelj ili staratelj deteta ima obavezu da lično bude prisutan kada bude bio sproveden upis, jer on tada potpisuje zvaničan ugovor o školovanju sa IT gimnazijom u Kragujevcu. Uslov za potpisivanje ugovora jeste da priloži validan lični dokument, a u njemu mora da se nalazi fotografija, kako bi bila izvršena identifikacija. Osim lične karte, on ima pravo i da priloži važeću vozačku dozvolu ili pasoš, a ako se radi o čipovanim dokumentu, dužnost mu je da se pridržava pravila koja su vezana za njegovo korišćenje, to jest da ga priloži očitanog.

Pored toga potrebno je doneti i izvod iz matične knjige rođenih učenika, to jest njegovu krštenicu, kao i dokaz da je završio osnovnu školu, a što podrazumeva da se mora priložiti svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole. Dozvoljeno je roditeljima, to jest starateljima svakog deteta da prilože ili originale ovih dokumenata ili overene fotokopije, a tada se zahteva da na uvid izvrši dostavljanje originala.

Sa svim odredbama ugovora oni će imati prilike da se upoznaju pre potpisivanja, te se zahteva da se u potpunosti pridržavaju svega navedenog, a na prvom mestu vezano za plaćanje, kao i za pravdanje izostanaka deteta.

O obrazovnom profilu tehničar dizajna grafike

Posebno zanimljivo je zanimanje tehničar dizajna grafike, jer omogućuje osobi koja se za njega kvalifikuje da obavlja posao koji je vrlo kreativan, s obzirom na to da je osnovna obaveza ovog stručnjaka vezana za kreiranje vizuelnog identiteta neke kompanije. A to zapravo znači da je on primarno zadužen za izradu logotipa, te samim tim i za dizajniranje, recimo memoranduma ili vizit kartica, ali i svih ostalih štampanih materijala koji su vezani za određenu firmu i njen vizuelni identitet.

A ukoliko neko želi da svoja znanja, ali i šanse za zaposlenje proširi, on može kroz praksu da se specijalizuje i za kreiranje u mnogim drugim oblastima. Neretko, stručnjaci koji su se kvalifikovali za zanimanje tehničar dizajna grafike osmišljavaju i različite manje ili veće proizvode, a što isključivo zavisi od njihovog interesovanja.

U okviru određenih kompanija, osoba koja je na ovoj radnoj poziciji zaposlena, ima zaduženje i da vodi računa o procesu štampanja konkretnih materijala, pa se stoga i zahteva da donekle poznaje grafičku doradu, ali to svakako ne spada primarno u opis ovog zanimanja.

S obzirom na to da se danas poslovi grafičkog dizajna svakako obavljaju na računarima, to se podrazumeva da će svako ko stekne pomenuto zvanje, imati i visok nivo poznavanja korišćenja računara, a najpre specijalnih programa koji su namenjeni upravo grafičkom dizajnu.

Pored toga što se očekuje da budu pedantni i da lako uočavaju detalje, svaki kvalifikovani tehničar dizajna grafike mora imati smisla za lepo, te je apsolutno neophodno da ima i dobar vid. Uz sve pomenute osobine, definitivno je najvažnija kreativnost, to jest sklonost umetničkom izražavanju.

Nastavni plan i program za obrazovni profil tehničar dizajna grafike

Najpre se mora istaći činjenica da se IT gimnazija Kragujevac prilikom sprovođenja nastave za obrazovni profil tehničar dizajna grafike u potpunosti pridržava nastavnog programa koji je propisalo nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje.

Sa tim u vezi je potrebno napomenuti i da učenici koji pohađaju nastavu, u toku sve četiri godine imaju jedan obavezan izborni predmet, a tom prilikom im je dozvoljeno da biraju između verske nastave i građanskog vaspitanja. Isto tako je tokom celokupnog školovanja njihova obaveza da pohađaju 4 opšta predmeta, to jest strani jezik, matematika, srpski jezik i književnost, te fizičko vaspitanje.

Kada je u pitanju praktična nastava, nju će učenici pohađati svake školske godine, a prema odredbama aktuelnog nastavnog plana, te će svakako o tome i da dobiju sve potrebne informacije blagovremeno.

Uz sve pomenute, izučavaju se i neki drugi opšti predmeti, a primarno se misli na hemiju i računarstvo i informatiku, koji su zastupljeni tokom prve godine, ali i na predmet psihologija, a koji se izučava u trećoj godini školovanja za obrazovni profil tehničar dizajna grafike.

Kao i u svim školama ovog tipa, akcenat je stavljen na stručne predmete, pa se neki od njih izučavaju samo po jednu školsku godinu, a neki više od jedne. Osnovi grafičke tehnike, kao i predmet istorija umetnosti sa teorijom forme su prisutni u toku prve dve godine školovanja, stim da se drugopomenuti izučava i u okviru trećeg razreda. Predmet koji je u nastavnom programu za svaku godinu školovanja jeste oblikovanje grafičkih proizvoda.

Tokom prve godine se, osim svih do sada pomenutih, izučava još i tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, a predmet fotografija se nalazi u programu za drugi razred, kao i tehnologija grafičkog materijala, a koji se pohađa i u toku naredne godine.

U završnoj godini se uz sve koji su prethodno navedeni, još uvode i predmeti umetnost i vizuelno opažanje, zatim preduzetništvo u grafičkoj industriji i predmet estetika.

Svim učenicima koji žele da se kvalifikuju za zanimanje tehničar dizajna grafike uz praćenje redovne nastave, a prema tačno utvrđenom planu i programu, je omogućeno i da pohađaju različite aktivnosti, to jest sekcije koje IT gimnazija u Kragujevcu organizuje.

Koji cilj ima školovanje na smeru tehničar dizajna grafike?

Možda bi zvučalo previše jednostavno ako bi smo rekli da školovanje na smeru za sticanje zvanja tehničar dizajna grafike ima za cilj da svakog zainteresovanog učenika osposobi da samostalno obavi apsolutno svaki radni zadatak, koji mu potencijalni poslodavac ili klijent može zahtevati.

Samim tim što je nastavni program osmišljen tako da se kroz sve četiri godine učenici obavezuju da prisustvuju i praktičnoj nastavi, jasno je da se pomenuti cilj vrlo lako ostvaruje. Da budemo precizniji, predviđeno je da sva znanja koja budu stekli u teorijskom segmentu nastave, polaznici prvo primene u toku trajanja prakse, a kako bi eventualno od mentora, to jest od onih osoba koje bi trebalo da vode praksu, dobili jasne smernice o tome šta je potrebno u svom radu da isprave, kako bi vremenom postali vrhunski stručnjaci u oblasti grafičkog dizajna.

Šta po završetku školovanja za zanimanje tehničar dizajna grafike?

Najčešće se učenici koji zvanično steknu diplomu za zanimanje tehničar dizajna grafike na tome i zadrže, to jest u prilično malom procentu oni nastavljaju dalje školovanje na nekom fakultetu ili u okviru neke više škole.

Pretpostavlja se da je osnovni razlog zbog čega oni ne žele da steknu diplomu neke visokoškolske ustanove vezan za činjenicu da je pomenuto zanimanje naročito traženo, a uz to i prilično dobro plaćeno.

Pored toga što mogu da se zaposle u okviru neke kompanije, mnogi koji steknu diplomu za navedeno zanimanja, radije biraju mogućnost da samostalno obavljaju poslove za koje su se kvalifikovali. Velika je prednost takvog načina rada i leži u činjenici da posao obavljaju iz sopstvenog doma, tako da samostalno raspoređuju svoje vreme. Nravno, takav način funkcionisanja ima i svoje mane, pa bi svako pojedinačno trebalo da odluči da li mu to u potpunosti odgovara ili ne.

Svakako su mogućnosti za zaposlenje, a po završetku školovanja za obrazovni profil tehničar dizajna grafike, mnogobrojne, pa se preporučuje pažljivo odabrati upravo onu varijantu koja pojedinačnom kandidatu najviše pogoduje u datom trenutku.

Dodatne informacije:

 • po završetku školovanja za obrazovni profil tehničar dizajna grafike, svaki učenik postaje vlasnik validne diplome koja je u potpuno istom rangu kao i diploma neke državne srednje škole
 • IT gimnazija u Kragujevcu sprovodi redovnu nastavu za ovaj obrazovni, a može se na zahtev pojedinačnog učenika organizovati i vanredna nastava
 • sve informacije koje se odnose na sprovođenje vanredne nastave, zainteresovani će dobiti od ovlašćenog lica ove obrazovne institucije
 • obavezan je svaki kandidat, odnosno njegov roditelj (staratelj) da sa školom potpiše zvaničan ugovor o školovanju, kao i da prilikom upisa bude lično prisutan, te da priloži i svu potrebnu dokumentaciju
 • kako je najavilo nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prva generacija maturanata koji će polagati veliku maturu će to učiniti u junu mesecu 2018. godine, tako da će svi oni dobiti precizna obaveštenja o načinu polaganja na vreme

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Računarstvo i informatika
 6. Hemija
 7. Osnovi grafičke tehnike
 8. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
 9. Oblikovanje grafičkih proizvoda
 10. Istorija umetnosti sa teorijom forme
 11. Pismo
 12. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Osnovi grafičke tehnike
 6. Tehnologija grafičkog materijala
 7. Oblikovanje grafičkih proizvoda
 8. Istorija umetnosti sa teorijom forme
 9. Pismo
 10. Fotografija
 11. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Tehnologija grafičkog materijala
 6. Oblikovanje grafičkih proizvoda
 7. Istorija umetnosti sa teorijom forme
 8. Psihologija
 9. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Preduzetništvo u grafičkoj industriji
 6. Oblikovanje grafičkih proizvoda
 7. Umetnost i vizuelno opažanje
 8. Estetika
 9. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje