Loading...

Elektrotehničar informacionih tehnologija Kragujevac, Beograd

Kroz stručno osposobljavanje, te redovno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, kandidati stiču zvanje četvrtog stepena elektrotehničar informacionih tehnologija.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Kako napreduje savremena tehnologija, očekivano je i da se pojavljuju novi obrazovni profili za kojima vlada izuzetno interesovanje. A jedan od njih je i elektrotehničar informacionih tehnologija.

Samim tim što je IT gimnazija u Kragujevcu i Beogradu od strane relevantnih institucija Republike Srbije ovlašćena za sprovođenje programa za navedeni obrazovni profil, to svako ko ispunjava zakonom propisane uslove ima pravo da se odluči za bilo koji vid školovanja. A u ponudi se uz redovno i vanredno školovanje, nalazi i stručno osposobljavanje za pomenuti obrazovni profil IV stepena. Uz to, ukoliko je neko prethodno stekao propisane kvalifikacije, ima pravo i da se odluči za dokvalifikaciju, odnosno za prekvalifikaciju. Naravno da će prvo morati da se konsultuje sa zaposlenima u okviru ove obrazovne institucije, a kojima će biti u obavezi i da dostavi propisanu dokumentaciju. U zavisnosti od toga za koji tip školovanja se kandidati odluče će zavisiti i princip upisivanja, odnosno načina polaganja ispita.

A ono što bi trebalo da zna svako, ko je zainteresovan za školovanje u okviru obrazovnog profila elektrotehničar informacionih tehnologija jeste da IT gimnazija Kragujevac i IT gimnazija Beograd poseduje najsavremeniju tehničku opremu. Iz tog razloga i napominjemo da je kvalitet nastave na visokom nivou, a posebnu pažnju profesori obraćaju na praktičan rad, uzevši u obzir da je prema programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predviđen tačno određeni broj radnih sati prakse. Sve informacije o tome će biti na raspolaganju svima u trenutku upisa.

Bitno je da svi koji su zainteresovani za školovanje u okviru ovog smera znaju da će nakon sticanja diplome imati obavezu da, pored ostalog postavljaju operativni sistem na računarima i održavaju ga. Takođe je njihova obaveza i da se bave najpre kreiranjem sadržaja, kao i njegovim održavanjem i ažuriranjem, a uz to bi trebalo i da na propisan način proveravaju u kojoj meri su platforme za internet servis sigurne. Pored svega pomenutog, elektrotehničar informacionih tehnologija u određenim situacijama izrađuje i desktop aplikacije, odnosno web prezentacije i web aplikacije, a bez obzira da li su one statičke ili dinamičke. Podrazumeva se da on treba i da implementira sve što kreira, a takođe je njegova obaveza i da se bavi bazama podataka. A pod tim mislimo da će nakon završene edukacije naučiti ne samo da ih kreira, nego i da ih modeluje i razvija. Sem toga, lice koje stekne ovo zvanje četvrtog stepena ima obavezu i da se bavi informacionim sistemima, a u smislu da ih na pravilan način održava i proverava, te da menja ukoliko je nešto potrebno.

Inače se smatra da je u pitanju naročito interesantan obrazovni profil, zato što je na tržištu rada velika potražnja za stručnjacima koji su kvalifikovani za zanimanje elektrotehničar informacionih tehnologija.

Izuzev opšteobrazovnih predmeta, u programu se nalaze i brojni stručni predmeti. Takođe, u skladu sa programom koji je propisan od strane nadležnog ministarstva, kandidati imaju obavezu i da u toku svake školske godine izaberu da li će pratiti nastavu u okviru predmeta građansko vaspitanje ili im više odgovara predmet verska nastava.

Bitno je naglasiti i to da ovaj program podrazumeva i obavezan izborni predmet u okviru opštih ili stručnih, a kandidati će dobiti informaciju o tome koje mogućnosti imaju na raspolaganju.

Od opšteobrazovnih predmeta, izuzev 4 uobičajena, odnosno predmeta strani jezik, matematika, srpski jezik i književnost, kao i fizičko vaspitanje, kandidati treba da pohađaju i nastavu u okviru opštih predmeta fizika, geografija, istorija i hemija, te u okviru predmeta etika, umetnost i sociologija sa pravima građana.

Ipak, u većoj meri su zastupljeni stručni predmeti, pa tako kandidati imaju predmete elektronika i osnove elektrotehnike, zatim predmete aplikativni programi i računarska grafika i multimedija. Pored svega toga, u okviru stručnih predmeta su zastupljeni i predmeti web dizajn, računarski hardver i operativni sistemi, zatim programiranje i web programiranje, kao i predmet računarske mreže i komunikacije. A u programu se nalaze i predmeti internet tehnologije i servisi, zatim zaštita informacionih sistema i preduzetništvo, ali i predmeti informacioni sistemi i baze podataka, potom tehnička dokumentacija i elektronsko poslovanje.

Kada je u pitanju praksa, podrazumeva se da će kandidati dobiti informacije o tome i gde će praktična nastava za obrazovni profil elektrotehničar informacionih tehnologija biti organizovana i u kom trajanju.

Posebno je važno da svi koji su zainteresovani bilo za vanredno ili redovno školovanje za pomenuti smer, bilo za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili stručno osposobljavanje, znaju da po završenom programu postaju vlasnicu diplome koja je pravno validna. Samim tim i imaju pravo da u skladu sa zakonom zahtevaju u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje njeno zvanično upisivanje u radni dosije.

Po završetku obrazovanja za ovaj profil, učenik će steći:

Radne kompetencije

 • Postavljanje i održavanje operativnog sistema računara
 • Kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i provera sigurnosti platformi za Internet servis
 • Izrada desktop aplikacija
 • Izrada statičkih i dinamičkih veb prezentacija i veb aplikacija i njihovo implementiranje
 • Kreiranje, modelovanje i razvijanje baza podataka
 • Održavanje i provera sigurnosti informacionih sistema

Znanja

 • O karakteristikama i funkcijama računarskog hardvera
 • O funkcijama, instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema i dodatnog softvera
 • O komunikacionim tehnologijama, računarskim mrežama i pasivnoj i aktivnoj mrežnoj opremi
 • O Internet tehnologijama, protokolima i korisničkim servisima
 • O kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi veb aplikacija
 • O objavljivanju veb sajtova i aplikacija na veb serveru
 • O konceptu objektivno-orijentisanog programiranja
 • O projektovanju informacionih sistema, kreiranju i korišćenju baza podataka
 • O strukturi elektronskih poslovnih sistema i oblicima elektronskog poslovanja
 • O sigurnosti informacionih sistema, prevenciji i detekciji napada
 • O izradi i načinu korišćenja tehničke dokumentacije
 • O primeni osnovnih principa komunikacije i organizacije u preduzeću

Veštine

 • samostalno sklapa računar, testira hardver i otklanja kvarove
 • Instalira i konfiguriše operativni sistem, dodatni softver i hardverske uređaje
 • Konfiguriše, povezuje i proverava funkcionalnost LAN mreže
 • Koristi Internet servise
 • Izrađuje veb stranice i veb aplikacije i objavljuje ih na veb serveru
 • Izrađuje aplikacije, projektuje jednostavne baze podataka, povezuje aplikacije sa bazom podataka
 • Instalira, testira i održava aplikacije za elektronsko poslovanje i obavlja poslovne procese i operacije u njima
 • Vrši zaštitu od napada na informacioni sistem

Stavove

 • Svesno, odgovorno i uredno obalja poverene mu poslove
 • Pozitivno se odnosi prema primeni sigurnostih i zdravstvenih mera u radu
 • Efikasno organizuje vreme
 • Ispoljava pozitivan odnos prema značaju funkcionalne i tehničke ispravnosti informacionih sistema
 • Ispoljava pozitivan odnos prema profesionalno-etičkim normama i vrednostima

Spisak predmeta

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Matematika
 • Fizičko vaspitanje
 • Istorija
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Računarstvo i informatika
 • Sociologija i pravo građana
 • Etika
 • Umetnost

STRUČNI PREDMETI

 • Elektronika
 • Osnove elektrotehnike
 • Aplikativni programi
 • Računarska grafika i multimedija
 • Web dizajn
 • Računarski hardver
 • Računarske mreže i komunikacije
 • Operativni sistemi
 • Programiranje
 • Web programiranje
 • Internet tehnologije i servisi
 • Informacioni sistemi i baze podataka
 • Zaštita informacionih sistema
 • Tehnička dokumentacija
 • Elektronsko poslovanje
 • Preduzetništvo

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA - OPŠTI

 • Muzička umetnost
 • Likovna kultura
 • Filozofija
 • Biologija
 • Jednačine, diferencijalni i integralni račun
 • Fizika
 • Algebra sa analitičkom geometrijom

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA - STRUČNI

 • Poslovne komunikacije
 • Baze podataka
 • Softverski multimedijalni alati
 • Računari u sistemima upravljanja
 • Primenjena elektronika
 • Upravljanje projektima

OBAVEZAN IZBORNI PREDMET U TOKU SVAKE ŠKOLSKE GODINE

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 • Praktična nastava u skladu sa programom
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Fizika
 8. Hemija
 9. Računarstvo i informatika
 10. Osnove elektrotehnike
 11. Programiranje
 12. Računarska grafika i multimedija
 13. Praktična nastava
 14. Građansko vaspitanje ili Verska nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Umetnost
 6. Elektronika
 7. Osnove elektrotehnike
 8. Računarski hardver
 9. Web dizajn
 10. Aplikativni programi
 11. Programiranje
 12. Praktična nastava
 13. Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Etika
 6. Sociologija i prava građana
 7. Operativni sistemi
 8. Informacioni sistemi i baze podataka
 9. Programiranje
 10. Web programiranje
 11. Računarske mreže i komunikacije
 12. Obavezan izborni predmet prema programu za obrazovni profil
 13. Građansko vaspitanje ili Verska nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Programiranje
 6. Web programiranje
 7. Zaštita informacionih sistema
 8. Preduzetništvo
 9. Elektronsko poslovanje
 10. Internet tehnologije i servisi
 11. Tehnička dokumentacija
 12. Obavezan izborni predmet prema programu obrazovnog profila
 13. Građansko vaspitanje ili Verska nastava