Loading...

Drvno - prerađivačka struka

Na prvi pogled samo, možda nisu toliko atraktivna zanimanja koja konkretna struka podrazumeva, ali se ne sme izgubiti iz vida činjenica da lica koja se za njih propisno kvalifikuju u posebno kratkom roku ne samo da mogu pronaći zaposlenje...

img-responsive

Kurs i obuka za drvolakirera

Mada će akcenat nastave biti svakako stavljen na proces lakiranja drvenih površina, podrazumeva se da će polaznici na predavanjima, a onda i tokom prakse naučiti da vrše pripremu određene površine, te da koriste određeni pribor i alat.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za drvostrugara

Definisano je nastavnim planom da će navedena edukacija biti prvenstveno usmerena na upoznavanje prisutnih sa svim segmentima procesa obrade drveta i sa postupkom izrađivanja konkretnih elemenata, a predviđen je i praktični i teorijski deo.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za duboresca

Kako teorijski, tako i u toku praktične nastave, polaznici uči kako se koja vrsta drveta obrađuje u duborezu. Fokus edukacije je stavljen na izradu ukrasa različitog oblika i na upoznavanje sa pravilnim korišćenjem posebnih mašina i alata.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za galanteristu

Za vreme trajanja prakse i teorijskog dela edukacije, polaznici se upoznaju sa osobinama osnovne sirovine, a takođe će ovladati i procesom kreiranja, odnosno šivenja različite galanterijske robe, te će naučiti da rukuju posebnim mašinama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izrađivača muzičkih instrumenata

Programom edukacije je definisano da polaznik upozna materijale koji se koriste najčešće, pa da praktično i teorijski ovlada postupkom njihove obrade i nauči da koristi mašine i alate, te da upozna i postupak popravke brojnih instrumenata.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izrađivača pletarskih proizvoda

Tokom teorijskog dela nastave će polaznicima biti objašnjeno koje su osnovne osobenosti proizvoda ove vrste, a zatim će za vreme trajanja praktične nastave ovladati postupkom njihove izrade, te će naučiti da koriste i specijalan alat.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izrađivača ramova

Najpre će polaznici tokom teorijskog dela biti upoznati sa svim koracima, koji se primenjuju prilikom izrade ramova od različitih materijala, a posle će i praktično u potpunosti ovladati tim procesom i naučiti da koriste neophodan pribor.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za modelara

U skladu sa aktuelnim nastavnim programom se predviđa pohađanje praktičnog i teorijskog segmenta edukacije. Polaznik uči da dizajnira i modelira drvene predmete različite namene i oblika, kao i da vrši popravku oštećenih delova nameštaja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za parketara

Fokus nastave će da bude usmeren na postupak postavljanja različitih vrsta parketa, ali će svakako polaznici biti i praktično i teorijski upoznati sa pravilnim pripremanjem konkretnog poda, te sa završnom obradom i reparacijom parketa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pozlatara

Na koji način se vrši pozlata predmeta izrađenih od različitih materijala, te koji se sve alat, ali i pribor i specijalne mašine tada koriste, će imati prilike svaki zainteresovani da nauči prvo teorijski, a potom i na praktičnoj nastavi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za proizvođača građe

Pored toga što će da pohađaju predavanja, polaznici će biti obavezni i da prisustvuju praktičnoj nastavi. Upoznaće se sa osobinama osnove sirovine, kao i sa postupkom sečenja i obrade drveta, te će naučiti da koriste namenski alat i mašine.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za proizvođača ploča

Sa glavnom sirovinom koja se koristi za izradu pločastih proizvoda i ploča, ali i sa pravilnom upotrebom namenskih mašina i alata se najpre u toku teorijskog dela, a zatim i za vreme trajanja praktične nastave upoznaje svaki polaznik.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za roletnara

Svaki će polaznik biti u prilici da stekne kako teorijska, tako i praktična znanja o obradi materijala različite vrste, a koji se koriste za izradu roletni. Naučiće i da ih ugrađuju, menjaju potrebne delove i da vrše potrebne popravke.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za stolara

Podrazumeva se da će polaznici pohađati i praktičan deo nastave, ali i predavanja, tako da će tokom trajanja oba segmenta imate prilike da ovladaju svim koracima koje uključuje proces obrade drveta, a naučiće i da koriste potreban alat.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za tapetara

Podrazumeva se da će prvo teorijski, a posle i kroz praktičan rad polaznik biti u prilici da nauči koji se sve materijali koriste za tapaciranje, ali i alati, te da se upozna sa svakim korakom postupka presvlačenja i tapaciranja nameštaja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za tesara

Osnovna znanja vezano za sastavljanje konstrukcija od drveta i za tumačenje nacrta stiču polaznici prvo na predavanjima, a posle i tokom praktične nastave. U potpunosti će upoznati postupak ručnog i mašinskog obrađivanja drveta tesanjem.

Više

Drvno - prerađivačka struka

Na prvi pogled samo, možda nisu toliko atraktivna zanimanja koja konkretna struka podrazumeva, ali se ne sme izgubiti iz vida činjenica da lica koja se za njih propisno kvalifikuju u posebno kratkom roku ne samo da mogu pronaći zaposlenje, već mogu i da otvore samostalnu radionicu.

Upravo to i jeste osnovni razlog zbog čega su stručni kursevi i obuke za zanimanja u okviru kategorije drvno - prerađivačka struka naročito posećeni, pa se zainteresovanima nudi prilika ne samo da steknu pravopisne kvalifikacije za zanimanje parketar, već i da pohađaju edukaciju koja im nudi mogućnost da postanu vlasnici diplome kako za obrazovni profil galanterista, tako i za drvolakirera.

Uz to se organizuje i obuka i kurs za modelara, ali i seminar za obrazovni profil tesar. Takođe se u ponudi navedene obrazovne institucije nalaze i stručni kursevi i obuke za zanimanja roletnar i pozlatar, ali je otvorena mogućnost i za sticanje sertifikata za jedno od najatraktivniji zanimanja ove struke, stolar.

Ko god želi, može da pohađa specijalizovanu edukaciju te da se kvalifikuje za obrazovni profil izrađivač muzičkih instrumenata, a tu je i kurs i obuka za drvostrugara. Dostupna je i opcija za sticanje relevantnih kvalifikacija u okviru obrazovnih profila duborezac i tapetar.

Sprovode se i specijalizovane obuke i kursevi za izrađivača ramova i izrađivača pletarskih proizvoda, a otvorena je i mogućnost za dobijanje diplome u okviru obrazovnog profila proizvođač građe, odnosno proizvođač ploča.

Ističemo da sve edukacije za zanimanja ove struke pored teorijskog dela, podrazumevaju i obavezu pohađanja praktične nastave, a njeno trajanje se za svaki obrazovni profil pojedinačno definiše i kandidati na vreme dobijaju potrebne informacije o tome.

Za teorijski deo postoji mogućnost praćenja u vidu grupne, poluindividualne ili individualne nastave, s tim da svaku od njih kandidati mogu pohađati na dva načina, to jest imaju mogućnost izbora između online i klasičnog principa sprovođenja predavanja. A za praćenje tog dela nastave preko interneta se zahteva posedovanje računara i prethodna instalacija određenog programa na konkretni uređaji, dok polaznici koji se opredele za drugu ponuđenu opciju, to jest za klasičan način organizacije teorijskog dela nastave, predavanjima prisustvuju u prostorijama škole.

Praktičan deo svake edukacije se sprovodi uz pomoć privatnih preduzetnika, koji dugo godina posluju u ovoj oblasti, ali i onih firmi u okviru kojih su zaposlena lica kvalifikovana za određeni obrazovni profil.

Važi pravilo za sve edukacije koje su navedene, da se mogu pohađati u formi kako redovne nastave, tako i vanredne, s tim da se organizuje i dokvalifikacija za zanimanja drvno - prerađivačke struke, kao i stručno osposobljavanje, ali i program prekvalifikacije. U skladu sa nivoom obrazovanja koje kandidat poseduje se donosi odluka da li ima pravo da pristupi procesu prekvalifikacije ili dokvalifikacije, a sve potrebne podatke o samom programu i uslovima on dobija u trenutku prijave i upisa.

Ukoliko se stručni kursevi i obuke za zanimanja u okviru kategorije drvno - prerađivačka struka organizuju u formi dokvalifikacije, tom programu imaju pravo da pristupe lica koja žele da steknu validnu diplomu za odabrani profil ove struke, uz uslov da bude za jedan stepen više od zvanja koje su prethodno stekli i to za zanimanje iz bilo koje druge oblasti. Ako neko želi da se ovom prilikom prekvalifikuje, znači da je već vlasnik diplome ili sertifikata za obrazovni profil u drugoj kategoriji, koji je po stepenu isti kao i izabrani. Napominjemo da se maksimalno poštuju pravila koja su definisana u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kada se organizuje bilo koja obuka i kurs za obrazovne profile drvno - prerađivačke stoke.

Kada kandidati budu stekli diplomu za određeno zanimanje u navedenoj struci, trebalo bi na prvom mestu da pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a u skladu sa važećim zakonskim pravilima, izvrše njen upis u svoj radni dosije. Isto tako se podrazumeva da im je dozvoljeno korišćenje konkretnog sertifikata u bilo kojoj prilici, a najpre im se savetuje da ga uvrste u svoj CV, te svakako da ga daju potencijalnom poslodavcu na uvid, ukoliko odluče da potraže zaposlenje u struci.

Zvaničnom upisu na odabranu edukaciju polaznik mora lično da prisustvuje, a obavezan je i da u prostorije škole donese zahtevanu dokumentaciju, te se podrazumeva da će detaljna obaveštenja dobiti od ovlašćenog lica organizatora o svemu tome. Njegova je obaveza i da pre toga izvrši prijavu, to jest ili da informacije o sebi (ime, prezime, datum rođenja i kontakt podaci) pošalje elektronskim putem, to jeste na mejl ili da se, jednostavno prijavi preko telefona, odnosno ličnim dolaskom u školu.