Loading...

Ekonomska struka

Čini se da su, nekako upravo zanimanja u okviru ekonomske struke gotovo uvek u trendu, te svako ko se školuje za neko od njih, zapravo bi prilično brzo po zvaničnom sticanju diplome mogao očekivati da će u konkretnoj struci pronaći zaposlenje.

img-responsive

Individualni kurs i obuka knjigovodstva

Predviđeno je da navedenu edukaciju pohađaju i polaznici koji imaju određena znanja iz ove oblasti i oni koji se prvi put sa njom susreću, tako da se i nastavni plan razlikuje, a podrazumeva se da će svi oni ovladati potrebnim veštinama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako postati preduzetnik

Za vreme trajanja nastave će polaznicima biti objašnjeno kako funkcioniše ovaj princip poslovanja, to jest šta se smatra osnovnim prednostima, a šta manama i kako se one mogu izbeći. Biće im prezentovani i primeri iz svakodnevne prakse.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj

Svakako će fokus nastave da bude stavljen na oblast međunarodne ekonomije. A predviđeno je da polaznici upoznaju kako njene osnove, tako i da ovladaju pravilnom implementacijom mnogobrojnih savremenih tehnoloških sredstava u poslovanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - osnove stručne ekonomske analize

Polaznicima pomenute edukacije će prvo biti detaljno objašnjeno značenje različitih pojmova koji su vezani za ovu vrstu analize, a svakako će imati priliku da ovladaju osnovama računovodstva i to kako unutrašnjeg, tako i spoljnotrgovinskog.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za poslovnog asistenta

Ne samo da će polaznici naučiti da pravilno obrađuju sve prikupljene informacije i sastavljaju izveštaje koji su neophodni, već će kroz brojne vežbe imati mogućnost da usavrše kako usmenu, tako i pisanu komunikaciju sa poslovnim partnerima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini

Akcenat nastave će biti stavljen na trgovinsko poslovanje, a polaznicima će, pored ostalog detaljno biti objašnjen proces organizacije poslovnih sastanaka sa ino - partnerima, te će upoznati i pravila poslovnog bontona i komunicikacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za preduzetništvo

Predavači će se fokusirati na upoznavanje prisutnih sa samim pojmom preduzetništva i sa pravilnim sprovođenjem svih onih aktivnosti, koje su bitne za uspešno poslovanje, te će biti govora i o finansijskom aspektu, koji je naročito važan.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za računovođu

Primarno sa pojmom računovodstvenih izveštaja i sa načinom njihovog sastavljanja će se upoznati polaznici konkretne edukacije. A naučiće i da samostalno sastavljaju bilans stanja i uspeha, te da primenjuju određene odredbe zakona u praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za terenskog komercijalistu

Za bavljenje ovim poslom je od presudne važnosti način komuniciranja sa potencijalnim kupcima i korisnicima usluga, pa se podrazumeva da će se edukacija fokusirati na to. Biće govora i o naplati potraživanja i o procesu vođenja pregovora.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za vođenje poslovnih knjiga

Praktično rečeno od dva dela je sačinjena ova edukacija, tako da polaznik sva stečena teorijska znanja vezano za prosto knjigovodstvo, kao i popunjavanje obrazaca i generalno, vođenje svih poslovnih knjiga, kasnije utvrđuje u toku prakse.

Više
img-responsive

Napredni kurs i obuka knjigovodstva

U toku trajanja ove edukacije će polaznici stečena znanja vezano za navedenu oblast usavršiti, te će se svakako upoznati sa pojmom i načinom izrade završnog računa, ali i sa knjiženjem, obračunom PDV - a i sa drugim stručnim pojmovima.

Više
img-responsive

Početni kurs i obuka knjigovodstva

Predviđeno je da polaznici navedene edukacije upoznaju sve korake koji se primenjuju prilikom osnivanja pravnog subjekta, te da nauče da kalkulišu cene i koriste određene računarske programe, a naučiće i da obrađuju zahtevanu dokumentaciju.

Više

Ekonomska struka

Čini se da su, nekako upravo zanimanja u okviru ekonomske struke gotovo uvek u trendu, te svako ko se školuje za neko od njih, zapravo bi prilično brzo po zvaničnom sticanju diplome mogao očekivati da će u konkretnoj struci pronaći zaposlenje. Ali čak i nakon toga je važno da kvalifikovana lica prate trendove u ovoj oblasti, a koja je svakako poznata po brojnim promenama.

Obrazovna institucija koja u svojoj ponudi ima brojne edukacije u pomenutoj kategoriji se može pohvaliti činjenicom da se organizuju kako stručne obuke i kursevi za poslovnog asistenta i računovođu, tako i specijalizovani seminar za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini.

Neophodno je pomenuti i onu edukaciju koja omogućuje zainteresovanim osobama da savladaju osnove stručne ekonomske analize, a svakako se sprovodi i kurs i obuka za terenskog komercijalistu.

Lica koja su imala prilike da se upoznaju sa tom oblašću, te da steknu osnovna znanja u okviru nje, imaju mogućnost da upišu napredni kurs knjigovodstva, s tim da škola svakako organizuje i početni kurs knjigovodstva, a polaznici mogu, ali i ne moraju posedovati prethodna znanja o konkretnoj oblasti.

A tu su i specijalizovani kursevi i obuke za preduzetništvo i za individualno knjigovodstvo, kao i pažljivo osmišljen seminar kroz kojih se zainteresovani mogu upoznati sa onim postupkom koji je vezan za vođenje poslovnih knjiga.

Ukoliko nekoga zanima kako postati preduzetnik, može da se odluči istoimenu edukaciju da pohađa, a organizuje se i stručna obuka i kurs - međunarodna ekonomija: inovativni tehnološki razvoj.

Naročito je važno pomenuti podatak da se pravilima, određenim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to kao jedine državne institucije koja ima nadležnost za definisanje nastavnog programa, organizator rukovodi prilikom sprovođenja bilo koje od prethodno navedenih edukacija.

Ova obrazovna institucija, odmah po završetku izabrane obuke kandidatima dodeljuje i pravno validnu diplomu, budući da su je kompetentne državne institucije ovlastile da sprovodi kako programe prekvalifikacije i dokvalifikacije za zanimanja ekonomske struke, tako i stručno osposobljavanje, s tim da se svi kursevi i obuke u okviru pomenute kategorije mogu pratiti i kroz redovnu ili, pak vanrednu nastavu. Mora se istaći razlika između procesa prekvalifikacije i dokvalifikacije, te naglasiti da se oni sprovode isključivo nakon pažljivog analiziranja diploma i sertifikata, koje je zainteresovani kandidat do tog trenutka stekao. Radi se, zapravo o tome da se dokvalifikacija, jednostavno rečeno tretira kao nadogradnja, budući da njoj imaju pravo da pristupe kandidati koji su zvanično osposobljeni za obavljanje zanimanja drugog ili trećeg stepena u okviru neke druge struke, a žele da steknu diplomu za obrazovni profil ekonomske struke, koji svakako mora biti viši. Drugi vid programa koji smo pomenuli, to jest prekvalifikacija, podrazumeva posedovanje diplome za obrazovni profil istog stepena, ali koji je vezan za neku drugu struku.

Kada kandidati budu odabrali koja specijalizovana obuka i kurs u okviru kategorije ekonomska struka ih interesuje, te završe sa pohađanjem teorijskog i praktičnog dela, a ukoliko je predviđen programom, škola će im izdati diplomu za konkretno zanimanje. A oni će nakon toga i to prilikom konkurisanja za određeno radno mesto, svakako imati pravo da pomenuti dokument daju na uvid potencijalnom poslodavcu, ne bi li na taj način dokazali da poseduju sve neophodne kvalifikacije. Isto tako, taj sertifikat imaju pravo ne samo da unesu u svoj CV, nego i da se obrate nadležnima u konkretnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, te da zahtevaju upis konkretnog dokumenta u radni dosije, budući da je isključivo tim licima i dozvoljeno taj postupak da izvrše.

Prijavljivanje za konkretnu edukaciju se vrši bilo kog radnog dana u toku kalendarske godine i to ili direktno u školskim prostorijama ili telefonskim putem, a omogućena je i opcija slanja relevantnih podataka na mejl adresu organizatora. Važno je da svaki prijavljeni, ovlašćenom predstavniku ove institucije da informacije kako o svom imenu i prezimenu, tako i o datumu rođenja, ali i da obavezno navede kontakt podatke. Svako od njih pojedinačno će biti informisan o dokumentaciji, koju je neophodno da priloži prilikom upisa, te se obavezuje i tada da dođe u školu, a kako bi prema aktuelnim pravilima mogao da bude upisan.

Moramo još reći i to da pojedini kursevi i obuke u okviru kategorije ekonomska struka uključuju ne samo teorijski deo, već i praksu, a kandidati će svakako biti blagovremeno obavešteni o njenom trajanju.

Naročita pažnja se obraća na kvalitet praktičnog dela edukacije, te se on organizuje uz prisustvo vrhunskih stručnjaka, specijalizovanih za konkretnu oblast.

Teorijski deo koji apsolutno svaka obuka i kurs za zanimanja ekonomske struke podrazumeva, se može pohađati ili u skladu sa pravilima poluindividualne, odnosno takozvane nastave u paru, te grupne ili individualne, a svaki prijavljeni se odlučuje između mogućnosti da predavanja pohađa na klasičan način ili preko interneta. U školskim prostorijama se taj segment nastave organizuje ako polaznik odabere prvu ponuđenu opciju, a sa bilo kog mesta može da pohađa predavanja online, budući da će tom tipu edukacije kandidat pristupati preko svog računara i to uz primenu prethodno instaliranog programa.