Loading...

Elektrotehnička struka

Brojna zanimanja trećeg i četvrtog stepena u okviru konkretne struke se tretiraju kao naročito tražena, a podrazumeva se da u školi osim redovnog školovanja, postoji opcija i za vanrednu nastavu.

img-responsive

Kurs i obuka za elektroinstalatera

Ne samo da će polaznici naučiti koje vrste elektro opreme i uređaja postoje, već će u potpunosti ovladati, a u toku praktične nastave i na predavanja, postupkom njihove pravilne instalacije i rešavanjem poteškoća koje se tada mogu javiti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za elektromehaničara pogona

Podrazumeva se da će polaznici naučiti koje elemente sadrži određeni pogon, odnosno na koji način oni funkcionišu pojedinačno i u celini. Fokus praktičnog dela edukacije će biti stavljen na postupak instalacije, odnosno pravilnog održavanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za elektromehaničara radio aparata

Nastavnim programom ove edukacije je određeno da polaznici treba da upoznaju osnovne karakteristike određenih tipova ovakvih aparata, a da onda teorijski i praktično nauče da ih servisiraju, odnosno da otklone prethodno utvrđene kvarove.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje

Polaznici bi trebalo prvo da budu upoznati sa osnovnim karakteristikama televizijskih, radio i video uređaja. Tokom prakse će naučiti da koriste neophodan alat, ali će u potpunosti ovladati postupkom popravke i servisiranja svih tih aparata.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za elektromontera mreže i postrojenja

Za vreme trajanja predavanja, ali i praktičnog rada, polaznik uči kako se postavljaju mreže niskog i visokog napona, te prema kojim pravilima se one i postrojenja održavaju, ali i na koji način se radnici moraju zaštititi tokom tih procesa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za elektrotehničara bele tehnike

U toku nastave, koja podrazumeva i praktični i teorijski deo, polaznici uče od kojih delova se sastoje konkretni uređaji, te kako se oni održavaju. A svakako će naučiti i da koriste potreban alat, ali i da utvrde i otklone kvar na njima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za elektrotehničara za TT uređaje

Na predavanjima će polaznici, između ostalog naučiti od kojih delova su sastavljeni ovi uređaji. A u toku prakse će se upoznati sa postupkom detekcije kvara na njima, odnosno sa njegovim otklanjanjem, te sa servisiranjem konkretnih uređaja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za eletromehaničara TV aparata

Pohađanjem navedene edukacije, zainteresovani dobijaju mogućnost da steknu sasvim dovoljno znanja da mogu samostalno utvrditi kvar na različitim vrstama televizijskih aparata, te da uz primenu potrebnog alata mogu da ga uspešno i otklone.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za instalatera video nadzora

Kako funkcioniše ovaj sistem i od kojih delova je sačinjen, te na koji način se oni moraju pravilno montirati, ali i koji se alat tada koristi, su osnovne teme na koje će se fokusirati kako teorijski, tako i praktični deo navedene edukacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za lemioca

Ne samo da će polaznici steći teorijska znanja o celokupnom procesu lemljenja i o osobinama materijala koji se u tada mora koristiti, već će imati prilike tokom prakse da nauče i koji specijalni alati, mašine i pribor se tada primenjuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za montera TT mreže

Koje su osobenosti i sastavni delovi mreža ovih vrsta će naučiti svaki polaznik navedene edukacije za vreme trajanja teorijskog dela, a sa celokupnim postupkom montaže elemenata ovih mreža će ovladati prilikom pohađanja praktične nastave.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za montera klimatizacije

Budući da polaznici treba da pohađaju i predavanja, ali i praksu, podrazumeva se da će ovladati celokupnim procesom montiranja različitih vrsta klima uređaja i sistema, a naučiće i da se pravilno zaštite i da koriste potreban alat i mašine.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca mernih i regulacionih uređaja

Predviđeno je da fokus pomenute edukacije bude stavljena na upoznavanje prisutnih sa različitim tipovima ovih uređaja i načinom njihovog funkcionisanja. Naučiće i kako se utvrđuje kvar, kako se vrši popravka i kako se ti uređaji održavaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca termoenergetskih postrojenja

Primarno će polaznik naučiti od kojih sve delova su ta postrojenja sačinjena, a naučiće i kako funkcionišu podešavanja, to jest kako se njima pravilno upravlja. Upoznaće se i sa postupkom pravilnog održavanja termoenergetskih postrojenja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za servisera mobilnih telefona

Sa osnovnim osobenostima različitih vrsta mobilnih telefona će prvenstveno da bude upoznat polaznik na predavanjima. U toku prakse će naučiti da vrši servisiranje tih uređaja, ali i da određene delove pravilno zameni, te da dekodira uređaj.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za servisera računara

Jasno je da prvo moraju polaznici teorijski biti upoznati sa komponentama računara, a zatim će na praksi naučiti kako se detektuje kvar, te kako se određeni deo menja ili popravlja, odnosno na koji način se generalno servisiraju računari.

Više

Elektrotehnička struka

Brojna zanimanja trećeg i četvrtog stepena u okviru konkretne struke se tretiraju kao naročito tražena, a podrazumeva se da u školi osim redovnog školovanja, postoji opcija i za vanrednu nastavu. Isto tako, kursevi i obuke u okviru kategorije elektrotehnička struka se mogu organizovati i kao prekvalifikacija za odabrano zanimanje, ali se kandidati u skladu sa prethodnom stečenim kvalifikacijama mogu odlučiti i da izvrše kako stručno osposobljavanje, tako i da pristupe procesu dokvalifikacije.

U principu, ono lice koje poseduje diplomu za bilo koje zanimanje ili drugog ili trećeg stepena, ima mogućnost da tokom procesa dokvalifikacije stekne diplomu za obrazovni profil u ovoj struci, a koji je za jedan stepen više od prethodnog, to jest koje se rangira kao zanimanje trećeg ili četvrtog stepena. A ukoliko neko ima želju ili potrebu da stekne još jednu diplomu i to za odabrani profil istog stepena u navedenoj struci, pristupiće postupku poznatom kao prekvalifikacija.

Uz opciju da se zvanično sertifikuje za zanimanje serviser računara, svaki zainteresovani može da pohađa i specijalizovani seminar za servisera mobilnih telefona. Dostupna je i stručna obuka i kurse za montera klimatizacijevi, te je otvorena opcija i za sticanje diplome za zanimanja elektrotehničar bele tehnike i elektromehaničar pogona.

Isto tako se organizuju i obuke i kursevi za instalatera video nadzora i za elektroinstalatera, a postoji mogućnost sticanja validne diplome za zanimanje rukovaoc mernih i regulacionih uređaja. Pomenuta obrazovna institucija sprovodi i stručni seminar za elektromehaničara radio - aparata, a kandidati koji to žele se mogu osposobiti kako za zanimanje monter TT mreža, tako i za zanimanje elektrotehničar za TT uređaje.

Organizuje i specijalizovani kurs i obuka za elektromontera mreže i postrojenja, a zainteresovanima je na raspolaganju i edukacija kroz koju se sertifikuju zvanično za zanimanje rukovaoc termoenergetskim postrojenjima.

Svakako se moraju pomenuti i specijalizovani kursevi i obuke za elektromehaničara za radio, TV i video uređaje i za lemioca, kao i stručna edukacija koja omogućuje zainteresovanim licima da postanu vlasnici priznatog sertifikata za zanimanje elektromehaničar TV aparata.

Prijavljivanje za odabranu edukaciju se može izvršiti svakog radnog dana i to direktno u prostorijama pomenute obrazovne institucije, s tim da je otvorena i mogućnost da zahtevane informacije, to jest datum rođenja, ime, prezime i broj telefona, svaki zainteresovani dostavi na mejl ili, pak da prijavu izvrši preko telefona. Postupak upisa je definisan pravilima i podrazumeva obavezno prisustvo prijavljenih, kao i dostavljanje potrebne dokumentacije, a podatke o tome će kandidati prethodno dobiti od ovlašćenog predstavnika škole.

Svi pomenuti kursevi i obuke za zanimanja elektrotehničke struke se organizuju u skladu sa pravilima, a njih u ovom slučaju definiše nadležna državna institucija, to jest Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Svakako je naročito važno naglasiti da kandidati nakon završetka edukacije koju budu izabrali, postaju vlasnici diplome za konkretno zanimanje, a u pitanju je dokument koji se tretira kao potpuno validan sa zakonskog, odnosno pravnog aspekta. Zato bi trebalo prvo da se obrate nadležnim licima u poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje, u kojoj imaju otvoren radni dosije, a kako bi upis tog sertifikata bio zvanično izvršen. Isto tako je preporučljivo da tu diplomu unesu i u svoj CV, te svakako imaju pravo da je na uvid prilože potencijalnim poslodavcima, a ukoliko budu konkurisali na oglas za posao u ovoj struci.

Kako svaka ponuđena obuka i kurs u okviru kategorije elektrotehnička struka podrazumeva, sa jedne strane teorijski deo, to jest predavanja, a sa druge praktičnu nastavu, to se svi polaznici obavezuju da oba segmenta pohađaju u tačno definisanom trajanju.

Inače se predavanja sprovode u prostorijama institucije organizatora, a koje su opremljene u skladu sa propisanim standardima, s tim da prijavljeni mogu izabrati i opciju koja podrazumeva online nastavu. A od njih se u tom slučaju očekuje da teorijski deo edukacije pohađaju preko ličnog kompjutera, te će biti obavezni i da neposredno pred početak instaliraju pravilno tačno određeni softver. Uz to je važno naglasiti da se svakom prijavljenom dozvoljava da samostalno izabere da li će predavanja pohađati u grupi, kada nastavi prisustvuje od četvoro do osmoro ljudi ili će se opredeliti za opciju individualne, odnosno poluindividualne nastave, koju treba da prati dvoje polaznika u isto vreme.

Praktičan deo, koji svakako uključuju navedene obuke i kursevi za zanimanja elektrotehničke struke se sprovodi uz saradnju sa onim kompanijama, koje zapošljavaju stručnjake tih profila, ali i sa privatnim preduzetnicima, te se naročita pažnja obraća na kvalitet prakse, budući da nju isključivo vode ona lica koja imaju višegodišnje iskustvo u radu.