Loading...

Finansije

Uzevši u obzir da se odredbe mnogobrojnih međunarodnih standarda, svakako moraju pravilno implementirati u poslovanje, to je i očekivano da postoji interesovanje za upoznavanjem konkretnih tema.

img-responsive

Kurs i obuka - MSFI za MSP

Sa osnovama takozvanog Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja, to jest MSFI, koji se koristi najpre za MSP, odnosno za mala i srednja preduzeća se prvo na predavanjima upoznaju polaznici, a zatim uče da ih primenjuju u toku vežbi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje

Da bi neko mogao sa ovom temom da se dobro upozna, prvo mora znati koja su osnovna pravila takozvanog dugoročnog rezervisanja. Posle toga će profesori objasniti i to mahom na primerima, kakav uticaj taj postupak ima na ove vrste izveštaja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako funkcioniše proces restruktuiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu

Programom je predviđeno da polaznik nauči kako se sprovodi navedeni proces i kada se vrši. Posle toga se profesori usmeravaju na prikaz primera iz prakse, a kako bi mu što više približili konkretnu temu i omogućili da je što bolje shvati.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako izraditi investicioni i biznis plan firme

Podrazumeva se da će prisutnima, prvenstveno da bude objašnjeno koje su osnovne karakteristike investicionog plana kompanije, odnosno poslovnog. A naučiće, korak po korak da izrađuju oba plana, te će biti obavezni da prisustvuju i vežbama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako napraviti investicioni poslovni plan

Predviđeno je programom da polaznik nauči šta podrazumeva investicioni poslovni plan, te da bude upoznat i sa procesom njegove izrade. A na vežbama će svaki kandidat morati, da na osnovu zadatih informacija izradi samostalno tu vrstu plana.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija

Da bi mogli samostalno da odluče koja opcija od dostupnih je najbolja, prisutni će morati da nauče kako se sprovode analize u oblasti finansija, to jest koji se sve parametri tada uzimaju u obzir, a da bi se zaista donela pravilna odluka.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7

Sasvim je jasno da će akcenat navedene edukacije biti stavljen na prezentovanje pravila konkretnog računovodstvenog standarda. A upravo u skladu sa njima će prisutnima i biti objašnjeno kako se moraju pravilno kreirati pomenuti izveštaji.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se formiraju transferne cene

Kandidati će imati priliku, na prvom mestu da se za vreme trajanja predavanja upoznaju sa osnovnom temom, ali i sa postupkom koji je znan kao “ van dohvata ruke”, a zatim će sva stečena znanja implementirati tokom posebno osmišljenih vežbi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu

Sam naziv edukacije ukazuje na to da polaznici moraju biti upoznati sa osnovnim pravliima koja se primenjuju u oblasti računovodstva, a biće govora i o međunarodnim standardima, te će ovladati i njihovom implementacijom u kontrolingu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme

Najpre će kandidatima da bude objašnjeno i to vrlo detaljno, šta se tačno smatra pod stvarnom vrednošću konkretne kompanije. Uz to će, svakako imati priliku da nauče i uz primenu kojih tačno metoda se može taj postupak pravilno sprovesti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se vrši analiza profitabilnosti

Šta se smatra pod pojmom profitabilnosti, te na osnovu kojih parametara se definiše da li je konkretna kompanija profitabilna, će naučiti svaki polaznik. Biće reči i o upotrebi specijalne metodologije, koja se primenjuje tokom ove analize.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava

Šta spada u nematerijalna sredstva određenog preduzeća, ali i uz primenu kojih metoda, odnosno alata se mora izvršiti njihova pravilna procena su osnovne teme kojima će se baviti ova edukacija, a kandidati će imati i vežbe i predavanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se zaštititi od prevarnih radnji u bankarstvu

Tokom nastave će prisutni i to najpre kroz primere, da se upoznaju sa brojnim situacijama u kojima je došlo do prevara različitih vrsta u ovoj oblasti, te im biva ukazano na postupak odabira najboljeg mogućeg načina zaštite u toj situaciji.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako upravljati likvidnošću

Izuzev upoznavanja sa značenjem ovog pojma, polaznici uče i šta je koeficijent finansijske stabilnosti, te koji su to pokazatelji likvidnosti konkretne kompanije. A znanja koja im budu prezentovana na predavanjima, će primeniti na praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako upravljati obrtnim kapitalom

Jasno je da će polaznicima edukacije biti prvo objašnjeno šta se tačno smatra obrtnim kapitalom, a posle toga će fokus obuke da bude usmeren na prezentovanje korisnih metoda za upravljanje dobavljačima, ali i zalihama i potraživanjima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako upravljati potraživanjima

Izuzev obaveze da pohađaju predavanja, polaznici pomenute edukacije će morati da uzmu učešće i u vežbama. A u toku predavanja će naučiti koje sve vrste potraživanja postoje i šta je potrebno učiniti da bi se njima pravilno upravljalo.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da analizirate finansijske izveštaje

Da bi polaznik mogao samostalno da pravilno analizira ovakve izveštaje, on mora tokom obuke da bude upoznat sa svime što oni sadrže. A posle toga će profesori teorijski i kroz primere objasniti, koje sve analize se tom prilikom primenjuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da kontrolišete troškove kompanije

Definisano je nastavnim programom da fokus pomenute edukacije, svakako bude stavljen na prezentovanje pažljivo odabranih praktičnih primera, to jest na praktičnu nastavu, a kako bi polaznici mogli da samostalno vrše finansijsku kontrolu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik

Mada je definisano da se edukacija fokusira na primenu specifičnih metoda i analiza, koje se vrše kada je potrebno doneti pravu odluku, polaznici će se detaljno upoznati i sa definicijom ova dva pojma i sa pravilnim upravljanjem rizicima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da primenjujete matematiku u bankarskom sektoru

S obzirom na to da edukacija uključuje kako teorijski deo, tako isto i praktičnu nastavu, jasno je da će svaki polaznik imati prilike da se sa osnovnom temom vrlo detaljno upozna. A stečena znanja će ubuduće moći i da praktično primenjuje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine

Koja se pravila poštuju u situaciji kada je potrebno izvršiti procenu određene nekretnine će naučiti svaki polaznik, a detaljno će biti objašnjeno i kako se mora odrediti tržišna, te na koji način se definiše realna vrednost nekretnine.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da procenite tržišnu vrednost opreme i mašina

Mada je akcenat edukacije stavljen na ovu vrednost, svakako će polaznici naučiti i šta je to realna vrednost mašina i opreme. A biće upoznati i sa primenom različitih metoda, te će naučiti i da, prema pravilima kreiraju namenski izveštaj.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje

Podrazumevano je nastavnim programom pomenute edukacije da svaki polaznik bude već na samom početku upoznat sa osobenostima ove vrste izveštaja. Predavači će se posle fokusirati na upoznavanje prisutnih sa procesom njihove pravilne izrade.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da upravljate potraživanjima

Svakako će prvo u okviru teorijskog segmenta edukacije, a posle i tokom vežbi, odnosno praktičnog rada, polaznicima biti objašnjeno koja se pravila poštuju i alati primenjuju, kada je potrebno upravljati potraživanjima konkretnog preduzeća.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca

Ne samo da će kandidatima biti ukazano na to kako funkcioniše celokupan postupak vezano za ovu temu, odnosno u skladu sa kojim pravilima se mora izvršiti njegova revizija, već će se upoznati i sa različitim vrstama zloupotreba u bankama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - osnove oporezivanja

Za vreme trajanja teorijskog dela ove edukacije će polaznici biti upoznati sa osnovnim odredbama Zakona o porezu Republike Srbije, a naučiće i da ih u skladu sa pravilima primenjuju. Podrazumeva se da će pohađati i praksu, to jest vežbe.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom

Zašto je važno da se ovom vrstom kapitala propisno upravlja, na početku edukacije saznaju polaznici. A predavači detaljno predstavljaju i sve analize i metode, koje se primenjuju u praksi kada se definiše određena upravljačka strategija.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - otpis kamate

Koje su osnovne odredbe Zakona o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga Republike Srbije će naučiti svaki polaznik konkretne edukacije. A svakako će biti upoznat i sa načinom, ali i sa poljem primene svih tih zakonskih regulativa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju

Akcenat nastave je stavljen na prezentovanje osnovnih pravila vezano za Ugovor o statusnoj promeni, a polaznici uče i da ga samostalno sastavljaju, te se upoznaju i sa različitim vrstama statusnih promena, koje se u praksi najčešće sreću.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - projektno finansiranje

Određeno je nastavnim planom da polaznik nauči, u skladu sa kojim pravilima se može izvršiti finansiranje određenih projekata. Predavači će govoriti i o osobenostima različitih vrsta projekata i o odabiru najboljeg načina finansiranja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju

Na prvom mestu je važno da polaznici nauče kako se tačno karakteriše ova vrsta ekonomije, kao i da detaljno budu upoznati sa osnovnim principima kojih se ona pridržava. A za vreme predavanja će profesori predstaviti i primere iz prakse.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - savladajte osnove forenzičkog računovodstva

Pored toga što će profesori objasniti kako se definiše tačno pomenuta vrsta računovodstva, oni će ukazati prisutnima i na sva ona pravila koja se u potpunosti moraju poštovati, kada se takav princip obračuna implementira u poslovanje firme.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - savladajte osnove kapitalnog budžetiranja

Iako će morati da nauče šta je budžetiranje, polaznici će takođe biti upoznati i sa situacijama u kojima se baš ova vrsta primenjuje. Svakako će na predavanjima, a posle i tokom prakse naučiti da kontrolišu kapital uz primenu tog procesa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti

Trebalo bi da polaznici, na samom početku dobiju precizne informacije o pojmu fer vrednosti i o tome kako se ona primenjuje u oblasti računovodstva. A profesori će govoriti i o pravilnoj implementaciji aktuelnih računovodstvenih standarda.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - savladajte osnove sistema obračuna troškova

Za vreme trajanja teorijskog dela edukacije kandidati uče na koji način se, a u skladu sa aktuelnim pravilima, može izvršiti obračun troškova i koje se sve metode koriste, te posle kroz specijalne vežbe, uče ta znanja praktično da primene.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize

Podrazumeva se da će polaznici na prvom mestu, imati prilike da steknu teorijska znanja kako o pojmovima koji se koriste u oblasti finansija, tako i o samoj finansijskoj analizi, a potom će pohađati praksu, kako bi usavršili sva ta znanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - šta je poreska optimizacija

Koja je tačna definicija konkretnog pojma, ali i koje sve radnje moraju da budu izvršene kako bi takozvana poreska optimizacija mogla da bude sprovedena prema pravilima, će naučiti svaki kandidat tokom predavanja, a posle i u okviru vežbi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom oporezivanja akcizom

Uz to što će naučiti koja je definicija akcize, to jest šta je takozvana akcizna markica i kada se mora staviti, polaznici će svakako biti vrlo detaljno upoznati i sa postupkom obračuna te vrste poreza, ali i sa robom na koju se ona odnosi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine

Fokus konkretne edukacije je usmeren na praktičan rad, to jest na vežbe, tokom kojih svaki polaznik uči koji sve koraci moraju biti izvršeni kada se radi popis, a svakako će posebna pažnja biti usmerena i na izbegavanje mogućih grešaka.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - uvod u Cash flow

Podrazumeva se da će polaznici steći dovoljno znanja da mogu u daljem radu da primenjuju pravila, koja podrazumeva ova vrsta planiranja i to primarno u oblasti finansija, a predavači će im objasniti i kako da izbegnu potencijalne greške.

Više
img-responsive

Kurs i obuka iz oblasti finansija za nefinansijere

Uzevši u obzir da je tačno određena ciljna grupa kandidata kojima je ova edukacija namenjena, to podrazumeva da će imati prilike da steknu osnovna znanja vezano kako za finansijsko računovodstvo, tako i za upravljanje finansijama kompanije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo)

Svakome ko pohađa edukaciju je pružena mogućnost da se upozna sa svim koracima, koji se primenjuju kada se pristupa ovoj vrsti analize. Svakako će profesori ukazati i na njene prednosti, kao i mane, te će ih naučiti kada se ona primenjuje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za brokera

Definisano je da polaznik prvo teorijski bude upoznat sa obavezama, koje sertifikovani broker izvršava, a da posle toga praktično nauči sve te poslove da obavlja. Svakako će upoznati i razlike između rada na domaćim i svetskim berzama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za finansijske analize za menadžere svih nivoa

Svi zainteresovani, koji pripadaju navedenoj ciljnoj grupi, će imati priliku da se osposobe za samostalno sprovođenje finansijske analize u okviru matične kompanije, a podrazumeva se da će osim predavanja, morati da prisustvuju i vežbama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za finansijsko upravljanje

Za vreme predavanja se polaznici upoznaju sa osnovnim pravima, koja se primenjuju u oblasti upravljanja finansijama, a kroz brojne primere iz prakse, koji će im biti dostupni će naučiti kako se pravilno vrši kontrola finansijskih sredstava.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za fundamentalnu analizu hartija od vrednosti

Koja sve pravila se neizostavno moraju poštovati prilikom sprovođenja ove vrste analize, ali i koji alati se najčešće koriste, će imati priliku svaki polaznik da nauči tokom predavanja, a posle i da primenjuje u okviru praktične nastave.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo

Koja je razlika između ovih pojmova će prvo saznati polaznici edukacije u toku predavanja, a posle toga će fokus i tog dela i praktičnog, svakako biti stavljen na upoznavanje pravila koja se poštuju kod jedne i druge vrste bankarstva.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za implementaciju interne revizije u firmama

Osnovni uslov za pravilno uvođenje postupka takozvane interne revizije, jeste primena aktuelnih pravila Međunarodnog okvira za profesionalnu praksu, koja je propisao Institut internih revizora, pa će se edukacija upravo na to i fokusirati.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izradu poreskog bilansa

Sa ciljem da se polaznici osposobe da potpuno samostalno izrađuju ovaj dokument, akcenat edukacije se stavlja na praktičan rad i vežbe. A svakako će im detaljno biti objašnjeno i koji parametri moraju biti uneti u konkretni poreski bilans.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40

Budući da je vrlo važno ne samo primenjivati međunarodne računovodstvene standarde u poslovanje određene firme, već i to učini u skladu sa aktuelnim pravilima, edukacija će biti upravo na to usmerena, a sa akcentom na ova dva standarda.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za međunarodno oporezivanje

Podrazumeva se da će polaznici u potpunosti ovladati korišćenjem pravila koja su vezana za obračun ove vrste poreza, a svakako će biti u obavezi da pohađaju i teorijski deo i praksu, kroz koju će naučiti samostalno da primenjuju naučeno.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za naprednu finansijsku analizu

Za vreme trajanja kako teorijskog dela edukacije, tako i prakse, to jest vežbi, se polaznicima pruža prilika da stečena znanja iz oblasti finansijske analize podignu na viši nivo, te da nauče da koriste brojne napredne alate i tehnike.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za obračun rezervisanja naknada zaposlenih prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 19

Budući da edukacija najpre obuhvata teorijski deo, podrazumeva se da će predavači omogućiti prisutnima i najbolje primere iz prakse, a kako bi što bolje shvatili na koji način se pravila ovog standarda primenjuju tokom pomenutog obračuna.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA 1 300 standarda

Pored upoznavanja prisutnih sa pravilima navedenog standarda, predavači će govoriti i o IIA 1 311 međunarodnom standardu, ali i o onome koji nosi oznaku IIA 1 312, te će polaznici naučiti i da ih u praksi maksimalno pravilno primenjuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda

Svaki polaznik konkretne edukacije će, na samom njenom početku biti informisan o tačnoj definiciji navedenog pojma, a posle toga će pažnja biti usmerena i na sprovođenje analiza zarad biranja adekvatnog kreditnog proizvoda za tu kompaniju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa

Određeno je nastavnim planom da polaznik prvo bude upoznat sa pojmom faktoringa, odnosno da u potpunosti ovlada svim onim pravilima koja on podrazumeva. Svakako će naučiti i da taj postupak maksimalno kvalitetno implementira u poslovanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (drugi deo)

Nastavak pomenute edukacije se odnosi, primarno na prezentovanje pravila međunarodno priznatih standarda MSFI 13 i MSFI 5. Takođe se prisutni upoznaju i sa osnovnim pravilima MRS 20 i 40 računovodstvenih standarda, odnosno MRS 16, 36 i 38.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja (prvi deo)

Nastavak pomenute edukacije se odnosi, primarno na prezentovanje pravila međunarodno priznatih standarda MSFI 13 i MSFI 5. Takođe se prisutni upoznaju i sa osnovnim pravilima MRS 20 i 40 računovodstvenih standarda, odnosno MRS 16, 36 i 38.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu odredbi računovodstvenog standarda MRS 2

Poznato je da se pravilima konkretnog međunarodno priznatog računovodstvenih standarda regulišu prvenstveno zalihe, ali se odnose i na obračun troškova, pa će akcenat biti stavljen baš na pravilnu implementaciju konkretnih odredbi u praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37

Ne samo da će polaznici biti upoznati detaljno sa glavnim odredbama sva tri računovodstvena standarda, koji su predmet edukacije, nego će im profesori objasniti i u kojim situacijama se, prema pravilima svaki od njih mora primenjivati.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za procenu vrednosti kapitala

Prvenstveno će polaznici da nauče koji se sve alati, kao i metode primenjuju u praksi kada se mora izvršiti procenjivanje vrednosti kapitala određenog pravnog lica. A posle pohađanja predavanja, će praktično naučiti da sve to primenjuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za računovodstveno planiranje

Sem upoznavanja sa ovim postupkom, odnosno sa metodama koje se koriste tokom računovodstvenog planiranja, svaki polaznik će imati prilike da nauči i šta je to budžetiranje, a kroz primere će shvatiti kako sve to utiče na poslovni proces.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja

Predviđeno je da profesori objasne detaljno polaznicima pomenute edukacije, koje su osnovne osobenosti ovog tipa finansijskog izveštavanja i po kojim pravilima, odnosno u kom slučaju se ono mora sprovoditi i kakve efekte ima na poslovanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama

Uz to što će se upoznati sa odredbama zakona koji je trenutno važeći za tu oblast, polaznicima će biti objašnjeno i koje su osnovne karakteristike različitih vrsta finansijskih izveštaja. Pohađaće teorijski deo, a imaće i praktičnu nastavu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za tehničku analizu tržišta finansija

Sa osobenostima celokupnog finansijskog tržišta naše zemlje se upoznaju polaznici, a predavači će se kratko osvrnuti i na međunarodno finansijsko poslovanje. Fokus je usmeren na sticanje teorijskih i praktičnih znanja o ovoj vrsti analize.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za trgovanje hartijama od vrednosti i primenu poreskih i računovodstvenih pravila

Sem upoznavanja sa odrednicom takozvanih hartija od vrednosti, polaznici će da ovladaju svakim korakom koji se odnosi na trgovanje njima. Svakako će biti detaljno upoznati i sa važećim pravilima, a kojih se tom prilikom moraju pridržavati.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za upravljačko računovodstvo i analize

Polaznicima navedene edukacije će svakako biti detaljno objašnjeno koja se sve pravila poštuju u ovoj vrsti računovodstva, a predviđeno je da predavači i na predavanjima i kroz vežbe predstave postupak primene različitih vrsta analiza.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva

Predavači će, pored ostalog objasniti prisutnima koliko je važno pravilno upravljati investicijama u ovoj oblasti, a u finansijskom smislu. Zatim će ih naučiti i kako da to učine u skladu sa tehničkim i pravnim, ali i tehnološkim zahtevima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za uspešno vođenje korporativnih finansija

Koje se sve metode koriste u slučaju da je potrebno sa uspehom voditi finansije u okviru određene kompanije i na koji način se one primenjuju u praksi, a kako bi bile izbegnute sve potencijalne greške, su osnovne teme navedene edukacije.

Više

Finansije

Uzevši u obzir da se odredbe mnogobrojnih međunarodnih standarda, svakako moraju pravilno implementirati u poslovanje, to je i očekivano da postoji interesovanje za upoznavanjem konkretnih tema.

Najpre želeći da zainteresovanima pruži priliku da pravilno nauče koje odredbe međunarodnih standarda moraju primenjivati u poslovanje, a sa finansijskog aspekta, ova škola i organizuje specijalizovane edukacije.

Najvažnije je naglasiti da su zastupljeni brojni kursevi i obuke u okviru kategorije finansija, a među njima treba pomenuti prvo one koje se tiču već pomenutih standarda, kao što je na primer specijalizovani seminar za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40, kao i edukacija koja se sastoji od dva dela i omogućuje zainteresovanima da nauče kako funkcioniše primena međunarodnih standarda u oblasti finansijskog izveštavanja.

Mora se pomenuti i specijalizovana obuka i kurs za primenu računovodstvenih standarda MRS 12, MRS 19 i MRS 37, kao i edukacija koja zainteresovanim licima pruža priliku da nauče kako funkcioniše primena odredbi računovodstvenog standarda MRS 2. Valja pomenuti i stručni seminar - MSFI za MSP, a kandidatima je pružena mogućnost da nauče i kako sastaviti izveštaj o tokovima gotovine prema pravilima računovodstvenog standarda MRS 7.

Navedena obrazovna institucija je isto tako specijalizovana i za sprovođenje mnogih drugih edukacija, a čija tema je vezana za oblast finansija. Pored ostalih se nudi mogućnost da lica koja imaju potrebu za tim, nauče kako funkcioniše proces restrukturiranja kompanije i koja je uloga banke u tom procesu, ali i da se osposobe da mogu samostalno da otkriju koje su to prevarne radnje u bankarstvu.

Dostupan je i specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno procenite finansijski i kreditni rizik, a omogućeno je i zainteresovanim licima da nauče kako funkcioniše analiza finansijskih posledica rizika, to jest da se upoznaju sa pojmom aktuarstvo. A koga god zanima trgovanje hartijama od vrednosti i primena poreskih i računovodstvenih pravila, ima mogućnost da upiše stručnu edukaciju koja se tom temom bavi.

Svakako se u ponudi konkretne obrazovne institucije nalaze i obuke i kursevi za tehničku analizu tržišta finansija, ali i za naprednu finansijsku analizu, a organizuje se i specijalizovani seminar - kako izraditi investicioni i biznis plan firme. Sva lica koja interesuje procedura vezana za različite promene poslovnog statusa i žele da se sa tom temom detaljno upoznaju, mogu upisati stručni seminar - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju, a svim onim osobama koje su zaposlene na menadžerskim pozicijama u preduzećima bilo kakve strukture i veličine je na raspolaganju specijalizovana obuka i kurs finansijske analize za menadžere svih nivoa.

Uz to se nudi prilika i da kandidati nauče kako se vrši implementacija interne revizije u firmama, a osobe koje interesuje kako pronaći pravi izvor za finansiranje investicija ili kako funkcioniše pravilan odabir najboljeg kreditnog proizvoda, takođe imaju na raspolaganju specijalno osmišljene obuke koje se upravo tim temama bave.

Dostupni su i stručni kursevi i obuke za ocenjivanje interne revizije prema pravilima IIA1 300 standarda, kao i one koje zainteresovanim licima omogućuju da nauče kako funkcioniše upravljanje potraživanjima, ali je u ponudi i specijalizovani seminar - naučite da vršite reviziju sistema za sprečavanje finansiranja terorizma u bankama i pranja novca.

Uz mogućnost da steknu znanja vezano za projektno finansiranje, zainteresovani mogu da savladaju i osnove računovodstva fer vrednosti, ali i da nauče kako se procenjuje stvarna vrednost određene firme, to jest kako se formiraju transferne cene. Organizuje se i stručni kurs i obuka - naučite da sastavljate Due diligence izveštaje, a kandidatima se nudi mogućnost da nauče i kako se primenjuju računovodstvena pravila u kontrolingu.

Ako neko to želi, takođe ima priliku da savlada osnove sistema obračuna troškova, ali i da nauči kako se formira tržišna vrednost opreme i mašina, odnosno kako se vrši otpis kamate. Specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja u oblasti finansija uključuju i mogućnost da zainteresovani nauče šta je to fundamentalna analiza hartija od vrednosti, ali imaju priliku i da se upoznaju sa osnovama forenzičkog računovodstva, te da nauče da primenjuju matematiku u bankarskom sektoru. Isto tako se mogu osposobiti za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja, a dostupna je i stručna obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom popisa obaveza i imovine.

Mora se pomenuti da se zainteresovani mogu u potpunosti edukovati za sastavljanje svih vrsta finansijskih izveštaja u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama, a kroz pohađanje specijalizovane edukacije, s tim što se nudi i opcija da pohađaju specijalizovani seminar za primenu faktoringa u okviru poslovnog procesa.

Kroz stručnu edukaciju se polaznicima nudi prilika da se upoznaju i sa takozvanim kapitalnim budžetiranjem, ali i sa postupkom analiziranja finansijskih izveštaja, dok se organizuje i specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnovne finansijske pojmove i postupak finansijske analize.

Kakvi su efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje, ali i kako treba upravljati obrtnim kapitalom, odnosno po kom principu funkcioniše računovodstveno planiranje su sve teme koje se obrađuju u okviru pojedinačnih edukacija za zanimanja u oblasti finansija.

Sva ona lica koja imaju potrebu da nauče kako upravljati potraživanjima, naravno mogu da to učine kroz praćenje vrlo pažljivo osmišljene obuke. A navedena obrazovna institucija sprovodi i stručni seminar - finansije za nefinansijere, dpk je zainteresovanima omogućeno da nauče i kako napraviti investicioni poslovni plan, te da pohađaju specijalizovani seminar - uvod u Cash flow.

Zanimljivo je i to da se sprovodi kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju, te da osobe koje se time bave mogu da nauče kako se vrši procena vrednosti nematerijalnih sredstava, ali i da steknu znanja vezano za osnove oporezivanja, odnosno da nauče kako funkcioniše izrada poreskog bilansa.

Svakako se mora naglasiti da stručni kursevi i obuke za zanimanja u oblasti finansija uključuju i onu edukaciju, koja pruža priliku kandidatima da nauče kako upravljati likvidnošću, odnosno da se specijalizuju za upravljanje investicijama u oblasti građevinarstva, te mogu da nauče i kako pravilno da procene nekretnine, ali i da steknu osnovna znanja vezano za upravljanje obrtnim kapitalom.

Takođe se sprovodi i specijalizovani seminar - šta je to poreska optimizacija, a dostupna je i mogućnost edukacije za globalno i investiciono bankarstvo, odnosno za upravljačko računovodstvo i analize.

Sve osobe koje žele da steknu zvaničan sertifikat za zanimanje broker, to naravno mogu učiniti jednostavnim pohađanjem edukacije koju ova škola organizuje, a takođe se mogu specijalizovati i za finansijsko upravljanje, odnosno za međunarodno oporezivanje i naučiti na koji način se vrši procena vrednosti kapitala.

U slučaju da neko želi da se specijalizuje za uspešno vođenje korporativnih finansija, svakako ima mogućnost da se opredeli za onu edukaciju koja se tom temom bavi, a neophodno je naglasiti da se organizuje i stručni kurs i obuka za analizu profitabilnosti.

Naročito je važno za svakog kandidata, koga interesuju specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja u okviru finansijske struke da zna da su programi svih ponuđenih edukacija usklađeni sa aktuelnim pravilima, to jest da se prilikom njihove organizacije poštuje sve što odredi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje.

Potrebno je da zainteresovani znaju i to da škola organizuje kako redovnu nastavu, ali isto tako nudi mogućnost vanrednog školovanja. Međutim tu nije kraj ponudi, jer se može izvršiti i prekvalifikacija za odabrano zanimanje, kao i dokvalifikacija, odnosno stručno osposobljavanje. Budući da su svi ovi postupci jasno definisani slovom zakona, to podrazumeva da će svaki prijavljeni na vreme dobiti sve neophodne informacije. Naime, svim onim kandidatima koji žele da se osposobe za određeni obrazovni profil u okviru finansijske struke, a kroz proces dokvalifikacije će biti omogućeno to da učine, pod uslovom da je u pitanju zanimanje koje je više od onoga za koje su se već školovali i to za samo jedan setepen. Drugi princip koji je u ponudi, to jest prekvalifikacija, pruža mogućnost zainteresovanim licima da steknu diplomu za obrazovni profil u ovoj struci, koji je istog stepena kao i onaj za koji su se već kvalifikovali.

U zavisnosti od pravila nastavnog programa za određenu obuku, zavisiće i da li polaznici pohađaju samo teorijski deo, to jest predavanja ili treba da prisustvuju i praktičnoj nastavi, odnosno vežbama.

Svakako se mora istaći da svi stručni kursevi i obuke za zanimanja u oblasti finansija uključuju obavezan teorijski deo, a on se može organizovati na dve lokacije, to jest u prostorijama škole, po klasičnom principu ili onlajn, kada polaznik ima pravo da prisustvuje predavanjima sa bilo kog mesta, jer to čini preko svog računara i uz korišćenje namenskog softvera. Dostupna je mogućnost kako pohađanja predavanja individualno, tako i u grupi, odnosno putem takozvane poluindividualne nastave, a kada mora da bude prisutno dvoje kandidata u isto vreme.

Još moramo napomenuti i to da je, svako koga interesuje ma koji kurs i obuka u okviru kategorije finansija obavezan da svu neophodnu dokumentaciju priloži u trenutku upisa i svakako, da dođe lično. Prijaviti se može ili preko telefona ili elektronskim putem (na mejl) ili ličnim dolaskom u ovu školu.