Loading...

Ljudski resursi

Naročito je važno za kvalitet poslovnog procesa da osobe, koje su u konkretnom preduzeću zaposlene na različitim pozicijama, mogu odgovorno i profesionalno da obavljaju sve zadatke koje određeno radno mesto nalaže.

img-responsive

Kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing

Jasno je da kandidati prvo moraju saznati šta se tretira kao mobing i kada, najčešće može da se javi u praksi. A na osnovu primera će steći znanja vezano za ponašanje u određenoj situaciji i to sa ciljem sprečavanja i izbegavanja mobinga.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako pravilno postaviti poslovne ciljeve

Polaznici najpre uče na osnovu kojih parametara se moraju definisati ciljevi, a profesori im posle toga objašnjavaju na koji način se oni moraju postaviti. Izuzev teorijskog dela koji je obuhvaćen obukom, polaznici prisustvuju i vežbama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se vrši sistematizacija radnih mesta

Izuzev obaveze da pohađaju predavanja, zainteresovani za ovu edukaciju ću svakako prisustvovati i vežbama, a podrazumeva se da će steći dovoljno znanja da po završetku kursa mogu samostalno da sistematizuju radna mesta u određenoj firmi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako unaprediti sistem zarada

Najpre tokom predavanja, a kasnije i u okviru praktičnih vežbi, polaznik konkretne edukacije uči kako uopšteno funkcioniše sistem zarada, te dobija i potrebne informacije o primeni određenih metoda, a sa ciljem unapređenja tog sistema.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako upravljati zamorom zaposlenih

Usled čega se može javiti premor kod radnika određene kompanije će saznati svaki polaznik, a isto tako će profesori, pored ostalog govoriti i o primeni različitih metoda i alata, što će doprineti da se zamor zaposlenih svede na minimum.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako uspešno uvesti nove kandidate u posao

Prisutnima će kroz predavanja biti objašnjeno koji se se koraci preduzimaju, kada se zapošljava novi radnik, a posle će prisustvovati vežbama, odnosno simulacijama praktičnih situacija, sa ciljem boljeg prihvatanja prezentovanih znanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene

Predviđeno je nastavnim planom ove edukacije da polaznici steknu znanja, najpre vezano za pravilno korišćenje određenih alata i metoda, koji se u većini slučajeva primenjuju kada se vrši procena radnog učinka zaposlenih u konkretnoj firmi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - postanite uspešan trener

Polaznici uče koji se sve parametri posmatraju i analiziraju, a kada se određuje ciljna grupa za određenu vrstu obuke. Teorijski i praktično uče da neku temu približe definisanoj grupi polaznika, te će naučiti i da kreiraju program kursa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - primena Zakona o radu u praksi

Precizno će morati svaki polaznik edukacije da nauči odredbe navedenog zakona, ali i polje njihove primene, a akcenat se stavlja na specijalne odredbe Zakona o radu Republike Srbije, te na situacije u kojima se svaka od njih mora primeniti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling)

Da bi neko mogao da implementira pravila koja uključuje kontroling u oblasti HR, primarno mora da nauči kako taj postupak funkcioniše i koja pravila se poštuju prilikom primene, što znači da će se i ova edukacija na te teme fokusirati.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za medijatora (osnovni nivo) - pripremni kurs

Izuzev teorijskog dela, to jest predavanja, polaznicima navedene edukacije će biti omogućeni i primeri, na osnovu kojih će biti u mogućnost da se još bolje upoznaju sa situacijama u kojima je potrebno pristupiti posredovanju (medijacija).

Više
img-responsive

Kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo)

Sem upoznavanja sa odredbama Zakona o medijaciji, kandidati će naučiti i kako se važeći međunarodni standardi moraju primeniti u određenoj situaciji. Predavači se fokusiraju na simulacije situacija i na primenu pravila propisanog ponašanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremni kurs

Akcenat nastave je usmeren primarno na prepoznavanje potencijalno rizične situacije, a uz dobro odabrane primere iz prakse, koji će polaznicima pružiti mogućnost da nauče kako se pravila medijacije u konkretnom slučaju moraju primeniti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za performans menadžment

Sa osnovnim pravilima koja se moraju poštovati kod ove vrste menadžmenta, ali i sa njegovom tačnom definicijom se na predavanjima upoznaju polaznici. Uz to je predviđeno i da tokom vežbi nauče da pravilno koriste namenske alate i metode.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za planiranje obučavanja zaposlenih

Neophodno je da se polaznici detaljno upoznaju sa postupkom analiziranja potreba određene kompanije za edukacijom zaposlenih. A za vreme trajanja obuke će naučiti i šta je potrebno učiniti da bi se obučavanje radnika dobro isplaniralo.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora

Polaznici će imati prilike da se, tokom predavanja vrlo detaljno upoznaju sa celokupnim postupkom inspekcijskog nadzora, kao i sa obavezama, ali i pravima poslodavaca, a sa stanovišta navedenog zakona, te će onda učestvovati i u vežbama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora

Koje bi odredbe trebalo da sadrži navedeni ugovor i u kojim slučajevima se on potpisuje, će biti objašnjeno svakom polazniku edukacije. Svakako će prisustvovati i vežbama i predavanjima, a naučiće i kako da razlikuje tipove ovih ugovora.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa

Uz kratak osvrt na celokupan Zakon o radu, koji važi u našoj zemlji, profesori će se fokusirati na one njegove odredbe koje su vezane za prestanak radnog odnosa, a uz pomoć primera se polaznicima omogućuje da konkretnu temu lakše savladaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana

Kojih se pravila moraju pridržavati ukoliko u određenoj firmi žele da zaposle strane državljane će imati prilike da nauče polaznici. Profesori će, takođe govoriti o situaciji kada je primetan višak radnika i o njenom pravilnom rešavanju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih

Definisano je da fokus navedene edukacije bude stavljen na praktičan rad, odnosno na vežbe tokom kojih će polaznici pokazati da su naučili samostalno da obračunavaju zarade zaposlenima različitih kategorija i to uz poštovanje Zakona o radu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa

Sa svim onim radnjama koje se moraju preduzeti, u slučaju da se određeni radnik zapošljava, će u toku predavanja biti upoznat svaki polaznik konkretne edukacije. Posle će tokom vežbi ta znanja naučiti da primenjuje i to sasvim samostalno.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

Koje uslove svakako mora da ispuni zaposleni, u slučaju da je neophodno da bude poslat na rad u inostranstvo i to u tačno određenom vremenskom periodu, a sa stanovišta aktuelnog Zakona o radu, će saznati svaki polaznik pomenute edukacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji

Pored toga što će predavači govoriti o postupku koji se tiče zapošljavanja lica sa invaliditetom, a uz poštovanje odredbi Zakona o radu Republike Srbije, oni će prisutnima objasniti i po kom pravilu funkcioniše profesionalna rehabilitacija.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača

Ne samo da će svako ko bude pohađao specijalizovanu edukaciju da upozna odredbe navedenog zakona, već će biti objašnjeno i kako se one pravilno implementiraju, te će polaznici naučiti i koja prava ima lice okarakterisano kao uzbunjivač.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju

Prvenstveno će kandidati dobiti informacije o svim onim licima koja imaju pravo na zdravstveno osiguranje, a zatim se teorijski i kroz vežbe upoznaju sa odredbama konkretnog zakona, te uče i kako se one pravilno moraju u praksi primeniti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih

U skladu sa odredbama pomenutog zakona, koji je trenutno aktuelan u našoj zemlji se definiše, pored ostalog pravo zaposlenog na zaradu, ali i na godišnji odmor, tako da će se na primenu upravo tih odredbi i fokusirati navedena edukacija.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za profesionalnog trenera

Kako lice koje se sertifikuje za ovo zanimanje radi sa odraslim ljudima, to će i akcenat edukacije da bude stavljen na umeće oblikovanja konkretne teme, tako da na najbolji mogući način bude prezentovana upravo članovima te ciljne grupe.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Na osnovu kojih parametara se odlučuje o pravu na obavezno osiguranje će naučiti prisutni, a profesori će govoriti i o pravilima vođenja evidencije obaveznih osiguranika, te kroz vežbe objasniti kandidatima i kako se nadoknada obračunava.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sertifikovanog HR menadžera

Definisano je planom konkretne edukacije da polaznici budu detaljno upoznati sa različitim savremenim metodama, koje je potrebno da pravilno implementiraju u okviru odeljenja kojim rukovode, a osim predavanjima prisustvovaće i vežbama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sertifikovanog saradnika za radne odnose - pripremna obuka

Podrazumeva se da će svaki polaznik morati detaljno da se upozna sa važećim Zakonom o radu Republike Srbije, ali i sa Ustavom zemlje. A sem toga će naučiti i šta uključuje Ugovor o radu, te koji oblici zaposlenja su prisutni u praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa

Fokus nastave je stavljen na predavanja, tokom kojih prisutni uče koji tipovi rizika u oblasti Human resource mogu da se jave. Svakako će im profesori ponuditi primere, na osnovu kojih će objasniti kako funkcioniše upravljanje HR rizicima.

Više

Ljudski resursi

Naročito je važno za kvalitet poslovnog procesa da osobe, koje su u konkretnom preduzeću zaposlene na različitim pozicijama, mogu odgovorno i profesionalno da obavljaju sve zadatke koje određeno radno mesto nalaže. Stoga i jeste bitno da sva ta lica prođu potrebne edukacijske programe, te da steknu visok nivo i teorijskih i praktičnih znanja vezano za navedene oblasti.

Zapravo se baš po takvom principu kursevi i obuke za zanimanja u okviru kategorije ljudski resursi i sprovode u ovoj školi, tako da se akcenat u većini slučajeva stavlja upravo na vežbe i praktičan rad, a kako bi polaznici mogli kasnije da samostalno primene stečena znanja.

Ne samo da imaju mogućnost da pohađaju stručni seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora, nego se isto tako mogu specijalizovati i za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji. A organizuje se i obuka i kurs za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora, ali i za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju.

U slučaju da neko ima potrebu, nudi se mogućnost da se specijalizuje za radno pravo i za primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a organizuje se i specijalizovani kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu sa aspekta prava zaposlenih i za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača.

Predviđeno je, takođe da kursevi i obuke u okviru kategorije ljudski resursi ponude zainteresovanima da se osposobe i za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa, kao i za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa. Takođe je u ponudi i specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za problem rešavanja viška zaposlenih i zapošljavanje stranih državljana, te je omogućena i edukacija za primenu odredbi Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo.

Svi oni kandidati koji imaju potrebu, odnosno želju za tim, svakako mogu da prate nastavu tokom koje će se specijalizovati za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih, a tu je i opšti kurs i obuka za primenu Zakona o radu u praksi.

Takođe je otvorena i mogućnost da kandidati pohađaju seminar za sertifikovanog HR menadžera, ali se organizuje i pripremna obuka i kurs za sertifikovanog saradnika za radne odnose, a u zvaničnoj ponudi pomenute institucije je i edukacija za planiranje obučavanja zaposlenih, te postoji mogućnost da se organizuju i kursevi i obuke za performans menadžment i za personalnog trenera.

Mora se naglasiti da je škola specijalizovana i za sprovođenje pripremne obuke za medijatora na osnovnom nivou, ali da se organizuje i pripremna obuka i kurs za medijatora u slučaju mobinga i to kako na početnom, tako i na naprednom nivou.

Ako postoji interesovanje, kandidat može pohađati i stručni seminar - kako izbeći i sprečiti mobing, te svakako može da nauči i kako upravljati zamorom zaposlenih, odnosno kako se vrši sistematizacija radnih mesta i to kroz specijalno osmišljene edukacije. Svakako stručne obuke i kursevi u okviru ove kategorije uključuju i mogućnost učenja o kontroli u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling), te se zainteresovanima takođe nudi prilika da nauče kako unaprediti sistem zarada i kako pravilno postaviti poslovne ciljeve.

Svakako je dostupna i obuka i kurs - postanite uspešan trener, kao i stručni seminar za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa. Ne sme se zaboraviti edukacija koja svakom zainteresovanom polazniku omogućuje da nauči kako uspešno uvesti nove kandidate u posao, kao i specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno ocenjujete zaposlene.

Sasvim je jasno da je program svih edukacija u navedenoj oblasti izuzetno bogat, tako da svako ko je zainteresovan, zapravo može relativno brzo da pronađe upravo onu obuku, čija tema mu je najinteresantnija. A tome treba dodati i informaciju da pojedinačni kandidat ima pravo izbora između mogućnosti pohađanja nastave redovno, odnosno u skladu sa pravilima koja navodi vanredna. Takođe se svi kursevi i obuke za zanimanja u okviru kategorije ljudski resursi mogu pohađati i kao dokvalifikacija, prekvalifikacija ili stručno osposobljavanje, što isključivo zavisi od samog programa, to jest od obrazovnog profila. Naime, mora se napomenuti da je postupak prekvalifikacije osmišljen sa ciljem da zainteresovanim kandidatima, a koji su se pre toga kvalifikovali za zanimanje III ili IV stepena neke druge struke, omogući da postanu vlasnici diplome za obrazovni profil u okviru kategorije ljudski resursi, koji je istog stepena kao i prethodni, to jest trećeg ili četvrtog. Ipak, sva ona lica koja su se prethodno školovala za određeni obrazovni profil nižeg stepena, a prvenstveno se pod tim misli da su stekli diplomu za zanimanje drugog ili trećeg stepena, svakako imaju mogućnost tokom postupka dokvalifikacije da polože razliku u ispitima i da steknu zvanične kvalifikacije za obrazovni profil u navedenoj kategoriji, koji bi trebalo da za jedan stepen bude viši od tog, a što je ovom slučaju ili trećeg ili četvrtog stepena. Podrazumeva se da će nadležna lica ove obrazovne institucije, zainteresovanima pružiti sve potrebne informacije o navedenim programima.

Najvažnije je da se napomene da svaki kurs i obuka za zanimanja kategorije ljudski resursi podrazumeva program, koji je usklađen sa pravilima donetim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. A kako se radi o specifičnim zanimanjima, većina edukacija uključuje dva segmenta, odnosno teorijski ili predavanja, kao i praktični, to jest vežbe.

Neposredno nakon prijavljivanja i upisivanja, zainteresovani dobijaju neophodne podatke o samom postupku organizacije nastave, a prethodno se moraju opredeliti da li će predavanja pohađati individualno, u grupi ili u paru (poluindividualna nastava), odnosno da li će ih pratiti online (preko namenskog softvera, koji će instalirati na svoj računar) ili direktno u prostorijama škole.

Ako određena obuka i kurs u sklopu kategorije ljudski resursi uključuje i praksu, naglašavamo da škola nastoji da taj deo organizuje u saradnji sa onim fizičkim i pravnim licima, koja su u okviru konkretne oblasti dokazano dobra.

Obavezan je svaki prijavljeni kandidat da obezbedi neophodnu dokumentaciju i lično dođe u školske prostorije, a kada bude zvanično bio organizovan upis. A neposredno pre toga će morati i da se prijavi, to jest da kontaktira školu ili telefonskim putem ili elektronski (preko mejl - a), a otvorena je i mogućnost da prijavu izvrši ličnim dolaskom u prostorije navedene obrazovne institucije.