Loading...

Mašinska struka

Kada se ima na umu podatak da kvalifikovani radnici za zanimanja ove struke moraju određeni zanat da upoznaju i tokom prakse, sasvim je jasno zbog čega je obavezno da svi kursevi i obuke u okviru kategorije mašinska struka svakako uključuju i taj segment, s tim da su kandidati u obavezi da u jasno definisanom trajanju prisustvuju i predavanjima.

img-responsive

Kurs i obuka a WIG i TIG zavarivanje

Koje su osnovne karakteristike i jednog i drugog tipa zavarivanja, te koje vrste elektroda se tom prilikom koriste će naučiti svi polaznici, a pohađaće i predavanja i praksu, te će biti upoznati i sa adekvatnom zaštitom tokom radnog procesa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za CNC operatera

Sa principom funkcionisanja specijalnih, takozvanih CNC mašina će se prvenstveno upoznati polaznici ove edukacije, kako na predavanjima, tako i na praksi. Naučiće i da koriste posebnu vrstu programa, koji se koristi za upravljanje njima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za EPP zavarivanje

Budući da se radi o procesu elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim praškom, vrlo je važno da svaki polaznik nauči za koju vrstu materijala se ono primenjuje i kojom prilikom, pa će upravo na to i biti stavljen akcenat navedene edukacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za MAG zavarivanje

Svakako će biti govora o svim koracima koje podrazumeva elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog gasa, a predviđeno je da polaznici pohađaju kako predavanja, tako i praktičnu nastavu, te da nauče pravilno da koriste i adekvatan pribor.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za MIG zavarivanje

Ne samo da će kroz predavanja polaznici naučiti koja su osnovna pravila elektrolučnog zavarivanja u zaštiti inertnih gasova, nego će naučiti i da pravilno koriste posebne vrste aparata i alata, a ta znanja će utvrditi tokom praktičnog rada.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za aluminotermijsko zavarivanje

Nastavnim planom je obuhvaćen celokupan postupak, koji se poštuje tokom sprovođenja konkretnog tipa zavarivanja, a kandidati će se upoznati i sa pravilima kojih se moraju pridržavati da bi se zaštitili i naučiće da koriste adekvatan alat.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za bravara

Nastavnim planom je određeno da polaznici pohađaju i predavanja i praksu, te da upoznaju sirovine koje se koriste, ali i da ovladaju procesom obrade različitih predmeta. Naučiće i da se pravilno služe svim bravarskim mašinama i alatima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za elektro - zavarivača

Kada budu bile prezentovane osnove pomenutog procesa, polaznici edukacije će biti upoznati i sa osnovnim principima koji se tokom konkretne vrste zavarivanja primenjuju, a naučiće da se zaštite tokom rada i da pravilno koristepotreban alat.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom

Kako edukacija uključuje 2 segmenta (praktični i teorijski), predviđeno je da po završetku njenog praćenja kandidat bude osposobljen da samostalno primenjuje pravila vezano za ovo zavarivanje i da koristi alat, te da se pravilno zaštiti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za građevinskog limara

Da bi neko mogao da se ovim poslom bavi, mora naučiti kako se različite vrste limova pravilno obrađuju, ali i kako se tumači tehnička dokumentacija. Pohađaće i praksu i predavanja, a naučiće da koristi potreban alat i da se pravilno zaštiti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za instalatera uređaja za grejanje i klimatizaciju

Sem upoznavanja načina rada kako klima uređaja, tako i kotlova za grejanje, polaznici uče i kako se oni montiraju. Takođe će naučiti koje sve delove oni sadrže i kako se puštaju u rad, a imaće obavezu da prisustvuju i praksi i predavanjima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kovača

Svako ko bude pratio kurs će pohađati i predavanja, ali i praksu, te će naučiti da koristi i specijalne alate i električne peći, a ovladaće i postupkom obrađivanja gvožđa i čelika na visokim temperaturama, te oblikovanjem željenih predmeta.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za limara

Uz to što će naučiti koje su glavne karakteristike lima, polaznicima će objašnjeno i na koji način bi trebalo da tumače tehničke crteže. Tokom praktičnog dela će naučiti da izrađuju različite predmete, te da koriste propisan alat i pribor.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za ložača kotlova na čvrsto gorivo

Uz to što će kandidati da se upoznaju sa najosnovnijim osobenostima ove vrste kotlova, isto tako će im biti objašnjeno i kako, uopšteno ta postrojenja funkcionišu. Naučiće i kako da se zaštite u toku rada, ali i kako da te kotlove održavaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za mašinbravara

Kako sa postupkom sečenja limova, tako i sa savijanjem, odnosno bušenjem i zavarivanjem elemenata načinjenih od tog materijala će se i na predavanjima i u toku prakse upoznati polaznici, a ovladaće i postupkom montaže izrađenih elemenata.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za mehaničara građevinske mehanizacije

Prvo na predavanjima, a posle i tokom praktičnog dela, kandidati se upoznaju sa brojnim mašinama koje se za izgradnju koriste, kao i sa njihovim pravilnim održavanjem, odnosno sa utvrđivanjem kvarova na njima, popravkama i zamenom delova.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za mehaničara za održavanje kompresora

Osnovni uslov za obavljanje ovog posla jeste upoznavanje načina rada kompresora, pa će na to i da bude stavljen akcenat edukacije. A na praksi će polaznici naučiti kako da utvrde kvar na tom uređaju i kako da ga što pre pravilno otklone.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za metalobrusača

Za vreme trajanja nastave će polaznici, između ostalog naučiti na koji način se brusi metal i koji se alati, odnosno mašine koriste, te kako se radnici štite tokom tog procesa. Upoznaće se i sa tumačenjem, ali i sa crtanjem šema brušenja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za metalobušača

Polaznici će naučiti da pravilno tumače tehničku dokumentaciju, a savladaće i postupak obrade rupa na različitim metalnim predmetima i to i teorijski i praktično. Isto tako će naučiti i da pravilno koriste mašine i alate, kao i pribor.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za metalofarbara

Tokom predavanja će sa svim onim pravilima, koja se primenjuju kada se farbaju elementi od metala biti upoznati polaznici, a zatim će u okviru praktičnog dela detaljno ovladati celokupnim procesom i naučiti da koriste određen alat i pribor.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za metalorezača

Predviđeno je da polaznici edukacije savladaju i teorijski, ali i praktično proces rezanja metala, a podrazumeva se da će poseban akcenat tokom ove edukacije biti stavljen na primenu odredbi Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu u praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za metalostrugara

Pored upoznavanja samog procesa struganja i rada na strugu, polaznici edukacije će se upoznati i sa postupkom rezanja- Takođe će naučiiti da primenjuju odredbe Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, te da koriste potreban pribor i mašine.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za montera

Primarno će svaki polaznik u toku predavanja, a onda i na praksi biti upoznat sa procesom tumačenja nacrta, ali i šema za izradu mašinskih sklopova, a saznaće i kako se oni moraju pravilno održavati, te kako se ta vrsta sklopova štiti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za oštrača alata

Da bi neko mogao da se specijalizuje za pomenuto zanimanje, primarno mora da nauči koje vrste alata postoje i od kojih materijala se izrađuju, te kako generalno funkcioniše postupak njihovog oštrenja, pa će se edukacija upravo time i baviti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za podvodno zavarivanje

Uz to što će se upoznati do detalja sa svim segmentima navedene vrste zavarivanja, polaznici će u toku trajanja i predavanja i prakse imati prilike da nauče i koji materijali se tako vare, ali i kako funkcioniše princip zaštite radnika.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za preciznog mehaničara

U toku edukacije će polaznici naučiti kako se konstruišu određeni uređaji, ali i koja se pravila poštuju prilikom njihovog sklapanja. A biće govora i o postupku održavanja svih tih uređaja, kao i o dijagnostikovanju kvarova i popravkama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca grafičkim mašinama

Ne samo da će polaznici saznati koje vrste grafičkih mašina postoje i od čega se svaka od njih sastoji, već će na predavanjima i u toku prakse naučiti da koriste njihove različite funkcije, ali i da ih održavaju, kako bi pravilno radile.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca građevinske mehanizacije

Pomenuta edukacija obuhvata kako teorijski deo, tako isto i praktičnu nastavu, a polaznici bivaju upoznati sa načinom rada svih onih mašina, koje se u građevinarstvu koriste. Uče i da ih održavaju i da njima upravljaju u skladu sa pravilima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca hidraulike i pneumatike

Polaznici će, pored ostalog da nauče kako funkcionišu mašine koje imaju pneumatski, ali i hidraulični pogon, te na koji način sa njima rukuje i kako se pravilno održavaju. Podrazumeva se da će prisustvovati i praksi i pratiti predavanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca hidroenergetskim postrojenjima

Osim što će biti govora o načinu rada postrojenja ove vrste, predviđeno je da tokom edukacije naročita pažnja bude usmerena prvenstveno na postupak njihovog pravilnog održavanja i na detektovanje kvarova, te na njihovo uspešno otklanjanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP

Po kom principu funkcionišu navedene vrste kotlovskih postrojenja će primarno, kako teorijski, tako i praktično da nauči svaki polaznik, a nakon toga će biti upoznat sa postupkom utvrđivanja i otklanjanja različitih vrsta kvarova na njima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca poljoprivrednim mašinama

Akcenat praktičnog i teorijskog dela edukacije će biti stavljen na upoznavanje sa vrstama poljoprivrednih mašina i sa načinom njihovog funkcionisanja. Polaznici će naučiti i da popravljaju manje kvarove na njima, te da ih pravilno održavaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama

Prvo na predavanjima, pa posle i na praksi će polaznici biti upoznati sa postupkom rukovanja različitim vrstama mašina koje se koriste u oblasti građevinarstva, ali i sa onima čija je svrha prenos robe i njeno smeštanje u predviđeni prostor.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca tekstilnim mašinama

Da bi neko ko je zainteresovan, mogao da rukuje pravilno ovi mašinama, najpre mora da zna po kom principu svaka od njih funkcioniše, to jest šta je potrebno učiniti da bi one bile pravilno održavane, pa će se time pomenuta obuka i baviti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca za održavanje kompresora

Za vreme trajanja nastave će prisutnima da bude pojašnjeno čemu tačno služi kompresor i od čega se on sastoji, a u toku praktičnog dela će naučiti kako da ga pravilno odražavaju, odnosno na koji način treba da utvrde kvar i da ga otklone.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za vodoinstalatera

Za vreme trajanja predavanja, a posle i u toku praktične nastave će polaznici biti upoznati kako sa postupkom montaže vodoinstalaterskih cevi i ventila, tako i sa celokupnim vodovodnim sistemom, a naučiće pravilno da koriste i potrebni alat.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje gasni rezač

Sa svim osobenostima ovog specifičnog postupka rezanja će biti upoznat svaki polaznik navedene edukacije, a podrazumeva se da će morati da prisustvuje i predavanjima i praktičnoj nastavi. Naučiće i da se služi specijalnim alatom i priborom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje građevinski bravar

Uz upoznavanje sa svim obavezama koje radnik kvalifikovan za pomenuto zanimanje ima, polaznici uče i kako funkcioniše princip zaštite na radu, ali na koji način je potrebno koristiti specijalne alate, pribor i mašine tokom radnog procesa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje livac - kalupar

Podrazumeva se da će svaki polaznik konkretne edukacije na predavanjima biti vrlo detaljno upoznat sa svim segmentima procesa livenja, a sa fokusom na livenje po kalupima. Predviđeno je da posle toga pohađa praksu i usavrši stečeno znanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje metaloglodač

Polaznici će biti obavezni da pohađaju kako teorijski, tako i praktični deo nastave, a kako bi u potpunosti naučili da rade sa glodalom i da koriste neophodan pribor i alat. Biće im objašnjeno i kako je potrebno da se zaštite tokom rada.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje preser

Sa presama koje se koriste kada je potrebno izvršiti rezanje i oblikovanje različitih vrsta materijala, te sa načinom njihovog funkcionisanja će se upoznati polaznici. Takođe će naučiti i kako da se zaštite tokom rada i da mašine održavaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje rukovalac parnih kotlova

Prvo će polaznicima biti prezentovani delovi ovih uređaja, a zatim će kroz teoriju i praksu naučiti na njima da utvrde kvar i da ga otklone, te će se upoznati i sa svim onim radnjama koje se moraju primeniti prilikom održavanja tih uređaja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zavarivača - varioca

U toku nastave će prvo biti prezentovana teorijska znanja o konkretnoj oblasti, a posle toga je obavezno pohađanje prakse. Podrazumeva se da će polaznici ovladati postupkom zavarivanja i naučiti da pravilno koriste specijalne mašine i alate.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zavarivanje gasom

Uz upoznavanje osnovnih principa kojima se rukovodi lice kvalifikovano za konkretno zanimanje, svim kandidatima će biti detaljno objašnjen princip zaštite na radu, kao i kako se pravila međunarodno priznatih standarda moraju primenjivati.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zavarivanje plazmom

Uzevši u obzir da se radi o specifičnom postupku zavarivanja, prvenstveno je važno da polaznici tokom edukacije nauče kako se radi sa plazmom i koji se alati i mašine tom prilikom koriste, te da nauče kako da se pravilno zaštite tokom rada.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zavarivanje sklopova od termoplasta

Koje su osobenosti plastičnih masa i kako se sklopovi izrađeni od njih ponašaju u toku zavarivanja, ali i o čemu treba voditi računa prilikom tog postupka, te koji sve alati i mašine se koriste, će naučiti svaki polaznik konkretne edukacije.

Više

Mašinska struka

Kada se ima na umu podatak da kvalifikovani radnici za zanimanja ove struke moraju određeni zanat da upoznaju i tokom prakse, sasvim je jasno zbog čega je obavezno da svi kursevi i obuke u okviru kategorije mašinska struka svakako uključuju i taj segment, s tim da su kandidati u obavezi da u jasno definisanom trajanju prisustvuju i predavanjima.

Mora se napomenuti da su prostorije škole opremljene uz maksimalno poštovanje svetski priznatih standarda, te da se u njima sprovodi teorijski deo koji uključuje apsolutno svaka obuka i kurs za zanimanja mašinske struke. Isto tako je otvorena mogućnost da se kandidat opredeli za online vid edukacije, a kada bi trebalo da preko sopstvenog kompjutera pohađa predavanja. Ipak, ono što svaki zainteresovani mora znati jeste da se i klasična i online nastava mogu odvijati ili za više polaznika istovremeno, to jest kroz grupnu edukaciju ili za njih dvoje, kada se sprovodi poluindividualna, te je svakako dostupna i opcija koje podrazumeva prisustvo samo jednog polaznika tokom predavanja (individualna nastava).

Uzevši u obzir da je praktičan rad izuzetno bitan, organizator primarno vodi računa da omogući polaznicima da steknu zavidan nivo znanja, te se iz tog razloga uvek praksa organizuje uz nadzor onih stručnjaka koji su u odabranoj branši već dokazani i imaju bogato radno iskustvo, a koje će svakako preneti polaznicima edukacija u ovog kategoriji.

Naglašavamo da se organizuju stručne obuke i kursevi za ložača kotlova na čvrsto gorivo i CNC operatera, te da je dostupan i seminar za metalofarbara, kao i za limara.Takođe je ova škola specijalizovana za sprovođenje edukacije, putem koje se može reći zvanično priznat sertifikat za zanimanja metalobrusač i rukovaoc hidraulikom i pneumatikom.

Otvorena je i opcija sertifikacije za obrazovni profil livac - kalupar, a ko god želi ima mogućnost da postane rukovalac grafičkim mašinama ili, pak rukovalac hidroenergetskim postrojenjima. Svakako je dostupan i kurs i obuka za rukovaoca radnim mašinama, a zainteresovani mogu postati vlasnici diplome za rukovaoca građevinskom mehanizacijom i za rukovaoca poljoprivrednim mašinama. Uz to se organizuje i specijalizovani seminar za rukovaoca kotlovskim postrojenjima ATK VP, a lica koja imaju potrebu za tim, svakako mogu da se kvalifikuju i za zanimanje rukovalac za održavanje kompresora.

Trebalo bi reći i to da je pomenuta obrazovna institucija ovlašćena da sprovodi edukaciju za metalobrusača, ali se zainteresovani mogu specijalizovati i za zanimanje rukovalac tekstilnim mašinama. Dostupno je i stručno osposobljavanje za montera, a može se izvršiti i prekvalifikacija za obrazovni profil instalater uređaja za grejanje i klimatizaciju, kao za zanimanje mehaničar za održavanje kompresora.

Pored toga se organizuju i stručni kursevi i obuke za rukovaoca tekstilnim mašinama i za presera, a otvorena je i mogućnost dokvalifikacije za zanimanje mehaničar građevinske mehanizacije. Zainteresovana lica imaju mogućnost i da steknu pravno validnu diplomu za obrazovni profil precizni mehaničar, a u ponudi konkretne institucije se nalazi i specijalizovana obuka i kurs za kovača, kao i ona ona koja nudi sticanje sertifikata za zanimanje oštrač alata.

Uz mogućnost da izvrše stručno osposobljavanje za obrazovni profil rukovalac parnih kotlova, svim kandidatima se takođe nudi prilika da postanu vlasnici diplome kako za zanimanje metalorezač, tako i za obrazovne profile metaloglodač i vodoinstalater. Takođe se sprovodi i specijalizovani seminar za bravara, ali i za sertifikacija za obrazovni profil građevinski bravar.

Svakako je dostupna i opcija za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za zanimanje građevinski limar, a ko god želi ima mogućnost i da se prema zakonskim regulativama osposobi za zanimanja mašinbravar i metalostrugar.

Moramo posebno izdvojiti sve one edukacije koje se odnose na zavarivanje, budući da su u pitanju obuke i kursevi koje su usmerene na sticanje diploma za naročito tražena zanimanja. Osnovna opcija je ona koja koja zainteresovanim licima pruža priliku da se kvalifikuju za zanimanje zavarivač - varioc, kao i ona kroz koju stiču zvanje elektrozavarivač i gasni rezač.

Sem toga, se sprovodi i specijalizovani kurs i obuka za MIG zavarivanje, ali i za WIG i TIG zavarivanje, te je svakako otvorena i mogućnost za sticanje sertifikata za obrazovni profil zavarivač gasom. A ako postoji potreba da neko nauči kako funkcioniše zavarivanje plazmom, može pohađati specijalno osmišljen seminar koji se tom temom bavi, te se svakako zainteresovani mogu specijalizovati i za aluminotermijsko zavarivanje, kao i za zavarivanje sklopova od termoplasta.

Pomenućemo i to da se sprovode kursevi i obuke za elektrolučno zavarivanje punjenom elektrodom i za takozvano MAG zavarivanje, a ko god želi može se specijalizovati i za EPP zavarivanje. Iako smo prethodno naveli, moramo naglasiti da se uz prekvalifikaciju za obrazovne profile u kategoriji mašinska struka, omogućuje i stručno osposobljavanje, ali isto tako i dokvalifikacija, s tim da se svaka obuka i kurs može, po želji prijavljenih, pohađati vanredno ili redovno.

S obzirom na to da se sve obuke i kursevi u kategoriji mašinska struka sprovode onako kako propisuje zakon, to jest Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje i jeste jedina nadležna državna institucija za tu oblast, a da škola poseduje dozvole koje su potrebne, da bi sprovodila sve edukacije, jasno je da diploma koju kandidat stiče treba da bude tretirana kao zakonski važeća. Jednostavnije rečeno, svako ko je bude stekao će imati pravo da od lica koja su u konkretnoj poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje zadužena za to, zahteva upisivanje u svoj radni dosije, kako bi stekao veće šanse za pronalazak zaposlenja. Isto tako bi trebalo taj sertifikat da uvrsti u svoj CV, ali i da ga po potrebi priloži kada se bude javljao na oglas za posao u mašinskoj struci.

Neophodno je naglasiti i da se svako, koga interesuje bilo koji kurs i obuka u okviru kategorije mašinska struka mora prijaviti u prostorijama škole, a što može da učini i preko telefona, odnosno da zahtevane informacije pošalje na mejl adresu. Ubrzo nakon što bude, na jedan od opisanih načina izvršio prijavu, prijavljeni će biti propisno kontaktiran od strane nadležnih u školi i obavešten o dokumentima koja će lično morati da donese, a kako bi zvaničan upis bio propisno izvršen.