Loading...

Menadžment

Ako se zna da uspešnost poslovnog procesa određene kompanije, na prvom mestu zavisi od ličnih kompetencija svakoga ko je zadužen za upravljanje pojedinačnim sektorima ili pak, celokupnom firmom, jasno je i zbog čega se naročito akcenat stavlja na neprekidnu edukaciju menadžera, odnosno lica zaduženih za upravljanje.

img-responsive

Kurs i obuka - kako da motivišete zaposlene

Polaznicima će, na prvom mestu biti objašnjeno koliko je važno da radnici budu motivisani, pa će zatim naučiti i kako se različite tehnike moraju u praksi primeniti, kako bi taj cilj bio postignut. A izuzev predavanja, pohađaće i vežbe.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako povećati produktivnost u proizvodnji

Da bi kandidati mogli u potpunosti da ovladaju uspešnim korišćenjem svih onih metoda, koje se primenjuju kada je potrebno povećati produktivnost u proizvodnom procesu, moraće prvo da budu upoznati sa načinom funkcionisanja same proizvodnje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da upravljate distribucijom

Profesori će da se fokusiraju na detaljno prezentovanje celokupnog distributivnog sistema, a zatim će prisutnima objasniti šta su to distributivni kanali, kako se računaju troškovi i kako bi trebalo da se distribucijom uspešno upravlja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - osnove koučinga

Jasno je da će polaznici prvo morati da nauče šta, zapravo ovaj pojam označava, a biće upoznati i sa poljem primene koučinga. Određeno je da oni osim pohađanja teorijskog dela nastave, imaju obavezu i da prisustvuju praksi, odnosno vežbama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - osnove situacionog rukovođenja

Kojih se pravila mora pridržavati osoba koja se specijalizuje za tu vrstu rukovođenja, uče svi polaznici, a biva im objašnjeno i kako se, sa aspekta situacionog rukovođenja motivišu zaposleni. Uz predavanja, treba da prisustvuju i vežbama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - osnove socijalnog preduzetništva

Polaznik će naučiti koje su osnovne karakteristike navedenog tipa preduzetništva, a svakako će se predavači fokusirati na detaljno prezentovanje postupka upravljanja kompanijama, koje posluju u skladu sa osnovama socijalnog preduzetništva.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol)

Predviđa se programom da polaznik prvo teorijski, a posle i kroz posebne vežbe, nauči koja su pravila važeća u diplomatskom protokolu. A profesori će ukazati i na greške, koje se najčešće javljaju, te objasniti kako se one mogu izbeći.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - veštine poslovne komunikacije

Budući da je edukacijom obuhvaćen i praktični, ali i teorijski deo, to znači da će polaznici stečena znanja moći samostalno da primenjuju u kasnijem radu. Pored ostalog će imati prilike da upoznaju i sva aktuelna pravila poslovnog bontona.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Gamification u poslovanju

Koja je tačna definicija konkretnog pojma će biti objašnjeno polaznicima, a profesori će im ukazati i na to kako se pravila vezana za kompjuterske igrice primenjuju u okviru poslovnog procesa, te kako sve to utiče na njegovo poboljšanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining)

Analiza koja je predmet navedene edukacije se vrši uz korišćenje tačno određene vrste softvera, tako da će i svaki polaznik imati mogućnost da nauči kako se on u praksi primenjuje, jer će akcenat nastave svakako na to i da bude stavljen.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za finansijskog menadžera

Najvažnije je da polaznici edukacije budu detaljno upoznati sa onim pravilima, koja se moraju primenjivati prilikom upravljanja sektorom finansija, a ovladaće i izradom različitih tipa izveštaja, te će naučiti i da vrše potrebne analize.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje

Ne samo da će polaznici ove edukacije saznati koje su osnove strateškog planiranja, već će naučiti i prema kojim pravilima korporativni menadžment funkcioniše. Svakako će stečena znanja imati priliku i da usavrše tokom sprovođenja vežbi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kreditnog menadžera

Za vreme trajanja teorijskog dela pomenute edukacije, a posle i kroz vežbe, polaznici će, pored ostalog naučiti koje obaveze ima kreditni menadžer, te na koji način mora da ih obavlja, a kako bi u potpunosti ispoštovao aktuelna pravila.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za menadžera u maloprodaji

Koje sve obaveze ima Retail menadžer, bi na prvom mestu trebalo da nauči svaki polaznik navedene edukacije. A pored ostalog, kandidati će detaljno da budu upoznati, teorijski i praktično sa procesom uređenja određenog prodajnog objekta.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za merenje zadovoljstva korisnika usluga

Svakako će polaznici prvo tokom predavanja dobiti priliku da nauče uz primenu kojih metoda i tehnika se, zaista može izmeriti zadovoljstvo korisnika usluga, a zatim će naučiti i na koji način se one u praksi pravilno moraju primeniti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za planiranje proizvodnje

Izuzev sticanja znanja o samom proizvodnom procesu, polaznici će se vrlo detaljno upoznati i sa postupkom poznatim kao RCCP (Rugh - Cut Capacity Planning), tako da će nauči šta se preduzima kada je potrebno izvršiti dugoročno planiranje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za procenu vrednosti kapitala

Mada će akcenat edukacije da bude usmeren na upoznavanje polaznika sa brojnim alatima i metodama, a koje se moraju primeniti kada se procenjuje vrednost kapitala, oni će se upoznati i sa osnovnim vrstama kapitala i njihovim osobenostima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sportskog event menadžera

U potpunosti će svaki polaznik konkretne edukacije ovladati pravilima vezanim za organizaciju sportskih događaja, a sem predavanja, će imati mogućnost i da kroz primere stekne jasniju sliku o celokupnom procesu organizacije takvih događaja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sprovođenje dobre prakse u rukovođenju timovima za prodaju

Nastavnim programom je predviđeno da polaznici na predavanjima, pored ostalog nauče kako se formira tim za prodaju i kako se implementira dobra praksa u tom slučaju, a kroz različite primere će im biti omogućeno da sva ta znanja usavrše.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za strategijski menadžment i marketing

Sem što će se upoznati sa osnovnim pravilima koja važe za takozvani strategijski menadžment, polaznici edukacije će imati prilike da nauče i koje metode i tehnike se koriste za strategijski marketing, a sem predavanja će imati i vežbe.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za strategijskog menadžera

U skladu sa aktuelnim nastavnim programom, svaki kandidat treba da prisustvuje kako predavanjima, tako isto i praktičnom delu, to jest vežbama. A svakako će naučiti i koje će obaveze imati nakon što se bude zaposlio na tom radnom mestu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za tim i timski rad

Najvažnije je da kandidati, teorijski i kroz vežbe budu upoznati sa procesom formiranja tima, a akcenat se stavlja na savladavanje različitih tehnika, koje se koriste za upravljanje timovima i, generalo za njegovo što bolje funkcionisanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za urbani menadžment i teoriju razvoja

Ne samo tokom predavanja, već i na vežbama, polaznici uče kako funkcioniše takozvani urbani menadžment, ali i šta u tom kontekstu znači teorija razvoja. Naučiće da koriste specijalne alate i da samostalno vrše sve analize koje su neophodne.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za vođenje godišnjih razgovora

Sa osnovnim smernicama koje se moraju poštovati prilikom organizacije godišnjih razgovora se upoznaju polaznici. Takođe će naučiti i kako se određuje cilj tih razgovora, te kako se izrađuje program, a prisustvovaće i predavanjima i vežbama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za vođenje međunarodnog preduzeća

Sasvim je jasno da svaki onaj kandidat koji ima želju da se sa navedenom temom upozna, prvo mora da nauči kako generalno funkcioniše međunarodno poslovanje. A osim u toku predavanja, polaznik će konkretna znanja steći i za vreme vežbi.

Više

Menadžment

Ako se zna da uspešnost poslovnog procesa određene kompanije, na prvom mestu zavisi od ličnih kompetencija svakoga ko je zadužen za upravljanje pojedinačnim sektorima ili pak, celokupnom firmom, jasno je i zbog čega se naročito akcenat stavlja na neprekidnu edukaciju menadžera, odnosno lica zaduženih za upravljanje.

Svakako ne bi trebalo da čudi što se specijalizovane obuke i kursevi u okviru kategorije menadžment neprekidno menjaju i nadograđuju, jer je u pitanju zapravo oblast poslovanja, koja se kao i marketing na primer, maksimalno prilagođava aktuelnim trendovima na svetskom nivou.

Najpre ćemo izdvojiti specijalizovani seminar za Gamification u poslovanju, a u ponudi je i stručni kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining). A ukoliko neko želi da nauči kako povećati produktivnost u proizvodnji, ima otvorenu mogućnost da pohađa specijalizovanu edukaciju, koja se baš tom temom bavi.

Pored toga, ova specijalizovana obrazovna institucija sprovodi i posebnu vrstu edukacije, tačnije seminar za dinamički menadžment, ali i za osnove situacionog rukovođenja. organizuje se i obuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol), a svako ko je zainteresovan za urbani menadžment i teoriju razvoja, može da se odluči da pohađa obuku koja je usmerena na tu temu.

Pomenuta obrazovna institucija, isto tako sprovodi i edukaciju tokom koje polaznici stiču znanja, te se sertifikuju za zanimanje menadžer u maloprodaji, ali se sprovodi i kurs i obuka za sportskog event menadžera.

Kako je vođenje godišnjih razgovora vrlo važno za poslovanje, to postoji mogućnost da se zainteresovana lica osposobe u potpunosti da to učine samostalno i profesionalno, a kroz praćenje namenske edukacije. Trebalo bi da budu pomenuti i stručni kursevi i obuke za kreditnog menadžera, ali i za finansijskog menadžera, te edukacija koja omogućuje zainteresovanima licima da se specijalizuju za vođenje međunarodnog preduzeća, odnosno za strategijski menadžment i marketing.

Dostupna je i specijalizovana obuka za procenu vrednosti kapitala, ali i za strategijskog menadžera. A ako neko želi, svakako može da nauči kako funkcioniše korporativni menadžment i strateško planiranje, te se zainteresovanima pruža prilika da upoznaju i veštine poslovne komunikacije, ali i da nauče kako se vrši planiranje proizvodnje.

Specijalizovani kurs i obuka - osnove socijalnog preduzetništva je isto na listi edukacija, za koje je pomenuta škola specijalizovana, a trebalo bi pomenuti i stručni seminar za sprovođenje dobre prakse u rukovođenju timovima za prodaju. Osim toga, zastupljeni su i stručni kursevi i obuke za merenje zadovoljstva korisnika usluga, odnosno za tim i timski rad, te ko god želi može da stekne znanja vezano kako za osnove koučinga, tako i za planiranje proizvodnje, ali i da pohađa specijalizovani seminar - kako da motivišete zaposlene.

Svakako se moraju upoznati svi zainteresovani sa činjenicom da zaposleni u instituciji, koja je zadužena za organizaciju svih prethodno pomenutih edukacija posebno vode računa da poštuju pravila, koja su vezana za princip sprovođenja nastave, a koja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije zvanično donosi.

Sem toga, zainteresovani moraju znati da nakon što se završi izabrana obuka i kurs za zanimanje u kategoriji menadžment, oni od škole dobijaju i diplomu, to jest dokument koji je u celoj našoj zemlji potpuno priznat i svakako tretiran istovetno, kao i bilo koji pravna validan sertifikat. Dobro je da kandidati znaju da bi upravo taj dokument valjalo ti da upišu u svoj dosije, a koji su otvorili u okviru poslovnice Nacionalne službe za zapošljavanje. Moramo naglasiti da samo zaposleni u toj državnoj instituciji imaju pravo da upišu sve one sertifikate i diplome, koji su zvanično priznati. Jasno je da ovaj dokument kandidat ima pravo da koristi i u bilo kojoj drugoj prilici, to jest onda kada ima potrebu da priloži validan dokaz o kvalifikovanosti za bavljenje određenim zanimanjem.

Napominjemo da brojne obuke i kursevi u okviru kategorije menadžment uključuju, u većini slučajeva dva segmenta, tako da kandidati treba da pohađaju ne samo predavanja, nego i praksu, to jest vežbe. A u zavisnosti od nastavvnog programa, koji je definisan za konkretnu edukaciju će svakako zavisiti i gde se, odnosno po kom principu vežbe ili praktični rad organizuje. Kada je u pitanju teorijski deo, koji svaki kurs i obuka za zanimanja u okviru kategorije menadžment uključuje, pravila su vrlo jednostavna. Naime, svaki prijavljeni će odabrati da li će predavanja pohađati u paru, odnosno individualno ili u okviru grupne nastave, a biće dužan i da ovlašćenom licu škole naglasi da li želi da prisustvuje predavanjima online ili u posebno opremljenim prostorijama ove institucije. Važno je i da zainteresovani za online edukaciju znaju da će morati teorijski deo da pohađaju preko svog računara, ali da su svakako obavezni posebnu vrstu programa na njega prethodno da instaliraju, a u skladu sa pravilima.

Zvanično se može tokom cele godine izvršiti prijava, a potrebno je da kandidat kontaktira školu ili preko telefona ili da dođe lično, te može i zahtevane informacije zvanično na mejl adresu da dostavi, a potrebno je da osim prezimena i imena, svakako navede i tačan datum rođenja, ali i broj telefona. Princip upisa je takav da se vrši uz lično prisustvo prijavljenih, ali oni prethodno dobijaju i sve neophodne informacije, vezano za dokumentaciju koja je tom prilikom obavezna.

Podrazumeva se da navedeni kursevi i obuke za zanimanja u okviru kategorije menadžment mogu da budu organizovani ili kao stručno osposobljavanje ili u formi vanredne, ali i redovne nastave, a svakako je omogućena i opcija kako prekvalifikacije, tako i ona koja podrazumeva dokvalifikaciju za izabrani obrazovni profil. A da bi zainteresovani kandidat mogao da dobije validne informacije o tome koji program od svih pomenutih mu je dozvoljeno da pohađa, on će svakako morati i da priloži na uvid diplome koje je prethodno stekao. Na osnovu njih će stručnjaci utvrditi da li on ima pravo da pristupi procesu dokvalifikacije, a kako bi postao vlasnik diplome za zanimanje višeg stepena ili će, ipak njemu biti dozvoljena takozvana prekvalifikacija, to jest mogućnost da dobije još jednu diplomu za zanimanje u ovoj oblasti, a koje će biti istovetnog stepena kao i prethodno.