Loading...

Ostali kursevi i obuke

Svaki pojedinac koji teži da kvalitet svog poslovanja usavrši, sasvim sigurno će nastojati i da pohađa specijalizovane edukacije, a kako bi stekao validan sertifikat, odnosno diplomu, koju će uneti ne samo u svoj CV, već i upisati u zvanični dosije, koji postoji u poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje.

img-responsive

Kurs i obuka – agent za nekretnine

Polaznici će imati uvid u celokupan postupak koji obavlja osoba kvalifikovana za ovo zanimanje. Akcenat će biti stavljen na procenu vrednosti nekretnina i na upoznavanje sa odredbama aktuelnog zakona, a pohađaće i praksu i predavanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Mechanical engineering technology

Osobe koje budu pohađale navedenu edukaciju će naučiti, primarno kroz praktičan rad da izrađuju proizvod, to jest da koriste specijalne računarske programe, ali će im biti objašnjeno i na osnovu čega se bira odgovarajući materijal za njega.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako da efikasno nastupite na sajmu

Profesori će pojasniti prisutnima na osnovu čega bi trebalo da odaberu konkretnu manifestaciju. Uz pomoć primera će da im bude detaljno objašnjeno kako funkcioniše priprema za sajam i kako se proizvodi ili usluge tada moraju predstaviti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako da odaberete najboljeg kandidata za zaposlenje

Izuzev predavanja, polaznici treba da pohađaju i vežbe, a kako bi upoznali brojne alate i metode, kao i način njihove pravilne implementacije, sa ciljem da se izabere osoba koja će konkretni posao moći da obavlja na najbolji mogući način.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako funkcioniše analiza ponašanja potrošača

Sa postupkom prikupljanja potrebnih informacija se upoznaju polaznici, a stiču znanja i o korišćenju specijalnih metoda koje se primenjuju za njihovo analiziranje. Biće govora i o izradi reklamne kampanje na osnovu rezultata tih analiza.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako stvoriti virtuelni tim

Za vreme trajanja predavanja će biti objašnjeno kako se formira virtuelni tim, to jest na osnovu kojih parametara se donosi odluka ko treba da postane njegov član. A polaznici će pohađati i praksu, te će naučiti i da odrede ciljeve tima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako upravljati HR rizicima

Da bi neko mogao pravilno da kontroliše rizike u radu ovog odeljenja, mora biti sa njima upoznat, ali i sa načinom rada pomenutog sektora. Polaznicima će biti prezentovani primeri, da bi bolje shvatili način upravljanja tim vrstama rizika.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako uspešno upravljati zalihama i nabavkom

Uz isticanje teorijskih znanja vezano za konkretnu oblast, polaznici uče kroz vežbe i kako se obračunava koeficijent obrta zaliha, odnosno kakve se analize moraju izvršiti, a da bi se pravilno upravljalo kako nabavkom, tako i zalihama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje

Šta tačno podrazumeva strateško planiranje će, svakako na samom početku edukacije naučiti kandidati, a onda će im predavači objasniti koje se metode najčešće koriste u praksi. Biće upoznati i sa brojnim analizama koje bi trebalo da izvrše.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla

Za vreme trajanja praktičnog dela nastave, to jest namenskih vežbi, polaznici uče šta sve mora sadržati dokument koji se izrađuje prilikom sistematizacije posla. Biće reči o vrednovanju posla, te o parametrima koji se tada uzimaju u obzir.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti

Profesori će nastojati da uz pomoć primera omoguće polaznicima da na najbolji mogući način svoju ideju realizuju. Takođe se podrazumeva da će se potruditi da u diskusiju uključe sve prisutne i tako im omoguće da steknu potrebne veštine.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - postanite najbolji prodavac

Predavači će se fokusirati na razvoj veština, koje su važne za poboljšanje procesa prodaje. A polaznici će uz pomoć vežbi uspeti da steknu dovoljno znanja vezano za adekvatno plasiranje usluga ili proizvoda, odnosno za uspešnu komunikaciju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema

Osnovni pojam koji će biti prezentovan prisutnima jeste Public Key Infrastructure sistem, a podrazumeva se da će detaljno biti objašnjeno kako se oni koriste, te koja se pravila poštuju i koji se sve rizici tokom njihove upotrebe javljaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - radno pravno zakonodavstvo u praksi

Podrazumeva se da će profesori teorijski predstaviti prisutnima odredbe važećeg Zakon o radu Republike Srbije, te će im objasniti koje obaveze imaju zaposleni, a koje poslodavci, pa će zatim sve to morati praktično i da primene kroz vežbe.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem

Najpre će teorijski biti predstavljene konkretne odredbe važećeg Zakona o radu, a onda će tokom vežbi polaznici naučiti i na koji način se one pravilno primenjuju, te će im biti predstavljeni i osnovni pojmovi koji se tiču ovih oblasti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - savremene biznis tehnologije

U toku teorijskog, a kasnije i praktičnog dela konkretne edukacije, polaznici uče koliko je važno u poslovanje uvrstiti brojne moderne tehnologije. Biće reči i o ulozi, koju njihova primena ima u okviru različitih delova poslovnog procesa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling

Na koji način bi trebalo da se proizvodni proces kontroliše, to jest koje metode se moraju primenjivati u tom slučaju je osnov navedene edukacije. Podrazumeva se da će kandidati sem predavanja, biti obavezni da pohađaju i praktičnu nastavu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka finansija za direktore i preduzetnike

Uz to što će članovi navedene ciljne grupe biti upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti finansija, oni će naučiti i teoretski i praktično da koriste mnogobrojne alate i metode, što će im pomoći i da poboljšaju kvalitet svog poslovanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka stranih jezika za pravna lica - korporativna obuka

Ova edukacija je osmišljena sa ciljem da zaposlenima ponudi mogućnost da ovladaju korišćenjem različitih stranih jezika, a podrazumeva se da će imati prilike da steknu zadovoljavajući nivo pisane i usmene komunikacije na konkretnom jeziku.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za SA (System Analysis)

Definisano je programom da polaznici prvo nauče šta se podrazumeva pod pojmom sistema, a onda i da se praktično upoznaju sa vrstama sistemskih analiza. Predavači će im objasniti i kako se eventualne greške mogu ispraviti, ali i izbeći.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže

Na koji način bi trebalo da budu vođene marketinške aktivnosti na različitim društvenim mrežama, ali i koje vrste digitalnih strategija reklamiranja su najčešće zastupljene i kako se koja sprovodi, će saznati svaki polaznik ove edukacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za digitalno preduzetništvo

Polaznici će naučiti šta se podrazumeva pod ovom vrstom preduzetništva, a budući da kurs uključuje i praksu, to će im biti objašnjeno i kako funkcioniše online preduzeće i na koji način se sprovode marketinške aktivnosti u tom slučaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za e - trgovinu

Da bi neko mogao da se osposobi za elektronsku trgovinu, mora da nauči praktično kako ona funkcioniše, pa će se primarno time i baviti edukacija. Biće govora i o web prodavnicama i o načinu prezentovanja usluga ili proizvoda u okviru njih.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izradu keramike

Pored toga što će saznati kako se keramika razvijala tokom istorije, kandidatima će biti predstavljeni različiti alati, te će tokom prakse naučiti da ih pravilno koriste, a upoznaće se i sa postupcima bojenja i lakiranja izrađenih predmeta.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za konsultanta za učenje na daljinu

Tokom predavanja, a posle i u okviru specijalizovanih vežbi, polaznici uče po kom principu funkcioniše takozvano učenje na daljinu, te stiču znanja vezano za korišćenje specijalizovanih programa, pomoću kojih se ta vrsta edukacije ostvaruje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kreativno pisanje

Definisano je planom edukacije da se pažnja usmeri na vežbanje, to jest na praktičan rad. A prisutni će, pored ostalog imati prilike da se upoznaju sa različitim tehnikama i stilovima pisanja, te će naučiti da se kreativno izražavaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za ličnog PR - a putem interneta

Polaznici će se upoznati sa načinom online komuniciranja, te će im biti objašnjeno na osnovu kojih parametara se definiše strategija prezentovanja rada kompanije putem interneta, a moraće da pohađaju i predavanja i da učestvuju u vežbama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za menadžera protokola

Posebna pažnja tokom edukacije će biti usmerena na vežbanje, što znači da će kandidati učestvovati u prikazima različitih situacija, gde će tada primenjivati sva znanja vezana za protokol, koja su im predavači prezentovali na predavanjima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima

Sa osnovnim pravilima koja važe u međunarodnoj trgovini se upoznaju polaznici, a saznaće i šta sve spada u tendersku dokumentaciju. Svakako će ovladati postupkom javljanja na tendere i naučiti da organizuju promet robe na međunarodnom nivou.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za optičara

Profesori će se kratko osvrnuti na istorijski razvoj pomenutog zanata, a polaznici će svakako teorijski upoznati sve segmente tog posla, te će naučiti da koriste specijalne alate i da vrše potrebne popravke u okviru praktične nastave.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za planera venačanja

Iako će kandidati imati obavezu da pohađaju i predavanja, pomenuta edukacija se fokusira na praktičan rad. Polaznici uče kako se sprovodi celokupan postupak organizacije venčanja i kako bi tom prilikom trebalo komunicirati sa klijentima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za poslovnu statistiku

Predviđeno je da pažnja bude usmerena na praktičan rad, a svakako će prisutni, pored ostalog naučiti da pripremaju konkretne podatke, te da ih transformišu u skladu sa pravilima i uopšteno, da vrše pravilno njihovu statističku analizu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za predavača

Fokus edukacije će biti usmeren na upoznavanje prisutnih sa metodama i postupcima, koji se primenjuju tokom prezentovanja različitih tema pripadnicima određenih starosnih i ciljnih grupa, a sem teorisjkog dela, prisustvovaće i vežbama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rezervacije karata u turizmu (Galileo)

Sva pažnja tokom konkretne edukacije će biti usmerena na praktičan rad, tako da polaznici imaju prilike da ovladaju apsolutno svakim segmentom postupka rezervacije karata i da nauče da koriste mnogobrojne opcije koje nudi sistem Galileo.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za saradnika za radne odnose

Kandidati će naučiti koji se koraci primenjuju prilikom zapošljavanja radnika, a koji kada dođe do prestanka radnog odnosa. Edukacija će se fokusirati i na primenu odredbi međunarodno priznatih standarda u okviru sektora ljudskih resursa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za spasioca na vodi

Akcenat konkretne edukacije se usmerava na upoznavanje se pružanjem prve pomoći, a kandidati pohađaju i teorijski deo i praktični. Upoznaće se i sa celokupnim postupkom spašavanja lica i sa zahtevanim modelom ponašanja u tim situacijama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za stjuarde i stjuardese

Kroz sve korake koje obuhvata rad lica sertifikovanih za ovo zanimanje se prvo na predavanjima upoznaju polaznici, a posle pohađaju i vežbe, s tim što je akcenat stavljen na upoznavanje sa rizičnim situacijama i ponašanjem u okviru njih.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za supervizora

Kandidatima će biti predočene obaveze kvalifikovanog supervizora, a predavači će se fokusirati na prezentovanje metoda, koje se sprovode prilikom odabira kadrova. Objasniće značenje pojma team building i kako bi trebalo motivisati radnike.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za upravljanje HR - om u međunarodnom okruženju

Podrazumeva se da će polaznici prvenstveno naučiti na koji način funkcioniše poslovanje na međunarodnom nivou, a zatim će pažnja biti usmerena na rad HR odeljenja u kompaniji, koja posluje u takvom okruženju i na pravilno upravljanje njime.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za upravljanje lancem snabdevanja

Koje segmente obuhvata lanac snabdevanja i kako, uopšteno on funkcioniše, će svaki polaznik navedene edukacije naučiti. Biće dostupni i primeri, kroz koje će saznati kako da odaberu proizvode i da upravljaju asortimanom na najbolji način.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za upravljanje ljudskim resursima

Ne samo da će polaznici biti teorijski upoznati sa brojnim alatima i metodama, koje se koriste zarad poboljšanja rada odeljenja ljudskih resursa, već će imati prilike i da učestvuju u vežbama, da bi stekli dodatna znanja o konkretnoj temi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za upravljanje rizicima u trgovini

Osnovni uslov za izbegavanje rizika u oblasti trgovine jeste upoznavanje sa brojnim rizičnim situacijama i sa poželjnim ponašanjem u tom slučaju, a kako bi se eventualno one mogle izbeći, sa ciljem kvalitetnog upravljanja poslovnim procesom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za vođenje poslovnih pregovora

Na predavanjima će polaznicima biti predstavljen postupak vezan za pripremu, ali i za vođenje pregovora. Fokus će biti stavljen na simulacije, to jest vežbe, tokom kojih će polaznici imati priliku da se bolje upoznaju sa osnovnom temom.

Više

Ostali kursevi i obuke

Svaki pojedinac koji teži da kvalitet svog poslovanja usavrši, sasvim sigurno će nastojati i da pohađa specijalizovane edukacije, a kako bi stekao validan sertifikat, odnosno diplomu, koju će uneti ne samo u svoj CV, već i upisati u zvanični dosije, koji postoji u poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje. Upravo zahvaljujući činjenici da institucija, u okviru koje su dostupni kursevi i obuke te vrste ima sva neophodna ovlašćenja, kandidatima je dozvoljeno da se stečenom diplomom služe u praksi bez bilo kakvih prepreka.

U okviru navedene kategorije se, između ostalih nalazi i specijalizovana obuka i kurs za menadžera protokola, a zainteresovana lica imaju mogućnost i da nauče koji su to pravni i tehnološki aspekti PKI sistema, budući da se organizuje namenska edukacija koja se upravo tom temom i bavi.

Takođe, koga god zanima, ima mogućnost da sazna i koje se metode primenjuju za uspešno strateško planiranje, a u zvaničnoj ponudi škole se nalazi i stručni seminar - uvod u proizvodni controlling. Po kom principu funkcioniše upravljanje rizicima u trgovini, isto tako može svaki pojedinac da sazna ako se odluči za tu obuku, a u ponudi je i mogućnosti sticanja zvaničnog sertifikata za zanimanje saradnik za radne odnose.

Još jedna u nizu edukacija, koje navedena obrazovna institucija organizuje odgovara na pitanje kako da efikasno nastupite na sajmu, ali kandidati mogu saznati i kako upravljati HR rizicima. Na koji način se vrši SA (System Analysis) je tema specijalizovane obuke, a svi pojedinci koje ta oblast interesuje mogu da pohađaju stručni seminar - radno pravo i penzijsko - invalidski sistem osiguranja.

Uz sve pomenute, tu su i specijalizovane obuke i kursevi poslovne statistike, kao i za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima. Tema kojom se bavi još jedan stručni seminar jeste osnove sistematizacije i vrednovanja posla, a kandidati koji za tim imaju interesovanja mogu da se specijalizuju i za izradu keramike.

Šta tačno podrazumeva Mechanical engineering technology će saznati pojedinci ukoliko upišu stručnu edukaciju koja se baš tom temom bavi, a organizuhe se i specijalizovani kurs i obuka za rezervacije karata u turizmu (Galileo).

Na raspolaganju je kandidatima i opcija da saznaju kako stvoriti virtuelni tim i kako funkcioniše analiza ponašanja potrošača, a sprovodi se i stručni seminar finansija za direktore i preduzetnike.

Koje su to digitalne marketinške strategije i društvene mreže je osnov edukacije, koja se takođe organizuje u sklopu navedene institucije, s tim da se zainteresovanim licima pruža prilika i da postanu vlasnici diplome za planera venčanja.

Otvorena je mogućnost i da se pohađaju obuke i kursevi za upravljanje HR - om u međunarodnom okruženju, ali i da se svi koji su zainteresovani, specijalizuju za upravljanje ljudskim resursima i za upravljanje lancem snabdevanja.

Na koji način funkcioniše vođenje poslovnih pregovora i e - trgovina su isto teme, koje pojedinačne obuke obrađuju, a u aktuelnoj ponudi se nalazi i stručni seminar za digitalno preduzetništvo, kao i kurs i obuka za supervizora.

Zanimljivo je naglasiti da se organizuje i edukacija za savremene biznis tehnologije, ali i da je dostupna korporativna obuka i kurs - strani jezici za pravna lica. Pokrenite svoj posao - od ideje do stvarnosti je tema edukacije koja je naročito posećena, jer polaznicima omogućuje da steknu znanja, koja će im pomoći da na najbolji način realizuju ideju koju imaju na umu.

Pored svega toga se sprovode i specijalizovani kursevi i obuke za radno - pravno zakonodavstvo u praksi, odnosno za stjuarda i stjuardesu, kao i za spasioca na vodi i konsultanta za učenje na daljinu. Interesantne su i teme edukacija, tokom čijeg pohađanja zainteresovani mogu da nauče kako uspešno upravljati zalihama i nabavkom i kako se sprovodi lični PR putem interneta. Svakako treba pomenuti i namenski seminar - postanite najbolji prodavac, ali i onaj čija tema je kako da odaberete najboljeg kandidata za zaposlenje.

Za sve one kojima odgovara takav način izražavanja se sprovodi stručna obuka i kurs za kreativno pisanje, s tim da je dostupna i opcija da se zainteresovani polaznici kvalifikuju da zanimanje predavač, odnosno optičar, te da pohađaju specijalizovani seminar za agenta za nekretnine.

Posebno se mora naglasiti da neki od pomenutih kurseva uključuju i obavezu pohađanju prakse, a organizator nastoji da sprovođenje tog dela edukacije poveri isključivo onim stručnjacima, koji su naročito specijalizovani za pomenute oblasti, a kako bi kandidatima pružili znanje na najvišem mogućem nivou.

Svi kursevi i obuke u ovoj kategoriji neizostavno podrazumevaju obavezu pohađanja predavanja, a ona se organizuju sa jedne strane u školskim prostorijama, a sa druge kandidati mogu izabrati i varijantu pohađanja teorijskog dela edukacije online. U tom slučaju su dužni da im pristupaju preko ličnog računara, ali će biti neophodno i da na njega, u skladu sa važećim pravilima instaliraju specijalnu vrstu programa. Svaki prijavljeni je obavezan i da se odluči da li će predavanja pohađati u okviru grupne, poluindividualne ili individualne nastave.

Obavezni smo da kažemo i to da su dostupni programi prekvalifikacije i dokvalifikacije, a da se svaka obuka i kurs u okviru kategorije ostalo može organizovati i kao stručno osposobljavanje, te da zainteresovani mogu nastavu da pohađaju u skladu sa pravilima vanredne ili redovne. Ovlašćeno lice institucije organizatora će nakon uvida u dokumentaciju koju kandidat priloži, a koja je vezana za njegovo prethodno školovanje, moći da odluči koji od svih programa mu je dozvoljeno da pohađa. Prekvalifikacija podrazumeva, najprostije rečeno, sticanje još jedne diplome za zanimanje istog stepena, a dokvalifikacija se odnosi na onu situaciju kada kandidat ima sertifikat za obrazovni profil nižeg stepena i to u bilo kojoj oblasti, te kroz taj program stiče zvanje višeg stepena, a za odabrano zanimanje u navedenoj kategoriji.

Nastavni programi za svaki pomenuti stručni seminar su usklađeni sa pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Potrebno je da se svaki zainteresovani kandidat zvanično prijavi za pohađanje izabrane edukacije, a to može učiniti bilo kog radnog dana ili telefonskim putem ili direktno u školi, s tim da je dozvoljena i opcija prijavljivanja elektronskim putem. A u tom slučaju osnovne informacije o sebi, kao što su ime i prezime, datum rođenja i kontakt podaci, kandidat ima obavezu da pošalje na mejl adresu škole. Svakako je obaveza prijavljenih da potrebnu dokumentaciju dostave prilikom upisa, ali i da mu prisustvuju lično, budući da tako navode aktuelna pravila.