Loading...

Porezi

Za uspešno poslovanje bez rizika, svakako je vrlo važno da određena kompanija u svom timu ima i one zaposlene, koji su specijalizovani za primenu Zakona o porezu Republike Srbije, a koji uz to treba da imaju dovoljno znanja vezano za međunarodno oporezivanje i generalno govoreći, za sve što se odnosi na različite vrste poreza.

img-responsive

Kurs i obuka - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju

Bitno je da svaki polaznik edukacije prvo bude upoznat sa procesom definisanja poreza u oblasti međunarodnog poslovanja. A nastava će biti usmerena i na sve one radnje, koje bi trebalo preduzeti da bi se izbeglo dvostruko oporezivanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave

Sa sadržinom obe prijave će se upoznati polaznici tokom predavanja, a biće im objašnjen i proces vezan za njihovo podnošenje elektronskim putem- Pohađaće i praktičnu nastavu, kada će im biti ukazano na greške koje se tada mogu javiti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima

S obzirom na to da se radi o specifičnom postupku obračuna zarada, potrebno je da svi polaznici nauče prvo u toku predavanja kako taj proces funkcioniše, a da posle toga sve to primene i u okviru vežbi, koje su vrlo pažljivo osmišljene.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da obračunavate poresku amortizaciju

Navedenom edukacijom je obuhvaćen ne samo teorijski segment, nego i vežbe, a prisutni prvo uče šta podrazumeva sam pojam poreske amortizacije, te kako se određuje stopa amortizacije, ali i kako se praktično vrši obračun i jedne i druge.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana

Koje su osnovne odredbe ovog zakona i u kojim situacijama se one primenjuju će, prvo kroz predavanja polaznici ove edukacije da nauče, a onda će im biti prikazani različiti primeri iz prakse, kako bi što bolje savladali konkretnu temu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da primenjujete odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost

Koje su osnovne odredbe važećeg Zakona o PDV - u Republike Srbije će naučiti svaki polaznik, a biće mu objašnjeno i u kom slučaju se one moraju primeniti. A uz pohađanje predavanja, takođe je i praktičan rad uvršten u pomenutu edukaciju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit

Podrazumeva se da će prisutni na prvom mestu biti upoznati sa definisanjem osnovica za konkretnu vrstu poreza. A uzevši u obzir da će pohađati i specijalno osmišljene vežbe, to će naučiti i samostalno da vrše njihovo pravilno planiranje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - savladajte proces obračuna poreza na imovinu

Svakako će akcenat teorijskog dela edukacije, ali i vežbi koje su u nju uključene, biti usmeren na postupak obračunavanja ove vrste poreza. A predavači će objasniti i kako se moraju otkloniti poteškoće, koje mogu da se jave tom prilikom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije

Uz to što će polaznici da budu upoznati sa osnovnim odredbama Zakona o porezu, koji je aktuelan u našoj zemlji, detaljno će im biti objašnjeno i to kroz brojne praktične primere, na koji način se svaka od njih pravilno u praksi primenjuje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije

Naročito je važno da predstavnici pravnih lica, koja posluju na teritoriji naše zemlje nauče u kojim slučajevima se mogu osloboditi plaćanja poreza, odnosno kako mogu da umanje plaćanje, pa će upravo na to biti fokusirana ova edukacija.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za obračun prihoda i zarada zaposlenih

Važno je naglasiti da će polaznik imati prilike praktično da nauči kako funkcioniše ovaj proces, a kroz brojne primere koji će mu biti dostupni će se upoznati i sa različitim greškama koje se javljaju, te sa načinom njihovog izbegavanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu

Akcenat edukacije će svakako biti stavljen na praktičnu primenu odredbi navedenog zakona, a polaznicima će prethodno biti vrlo detaljno objašnjeno i zbog čega je taj zakon naročito bitan i u kojim slučajevima se on mora implementirati.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda

Koja su osnovna pravila pomenutog standarda i u kojoj oblasti se ona primenjuju će, na prvom mestu biti objašnjeno svim polaznicima konkretne edukacije. A za vreme trajanja praktičnog dela će kandidati naučiti i pravilno da ih primenjuju.

Više

Porezi

Za uspešno poslovanje bez rizika, svakako je vrlo važno da određena kompanija u svom timu ima i one zaposlene, koji su specijalizovani za primenu Zakona o porezu Republike Srbije, a koji uz to treba da imaju dovoljno znanja vezano za međunarodno oporezivanje i generalno govoreći, za sve što se odnosi na različite vrste poreza. Podrazumeva se da zainteresovani imaju mogućnost da se u toj oblasti edukuju, budući da se brojne specijalizovane obuke i kursevi u okviru kategorije porezi zvanično organizuju u školi cele kalendarske godine.

Omogućeno je pohađanje nastave, kroz koju kandidati uče kako funkcioniše primena pravila MRS 12 računovodstvenog standarda, ali takođe mogu da pohađaju i specijalizovani seminar za obračun prihoda i zarada zaposlenih. Organizuje se i stručni kurs i obuka - savladajte proces obračuna poreza na imovinu, te je isto tako dostupna opcija da zainteresovani nauče kako se oporezuju zarade direktorima i ostalim rukovodiocima.

Ukoliko neko ima želju da se specijalizuje za pravilnu primenu odredbi Zakona o PDV - u, svakako ima na raspolaganju i takvu vrstu edukacije, ali se isto tako kandidatima nudi mogućnost da kroz pohađanje vrlo pažljivo osmišljene obuke upoznaju osnove poreskog sistema Republike Srbije.

Specijalizovani kursevi i obuke - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave se isto tako organizuju u ovoj obrazovnoj instituciji, kao i ona edukacija koja kandidatima pruža priliku da nauče kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju, odnosno kako funkcioniše primena aktuelnih odredbi Zakona o privrednim društvima na promene na kapitalu.

U ponudi se nalazi i stručna obuka i kurs - naučite kako da planirate osnovice poreza na dobit, ali zainteresovanima se nudi mogućnost i da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije.

A uz mnogobrojne edukacije u okviru ove kategorije, u ponudi škole se nalaze i stručne obuke i kursevi - naučite da primenjujete Zakon o porezu na dohodak građana, kao i mnoge druge za čije sprovođenje su isključivo zaduženi oni stručnjaci, koji već godinama posluju u konkretnim oblastima, te su apsolutno kompetentni za prenošenje znanja polaznicima konkretne edukacije.

Pored toga što navedena obrazovna institucija naročitu pažnju usmerava na odabir stručnog kadra, svakako se prilikom organizacije ponuđenih edukacija u navedenoj kategoriji, primarno rukovodi pravilima koja su aktuelna i doneta od strane jedine trenutno relevantne državne institucije, to jest Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Sa tim u vezi je dobro naglasiti i to da se u školi organizuje program kako redovnog, tako i vanrednog školovanja, a da se svi specijalizovani kursevi i obuke u okviru kategorije porezi mogu organizovati i u formi stručnog osposobljavanja, to jest može da bude sprovedena kako prekvalifikacija za neko od zanimanja ove struke, tako i dokvalifikacija. A zainteresovani moraju znati da izbor određenog programa zavisi ne samo od njihove želje, već i od diplome koju su prethodno stekli, to jest od kvalifikacija koje poseduju. Jednostavnije govoreći, samo ona lica koja su se prethodno školovala za zanimanje nižeg stepena, a primarno se misli na drugi ili treći, imaju pravo da pristupe postupku poznatom kao dokvalifikacija. Zapravo oni na taj način dobijaju priliku da se zvanično sertifikuju u ovoj kategoriji, ali za obrazovni profil koji je tek jedan stepen viši od onoga za koji već poseduju diplomu, a što u ovom slučaju znači da je on ili trećeg ili četvrtog stepena. Sasvim je jasno da je princip prekvalifikacije drugačiji od ovoga, a najprostije rečeno, u tom slučaju se zainteresovanima nudi mogućnost da postanu vlasnici diplome za još još jedno zanimanje, ali u okviru kategorije porezi, koje je svakako istog stepena kao i prethodno, za koje su se već školovali.

Vrhunska računarska oprema je dostupna u ovoj školi, a na njoj se uglavnom sprovode vežbe, odnosno praktični deo koji uključuje svaka obuka i kurs u sklopu kategorije porezi, s tim da se svakako praksa odvija uz podršku vrhunskih stručnjaka, specijalizovanih za određenu oblast.

Svako ko je zainteresovan za pohađanje edukacije u okviru ove kategorije, mora znati da je njegova obaveza da pohađa i predavanja, s tim da mora izabrati hoće li teorijski deo pratiti online ili direktno u prostorijama pomenute obrazovne institucije, a koje su uz poštovanje aktuelnih standarda i opremljene. Svi oni kandidati koji odluče da predavanja prate online će, naravno imati obavezu da tom prilikom koriste svoj kompjuter, te prethodno na njega moraju instalirati tačno definisani tip softvera. Sam princip održavanja predavanja jeste takav da se zainteresovanima nudi mogućnost izbora između pohađanja teorijskog dela nastave u grupi, u paru (poluindividualna) ili potpuno samostalno, kada se sprovodi individualna edukacija.

Izuzetno je važno da se ispoštuje pravilo vezano kako za prijavljivanje, tako i za upis, a kome zainteresovani moraju prisustvovati lično i obavezno dostaviti svu zahtevanu dokumentaciju. Uzevši u obzir da se svi kursevi i obuke u okviru kategorije porezi, praktično govoreći organizuju cele godine, a prema aktuelnom školskom kalendaru, to se i bilo kog radnog dana može izvršiti zvanična prijava. A lica koja su zainteresovana, imaju mogućnost izbora između tri načina prijavljivanja, budući da je otvorena mogućnost da se prijave ili elektronskim putem, kada zahtevane informacije šalju na mejl organizatora ili telefonom, a svakako mogu i da u prostorije škole lično dođu, kako bi se prijavili za praćenje odabrane edukacije.

Informacija koja je od izuzetnog značaja za svakoga, bez obzira koja tačno obuka i kurs u sklopu kategorije porezi ga zanima, se odnosi na priznatost diplome koju će po završetku edukacije steći kandidat. Naime, konkretna obrazovna institucija maksimalno poštuje sva pravila, te je na vreme stekla neophodne sertifikate i licence, pa sa sigurnošću tvrdimo da je i diploma koju dobija svaki pojedinačni polaznik nakon završetka izabranog programa, apsolutno važeća i to na teritoriji cele naše zemlje, kao i u pojedinim državama regiona. Važno je da kandidati imaju na umu da se tim sertifikatom smeju koristiti, kada god imaju potrebu da zvanično dokažu nivo osposobljenosti za obavljanje određenog posla, a svakako bi trebalo i zvanično taj dokument upisati u njihov radni dosije. Kako je zakon kojim se definiše upisivanje sertifikata i diploma izmenjen, to je vrlo važno da se prethodno vlasnik tog dokumenta obrati nadležnim službama, to jest zaposlenima pri filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, u kojoj je radni dosije i otvoren.