Loading...

Projekti

Kao osnovni cilj svih edukacija, koje škola sprovodi u navedenoj oblasti je stavljeno da se zainteresovana lica upoznaju sa specijalnim zadatcima, kao što je na primer pisanje projekata ili pisanje projekata da EU fondove, jer je poznato da se sve više u poslovanju zahtevaju kvalifikovani radnici za te poslove.

img-responsive

Kurs i obuka - Open minded project management

Koje su osnovne karakteristike pomenutog tipa menadžmenta, primarno kroz predavanja uče svi polaznici konkretne edukacije, a nakon što upoznaju celokupni koncept, učestvuju u vežbama, te znanja koja su im prezentovana primenjuju u praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - osnove kontrole projekata (Project controlling)

Uzevši u obzir da konkretna edukacija obuhvata i teorijski, ali i praktični deo, to jest vežbe, to se podrazumeva da će kandidati biti u prilici da steknu osnovna znanja u vezi sa kontrolom projekata, a koja će onda usavršiti kroz vežbanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - rad na velikim investicionim projektima

Prisutni će biti upoznati sa glavnim osobenostima ove vrste projekata, ali će im biti objašnjeno i na koji način se pristupa njihovoj izradi, to jest kako funkcioniše celokupan proces, s tim da će pohađati kako predavanja, tako i vežbe.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznavanje sa alatima za razvoj i realizaciju projekata

Biće reči o samom pojmu projekta i o njegovoj realizaciji, a posle se i teorijski i praktični deo nastave usmeravaju na prezentovanje onih alata, koji se smatraju najboljim i koji doprinose uspešnoj realizaciji projekata različite vrste.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Project planning

Izuzetno je važno za uspešnost projekta da se njegovoj pripremi pristupi na najbolji način, te da se povede računa o postavljanju ciljeva i da se ispoštuju svi koraci, koji će dovesti do uspešne realizacije, pa je edukacija na to usmerena.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kreiranje inovativnih poslovnih modela

Svakako će polaznici naučiti šta izdvaja klasične poslovne modele od inovativnih. Biće upoznati i sa osnovnim ciljem njihovog kreiranja, a posle predavanja pohađaće i praksu, odnosno vežbe, te naučiti samostalno da takve modele kreiraju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pisanje projekata

Pored toga što će upoznati svaki korak, koji mora da bude ispoštovan prilikom sastavljanja projekata različite vrste, a sa teorijskog aspekta, polaznici će tokom vežbi primeniti ta znanja, te naučiti da samostalno pišu projekte sa uspehom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pisanje projekata za EU fondove

Kako je ovaj proces precizno definisan, to je neophodno da polaznik konkretne edukacije bude vrlo detaljno upoznat sa pravilima, koja se moraju ispoštovati ukoliko je reč o pisanju projekata koji treba da budu od strane EU fondova odobreni.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje projektni menadžer

Predviđeno je da polaznici nauče kako se kreira jedan projekat i po kom principu funkcioniše organizacija i njegove izrade, a kasnije i realizacije. Pohađaće na prvom mestu predavanja, a posle će učestvovati i u pažljivo kreiranim vežbama.

Više

Projekti

Kao osnovni cilj svih edukacija, koje škola sprovodi u navedenoj oblasti je stavljeno da se zainteresovana lica upoznaju sa specijalnim zadatcima, kao što je na primer pisanje projekata ili pisanje projekata da EU fondove, jer je poznato da se sve više u poslovanju zahtevaju kvalifikovani radnici za te poslove. Svi kursevi i obuke u okviru kategorije projekti su vođeni od strane stručnih lica, koji su uskospecijalizovani za navedenu oblast i koji već dugo godina primenjuju stečena znanja, te na taj način doprinose kvalitetu poslovnog procesa u matičnoj kompaniji. Sem toga je dostupna i obuka i kurs za Project planning, a organizuje se i stručni seminar za kreiranje inovativnih poslovnih modela.

Svako ko to želi, ima priliku da nauči kako funkcioniše rad na velikim investicionim projektima i to pohađanjem specijalizovane edukacije, a dostupna je i obuka i kurs za Open minded project management. Postoji mogućnost i da se zainteresovana lica osposobe za zanimanje projektni menadžer, te da steknu znanja vezano za poslove kontrole projekata (Project controlling). Još je ostalo da pomenemo i to da se organizuje stručni seminar za upoznavanje sa alatima za razvoj i realizaciju projekata.

Navedena obrazovna institucija posebnu pažnju obraća na kvalitet edukacija koje ima u ponudi, pa se mora naglasiti da apsolutno sve obuke i kursevi u sklopu kategorije projekti podrazumevaju i implementaciju pravila donetih strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Izuzev mogućnosti pohađanja redovne nastave, svaki stručni kurs i obuka za zanimanja u navedenoj kategoriji se, takođe može sprovesti i kao stručno osposobljavanje. A zainteresovanima je na raspolaganju i mogućnost kako dokvalifikacije i vanrednog školovanja, isto tako i prekvalifikacije. Generalno govoreći, od nivoa kvalifikacija koje je pojedinačni kandidati stekao pre toga, jedino zavisi za koji od svih ponuđenih programa će imati pravo da se opredeli. Tako na primer, prekvalifikacija može da bude primenjena kod onih osoba koje žele da svoje zanimanje promene, to jest da steknu diplomu za obrazovni profil u ovoj struci, ali uz uslov da on bude potpuno istog stepena kao i onaj za koji su se pre toga školovali. A ako nekoga interesuje program dokvalifikacije, potrebno je da poseduje sertifikat za zanimanje nižeg stepena, te da ga kroz pohađanje specijalizovanih kurseva u ovoj kategoriji nadogradi, to jest da izabere onaj obrazovni profil koji je za jedan stepen viši od njega. Podrazumeva se, naravno da će stručno lice u instituciji organizatora omogućiti svakom zainteresovanom potrebne informacije o svakome od navedenih programima, pojedinačno.

Bitno je reći i to da škola saradnju ostvaruje sa najboljima u konkretnoj oblasti, a što je posebno važno za sprovođenje vežbi i prakse, budući da stručnjaci specijalizovani za određenu temu tom prilikom na najbolji način prenose potrebna znanja kandidatima.

Teorijski deo, koji svi stručni kursevi i obuke za zanimanja u kategoriji projekti uključuju, se sprovodi ili u prostorijama škole, a kojom prilikom se predavanja organizuju prema klasičnom principu ili se polaznici mogu odlučiti da ih pohađaju online. Ako se baš za tu varijantu odluče, osim što će morati da obezbede računar, kako bi mogli časove da pohađaju, svakako će biti obavezni i da ispoštuju pravilo koje se odnosi na instalaciju određene vrste softvera, a što će im omogućiti da bez bilo kakvih prepreka prate predavanja. Važno je da svi koje zanima konkretna edukacija znaju da se njen teorijski segment može pohađati na jedan od tri načina, to jest da se predavanja koja uključuje svaka obuka i kurs u okviru kategorije projekti, može pohađati ili kroz individualnu, odnosno grupnu ili kroz poluindividualnu nastavu, kada je prisutno dvoje kandidata.

Bilo kog dana u radno vreme škole, zainteresovani imaju pravo da lično dođu kako bi izvršili prijavu za praćenje odabrane edukacije. A isto tako im je dozvoljeno da se prijave ili preko mejla ili da školu kontaktiraju putem telefona, te da njenom ovlašćenom predstavniku daju sve zahtevane informacije (datum rođenja, ime i prezime, broj telefona za kontakt).

Pošto budu izvršili prijavu, kandidati će zvanično biti informisani i o celokupnom postupku upisa, te će saznati da je obavezno njihovo lično prisustvo i biti upućeni u dokumentaciju, koju tada moraju da prilože.

Uzevši u obzir da je organizator svih edukacija, institucija koja već dugo godina postoji u našoj zemlji i koja je sertifikovana za navedenu delatnost, podrazumeva se da svi polaznici postaju vlasnici diploma za konkretno zanimanje, a koje su na teritoriji cele Srbije izjednačene sa diplomama ostalih obrazovnih institucija. Zato i naglašavamo da bi odmah po preuzimanju sertifikata morali da ga lično odnesu u jednu od poslovnica Nacionalne službe za zapošljavanje, te da od zaposlenih zahtevaju da on bude unet u njihov radni dosije, a kao zvaničan dokaz o nivou stečenih kvalifikacija za određeno zanimanje. Podrazumeva se, isto tako da bi podatak o sticanju konkretne diplome trebalo da unesu u svoj CV, a ako bude bilo potrebe i da je bilo kom potencijalnom poslodavcu pruže na uvid, kada budu konkurisali za posao.