Loading...

Stari zanati

Odmah se mora naglasiti da uprava škole naročito vodi računa o aktuelnim trendovima i zahtevima kandidata, pa se primarno zato specijalizovane obuke i kursevi u sklopu kategorije stari zanati svakako nalaze u zvaničnoj ponudi te obrazovne institucije.

img-responsive

Kurs i obuka za bunardžiju

Prvo će profesori kroz predavanja, odnosno teorijski objasniti prisutnima kako se izrađuju bunari, zatim koji se alati koriste, kao i koja pravila se moraju poštovati. Na praksi će sve to usavršiti i naučiti da koriste specijalne mašine.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za časovničara

Pored toga što će se upoznati sa istorijskim razvojem ovog zanata, polaznici će na predavanjima, a nakon toga i kroz praksu naučiti od čega su različite vrste časovnika sastavljene, te koji se alati koriste i kako se otklanjaju kvarovi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za grnčara

Navedena edukacija se sastoji od dva dela, pa polaznici sem predavanja, treba da pohađaju i praksu. Predviđeno je da u potpunosti ovladaju procesom izrade predmeta od gline, te da nauče samostalno da koriste grnčarski točak i ostali alat.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izradu asura

Tokom predavanja polaznici uče od kojih materijala se prave asure, te koji se postupci primenjuju prilikom njihove izrade i kako se finalni proizvodi boje, a zatim pohađaju praksu i ta znanja primenjuju, ali i uče da koriste alat i pribor.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za potkivača

Nastavnim programom je definisano da polaznici pohađaju predavanja i praksu. Pored ostalog će naučiti da stavljaju potkovice, ali i da ih izrađuju, te će svakako upoznati i tehnike koje se primenjuju prilikom njihove izrade i stavljanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za splavara

Sem prezentovanja koraka koji se poštuju tokom izrade splavova i to kako teorijski, tako i na praksi, polaznici će upoznati i različite tehnike koje se primenjuju, a svakako će saznati i koje su osobenosti najčešće korišćenih materijala.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za tkanje na razboju

Pored toga što će morati da pohađa teorijski deo, obaveza svakog polaznika jeste i da u tačno definisanom trajanju prisustvuje praksi. Naučiće da koristi razboj, te će se upoznati sa karakteristikama materijala i različitim vrstama tkanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za voskara

Ne samo da će kandidati biti upoznati sa izradom proizvoda od voska, već će svakako naučiti i da koriste specijalizovane mašine i alat. A pohađaće i praksu i predavanja, te će im profesori govoriti i o razvoju ovog zanata kroz istoriju.

Više

Stari zanati

Odmah se mora naglasiti da uprava škole naročito vodi računa o aktuelnim trendovima i zahtevima kandidata, pa se primarno zato specijalizovane obuke i kursevi u sklopu kategorije stari zanati svakako nalaze u zvaničnoj ponudi te obrazovne institucije.

Zapravo se sve više kandidata opredeljuje da izvrši stručno osposobljavanje za određeni obrazovni profil, koji se smatra takozvanim starim zanatom, a pomenuta škola nudi takođe i opciju kako prekvalifikacije i dokvalifikacije, tako i redovnog, ali i vanrednog školovanja. Budući da se radi o programima, koji su tačno definisani slovom zakona, a za koje se pristup omogućuje isključivo na osnovu kvalifikacija, koje je prethodno stekao svaki kandidat, jasno je da će informacije biti blagovremeno dostupne svakome. Generalno govoreći, ako neko ima diplomu za obrazovni profil u drugoj struci, a koji je okarakterisan kao II ili III stepena, svakako pristupa dokvalifikaciji, te tako stiče zvanični sertifikat za određeno zanimanje ove struke, a koje se smatra višim, to jest koje je ili trećeg ili četvrtog stepena. Uz to je važno reći i da se prekvalifikacija sprovodi u slučaju da neko ima potrebu da se sertifikuje u okviru pomenute struke, ali isključivo mora odabrati onaj obrazovni profil, koji je potpuno istog stepena kao i zanimanje za koje poseduje već validnu diplomu.

Ističemo da se organizuju brojni kursevi i obuke u okviru kategorije stari zanati, tako da zainteresovana lica, između ostalog imaju pravo da pohađaju edukaciju kroz koju stiču validnu diplomu za zanimanje potkivač, odnosno splavar ili bunardžija. Takođe je dostupna i specijalizovana obuka i kurs za voskara, kao i stručni seminar za izrađivača asura.

Svako ko ima umetničkih sklonosti, u okviru ove škole može da se zvanično kvalifikuje za zanimanje grnčar, ali i da pohađa edukaciju kroz koju će se osposobiti za tkanje na razboju. Valjalo bi još istaći i to da se u ponudi nalazi i stručni kurs i obuka za časovničara.

Zainteresovani moraju biti obavešteni da je škola, svakako ovlašćena da konkretne edukacije organizuje, a da se prilikom definisanja nastavnog programa za bilo koji obrazovni profil, uvek rukovodi onim što navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, budući da je na teritoriji naše zemlje to i jedina institucija, koja ima nadležnost u ovom slučaju.

Da kažemo i to da kandidati po završetku izabrane edukacije postaju vlasnici diplome za određeno zanimanje. A s obzirom na to da je organizator zvanično ovlašćen, to jest da sve potrebne dozvole poseduje, radi se o dokumentu koji je zakonski potpuno priznat, te bi i trebalo da bude tretiran isto kao i bilo koji drugi zvaničan dokument. Upravo stoga bi i trebalo da se kandidat pobrine za njen upis pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a kada taj sertifikat zaposleni u ovoj službi upisuju u njegov zvanični radni dosije. Takođe se podrazumeva da mu je dozvoljeno taj dokument u svakoj prilici da pruži na uvid, ukoliko je potrebno da zvanično dokaže koji nivo kvalifikacija poseduje i za koje zanimanje.

U aktuelnoj ponudi ove škole se nalaze svi pomenuti kursevi i obuke za zanimanja u okviru kategorije stari zanati, te je predviđeno da se nastava organizuje u toku cele kalendarske godine, ali prvo zainteresovani imaju obavezu da se prijave za pohađanje. Zapravo je potrebno da sve relevantne podatke, to jest svoje prezime i ime, kao i datum rođenja, te broj fiksnog ili mobilnog telefona, daju ovlašćenom predstavniku organizatora ili putem telefona ili lično, ali mogu i da ih pošalju na zvaničnu mejl adresu. Svaki prijavljeni će biti u optimalnom roku obavešten o tome šta se svrstava u obaveznu dokumentaciju, koju će morati na uvid da priloži kada bude zvanično bio organizovan upis, a svakako je obavezan tada i da bude prisutan u školi.

Naročito je važno istaći informaciju da gotovo svaka specijalizovana obuka i kurs za obrazovne profile koji se tretiraju kao stari zanati, uključuje ne samo obavezu praćenja teorijskog dela, već i vežbe, to jest praktičan rad. A prijavljeni bi trebalo da znaju da se na kvalitet prakse, svakako naročita pažnja obraća, te da je za njeno sprovođenje uvek i isključivo zadužen onaj stručnjak, koji je za to specijalizovan i koji ima visok nivo iskustva u određenoj oblasti.

Izuzev mogućnosti da kandidat predavanja pohađa u skladu sa klasičnim principom, to jest da dolazi u školske prostorije, svakako se teorijski deo koji obuhvataju apsolutno sve stručne obuke i kursevi koji se tiču starih zanata, može pratiti i online. Zainteresovani polaznik tada mora obezbediti računar sa tačno definisanim karakteristikama, ali je obavezan i da određenu vrstu softvera na njega instalira, a u skladu sa važećim pravilima. Potrebno je, isto tako da prijavljeni u trenutku kada bude bio vršen upis, odluči da li će predavanja pohađati u paru, samostalno ili sa više polaznika, jer se predavanja organizuju u formi poluindividualne, individualne i grupne nastave.