Loading...

Unutrašnji transport

Izuzev mogućnosti da postanu vlasnici diplome, koja je zvanično priznata na teritoriji naše zemlje za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista, zainteresovanima je na raspolaganju i stručni seminar za rukovaoca šinskim vozilima.

img-responsive

Kurs i obuka za deklaranta

Primarno će teorijski, polaznik da se upozna sa glavnim odredbama Carinskog zakona Republike Srbije, a posle će kroz praktičan rad naučiti i kako se primenjuje carinska tarifa i generalno, po kojim pravilima se sprovodi postupak carinjenja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji

Nastavnim planom se predviđa da polaznici, između ostalog nauče koje mašine se koriste tokom procesa obrade duvana i proizvodnje duvanskih proizvoda, a teorijski i praktično će biti upoznati sa načinom njihovog funkcionisanja i održavanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji

Primarno će polaznicima edukacije biti do detalja objašnjeno koje se vrste mašina u ovoj industriji koriste i kako su one podeljene. A tokom praktične nastave će naučiti da njima rukuju, da ih pravilno održavaju i da se zaštite tokom rada.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca šinskih vozila

Najpre za vreme trajanja predavanja, a potom i u toku prakse će polaznici biti upoznati sa načinom funkcionisanja svih vozila ovog tipa, te će im biti prezentovana i pravila koja se odnose kako na njihovo održavanje, tako i na rukovanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za špeditera/carinika

Najvažnije je da polaznici edukacije upoznaju Carinski zakon i da nauče pravilno da primenjuju njegove odredbe u okviru drumskog saobraćaja, a tokom nastave će da nauče i sve što je potrebno vezano za osiguranje i pribavljanje dozvola.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za vozača kareta

Fokus pomenute edukacije će biti stavljen na praktičnu nastavu, tokom koje će polaznici imati prilike da nauče ovom vrstom vozila da upravljaju, a svakako će biti upoznati i sa važnošću zaštite na radu, te sa pravilnim održavanjem kareta.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje rukovalac kontejnera

Određeno je da polaznici ove edukacije treba da pohađaju i teorijski deo i praktični. Svakako će naučiti ne samo da rukuju kontejnerima, već i da pravilno primenjuju u praksi odredbe Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu Republike Srbije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje rukovalac utovarivača

Uz pohađanje predavanja, u toku kojih će polaznicima biti predstavljeni delovi od kojih je ova mašina sačinjena, oni će pohađati i praksu, te naučiti kako se rukuje utovarivačem i na koji način se on mora održavati u skladu sa pravilima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista

Polaznici će kako teorijski, tako i praktično biti upoznati sa celokupnim postupkom koji je vezan za prijem i otpremanje robe, te sa primenom odredbi aktuelnog Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu i sa načinom upravljanja ovom mašinom.

Više

Unutrašnji transport

Jedina relevantna državna institucija, koja ima pravo da propiše program specijalizovanih edukacija za obrazovne profile u pomenutoj struci jeste Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. A upravo se stručne obuke i kursevi u okviru kategorije unutrašnji transport i organizuju u skladu sa tim programima.

Izuzev mogućnosti da postanu vlasnici diplome, koja je zvanično priznata na teritoriji naše zemlje za zanimanje vozač viljuškara - viljuškarista, zainteresovanima je na raspolaganju i stručni seminar za rukovaoca šinskim vozilima. Takođe se organizuje i specijalizovani kurs i obuka za rukovaoca mašinama u duvanskoj industriji, te se kandidatima nudi prilika i da steknu sertifikat za zanimanje rukovalac utovarivača.

U zvaničnom programu ove obrazovne institucije se, isto tako nalaze i kursevi i obuke za rukovaoca šinskim vozilima i za rukovaoca mašinama u prehrambenoj industriji. A kandidatima je na raspolaganju i mogućnost za stručno osposobljavanje za deklaranta, te ukoliko je to u skladu sa njihovim kvalifikacijama, mogu izvršiti prekvalifikaciju za zanimanje špediter/carinik ili, pak dokvalifikaciju za obrazovni profil vozač kareta.

Svi programi koji su u ponudi se mogu sprovesti tek nakon što se stekne uvid u nivo kvalifikacija, koje svaki pojedinačni prijavljeni poseduje. Jednostavnije govoreći, program dokvalifikacije podrazumeva sticanje diplome za zanimanje iz ove struke, a koje bi trebalo da bude više za jedan stepen od onoga za koje se taj kandidat prethodno školovao. U slučaju da nekoga interesuje proces prekvalifikacije, mora znati da je on namenjen onim licima koja imaju potrebu da zvanično postanu vlasnici još jedne diplome, a za određeni profil ove struke, s tim što se zahteva da on bude istog nivoa kao i prethodno stečeni. Svakako se sprovodi i stručno osposobljavanje, a podrazumeva se i da svaka obuka i kurs u okviru kategorije unutrašnji transport može da bude organizovana prema principima i redovnog i vanrednog školovanja.

Naročito je važno da zainteresovani budu upoznati sa činjenicom da ova obrazovna institucija ima sve dozvole koje su potrebne da bi organizovala konkretne edukacije, a to znači da je i diploma koju kandidati stiču priznata sa zakonskog aspekta. Time oni dobijaju mogućnost ne samo da je prilažu kao relevantan dokaz o stečenim kvalifikacijama, a kada konkurišu na određeni oglas za posao, već i da je upišu u radni dosije. Bitno je da kandidati znaju i to, da je relativno skoro postupak upisa diploma i sertifikata izmenjen, te da je to prepušteno zaposlenima u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, tako da je potrebno njima i da se obrate, a kako bi im zahtev bio ispunjen.

Samim tim što svi specijalizovani kursevi i obuke u okviru kategorije unutrašnji transport podrazumevaju kakvo teorijski deo, tako i praktični, od svakog prijavljenog se očekuje da pohađa oba segmenta i to u tačno definisanom trajanju.

Inače se predavanja mogu pohađati ili u formi grupne nastave, kada je prisutno između četvoro i osmoro kandidata ili prema pravilima individualne, odnosno takozvane nastave u paru, to jest poluindividualne. A svakako posle toga polaznici treba da izaberu i da li će teorijski deo nastave pohađati online ili direktno u prostorijama institucije organizatora. A ukoliko se budu opredelili da predavanjima pristupaju preko interneta, svakako će prethodno morati na lični računar da pravilno instaliraju određenu vrstu programa, s tim da će ih ovlašćeno lice škole detaljno o svemu tome informisati.

U saradnji sa kvalifikovanim stručnjacima za konkretni obrazovni profil ove struke se organizuje praktičan deo, koji takođe predviđa svaka specijalizovana obuka i kurs za zanimanja u okviru kategorije unutrašnji transport.

Dužan je svako ko izvrši prijavu za praćenje određene edukacije, da lično prisustvuje zvaničnom upisu u prostorijama škole, ali i da priloži svu dokumentaciju koja se zahteva. Sem mogućnosti da se prijavi za pohađanje konkretne edukacije elektronskim putem (na mejl), svaki zainteresovani ima pravo da to učini ili dolaskom u školu ili preko telefona, a zahteva se da ovlašćenom licu pruži sve informacije koje su potrebne (ime i prezime, broj telefona, datum rođenja).