Loading...

Zdravstvena struka

Kako je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zvanično jedina institucija u Republici Srbiji koja ima ovlašćenja da propisuje nastavne programe za različite vrste edukacija, tako se i svi kursevi i obuke u okviru kategorije zdravstvena struka, a koje škola ima u ponudi, organizuju uz maksimalno poštovanje tih principa.

img-responsive

Kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju - aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme

Sa postupkom koji mora da bude primenjen kada se sprovodi analiza zdravstvenog stanja određene grupe ljudi se upoznaje polaznik, te uči i da rezultate te analize pravilno tumači, a stiče znanja i o samom pojmu pomenutog tipa osiguranja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za gerontodomaćicu

Polaznici će prvenstveno biti upoznati sa svim obavezama koje radnik kvalifikovan za pomenuto zanimanje ima. A biće govora i o pravilnom komuniciranju sa starijim pacijentima, te o važnosti njihove pravilne nege i održavanja higijene.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za gerontonegovateljicu

Budući da su pacijenti sa kojima imaju dodira osobe kvalifikovane za konkretno zanimanje stariji, to polaznici uče i na predavanjima i na praksi kako se oni moraju negovati, ali i kako se moraju ponašati prilikom njihove rehabilitacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite

Uz to što će da dobiju neophodne informacije o važećim zakonskim pravilima u ovoj oblasti, polaznicima edukacije će biti dostupni i brojni praktični primeri, te će im biti ukazano i na to koje će dužnosti morati da ispune kada se zaposle.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za negovateljicu

Ne samo da će polaznici edukacije pohađati teorijski deo, to jest predavanja, već će morati da pohađaju i praktičnu nastavu. A uz sticanje znanja o pravilnoj nezi bolesnika, oni uče i kako da pacijentima pomognu u određenim situacijama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za personalnog trenera

U toku edukacije će biti govora, između ostalog i o fiziološkim funkcijama organizma, a polaznici će se upoznati i sa osnovama anatomije. Biće im, takođe do detalja objašnjeno i kako se određeni programi planiraju i sprovode u praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca medicinske opreme

Određeno je nastavnim programom ove edukacije da polaznici pohađaju i teorijski deo i praksu. Pored ostalog će se upoznati sa različitim vrstama aparata i sa načinom njihovog funkcionisanja, te sa postupkom njihovog pravilnog održavanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za savetnika ishrane

Podrazumeva se da će svaki polaznik biti upoznat sa pravilnim kombinovanjem različitih namirnica, ali će steći i znanja koja se tiču pravilnog rada hormona i uspostavljanja aktivnog metabolizma, a kroz primere će stečena znanja usavršiti.

Više

Zdravstvena struka

Kako je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zvanično jedina institucija u Republici Srbiji koja ima ovlašćenja da propisuje nastavne programe za različite vrste edukacija, tako se i svi kursevi i obuke u okviru kategorije zdravstvena struka, a koje škola ima u ponudi, organizuju uz maksimalno poštovanje tih principa.

Predviđeno je da se nastava sprovodi prema pravilima i redovne i vanredne, a svakako je otvorena mogućnost da se izvrši bilo dokvalifikacija, odnosno stručno osposobljavanje, bilo prekvalifikacija za odabrani obrazovni profil.

Zainteresovani moraju znati da se na osnovu nivoa kvalifikacija koje su prethodno stekli donosi odluka da li će pristupiti dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji. Propisano je da svaki kandidat koji ima diplomu za obrazovni profil II ili III stepena, a u okviru neke druge kategorije, ima pravo da odabere zanimanje zdravstvene struke koje je više za jedan stepen, to jest koje je trećeg ili četvrtog stepena, te da u skladu sa pravilima pristupi procesu dokvalifikacije. Drugi tip programa koji je pomenut, odnosno prekvalifikacija se, najjednostavnije rečeno može okarakterisati kao promena zanimanja, budući da se iziskuje da njemu pristupe svi oni kandidati koji već poseduju diplomu za obrazovni profil istog stepena, ali u okviru neke druge struke.

Mogućnost izbora je velika, budući da se nude kako obuke i kursevi za gerontonegovateljicu i gerontodomaćicu, tako i edukacija koja zainteresovanim licima pruža mogućnost da postanu vlasnici sertifikata, zvanično priznatog na teritoriji naše zemlje, a za obrazovni profil negovateljica.

Mora se pomenuti i kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite, kao i specijalno osmišljen seminar za rukovaoca medicinskom opremom.

Svakako je dostupna i ona edukacija, nakon čijeg pohađanja će kandidati steći sertifikat za personalnog trenera, a u zvaničnoj ponudi se nalazi i stručna obuka i kurs za savetnika ishrane.

Budući da se specijalizovani kursevi i obuke za zanimanja zdravstvene struke neprekidno unapređuju, ne čudi što se kandidatima pruža prilika da saznaju sve o posebnoj vrsti zdravstvenog osiguranja, koja je sve češće zastupljena u praksi, pa se sprovodi specijalizovani kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme.

Kada bude odabrao konkretnu edukaciju, svaki kandidat se prvo mora prijaviti, a zatim i doći u školske prostorije, te propisno izvršiti upis. A tom prilikom je važno i da donese svu dokumentaciju koja je obavezna, s tim da će svakako predstavnik pomenute institucije da ga detaljno informiše o tome koja tačno dokumenta mora da pripremi. Svakog radnog dana je otvorena mogućnost za lično prijavljivanje ili, pak za kontaktiranje škole telefonskim putem, ali je dozvoljeno i potrebne informacije poslati na mejl adresu organizatora (prezime i ime, broj fiksnog ili mobilnog telefona, datum rođenja prijavljenog).

Uzevši u obzir da se radi o specifičnim zanimanjima, svakako se od prijavljenih očekuje da primarno imaju želju da pomognu drugima, jer je to vrlo važno za obavljanje brojnih poslova u okviru pomenute struke.

Takođe je važno istaći i informaciju da mnoge obuke i kursevi u okviru kategorije zdravstvena struka podrazumevaju obavezu pohađanja i praktičnog i teorijskog dela nastave, te se od svakog prijavljenog, naravno očekuje da se pridržava propisanih pravila.

Mora se napomenuti da će svakome od njih biti dozvoljeno da se samostalno opredeli gde će pohađati predavanja i po kom principu. Dostupna je opcija organizacije teorijskog dela nastave online, a kada kandidati predavanjima pristupaju uz pomoć ličnog računara, to jest uz korišćenje specijalnog softvera. A ukoliko ih interesuje da teorijski deo, koji podrazumeva apsolutno svaki kurs i obuka za zanimanja zdravstvene struke prate na klasičan način, to znači i da će predavanjima pristupati u propisno opremljenim prostorijama škole. Kada budu odabrali koji vid organizacije tog dela nastave im najviše odgovara, svi prijavljeni će se opredeliti i da li će predavanja pratiti u grupi, odnosno individualno, a dostupna je i mogućnost pohađanja nastave u paru i to kroz poluindividualnu.

Ako je nastavnim programom za određeni obrazovni profil definisano da bude organizovan i praktični deo, mora se istaći da vrhunski stručnjaci imaju obavezu da sprovode taj segment, a svakako se praksa organizuje u neposrednoj saradnji sa najuspešnijim zdravstvenim institucijama u zemlji.

Nakon što odabrana stručna obuka i kurs za obrazovne profile u okviru zdravstvene struke bude bila završena, organizator kandidatima izdaje zvaničnu diplomu za konkretno zanimanje. A budući da se radi o instituciji koja je sertifikovana, odnosno zvanično ovlašćena za obavljanje navedene delatnosti, kandidati mogu biti sasvim sigurni da se radi o dokumentu koji priznaju sve relevantne institucije i pojedinci u našoj zemlji. Svakako bi trebalo da ona bude upisana u radni dosije kandidata i to u skladu sa aktuelnim pravilima, koja navode da taj postupak imaju dozvolu da izvrše samo nadležni pri poslovnicama Nacionalne službe za zapošljavanje. Isto tako se podrazumeva da vlasnik konkretnog sertifikata, to jest diplome treba i da je unese u svoj CV, ali i da je po potrebi priloži na uvid, kada se bude zapošljavao.