Loading...

Privredno pravna praksa i primkena zakona

Prvo što mora svako ko je zainteresovan za bilo koju edukaciju u ovoj oblasti da učini, jeste zvanično da izvrši prijavu.

img-responsive

Kurs i obuka - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran

Koji su razlozi za blokadu će prvo saznati prisutni, a zatim će im biti ponuđeni i odgovarajući primeri. Posle će se edukacija fokusirati na situacije kada je potrebno izmiriti dugove, a ipak je došlo do blokade računa i na njeno rešavanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako da ugovorite osiguranje

Prisutni će naučiti koje poslove obavlja posrednik u osiguranju, a koje zastupnik, te će biti upoznati i sa tipovima osiguranja, odnosno polisa. Na primerima će saznati kako izgleda Ugovor o osiguranju i koje obaveze su u njemu navedene.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran

Saznaće polaznici kursa kako dolazi do prinudnog namirenja dugovanja i šta se događa ako je račun dužnika pod blokadom. Pored ostalog će se upoznati sa odredbama Zakona o stečaju i Zakona o platnom prometu, te Zakona o izvršnom postupku.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako postupati u slučaju povrede ugovora

Profesori će akcenat staviti na prezentovanje različitih vrsta ugovora i to kroz primere, a kako bi na taj način prisutnima bolje objasnili koje povrede ugovornih obaveza se mogu desiti i kako se one na najbolji način rešavaju u praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala

Podrazumeva se da će kandidati saznati prvo koje usluge nudi pomenuti portal. Zatim će u okviru vežbi akcenat biti usmeren na poteškoće u njegovom korišćenju i postupak koji se primenjuje zarad njihovog što bržeg i uspešnijeg otklanjanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se čuva poslovna tajna

Podrazumeva se da će primarno polaznici saznati šta se smatra pod ovim pojmom i zbog čega je vrlo važno o poslovnoj tajni voditi računa. Profesori će objasniti i šta se sve smatra pod tim pojmom, te kako je zakonom regulisano njeno čuvanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se menja osnovni kapital privrednog društva

Najpre će polaznici saznati šta se tačno podrazumeva pod osnovnim kapitalom u okviru društva sa ograničenom odgovornošću, a potom i na koji način se on može povećati. Biće upoznati i sa osnovnim odredbama Zakona o privrednim društvima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca

Ko se može smatrati izvršnim poveriocem će polaznici prvo saznati, a profesori će da objasne i kako se u određenim situacijama njegova finansijska potraživanja mogu namiriti u skladu sa pravilima koja navodi Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se primenjuje Zakon o prekršajima

Svakako će sa osnovnim odredbama konkretnog zakona da budu detaljno upoznati prisutni, a onda i sa određenjem prekršaja i sa situacijama u kojima može doći do njega. Naučiće kako se vodi prekršajni postupak i utvrđuje odgovornost učesnika.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se rešavaju problematični krediti

Kako se mogu ispraviti greške u ovoj oblasti će saznati kandidati, a profesori će im kroz primere objasniti šta se smatra pod lošim bankarskim zajmovima i šta se može preduzeti u konkretnoj situaciji, da bi se oni na najbolji način rešili.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se sprovodi osiguranje po FIDIC uslovima ugovora

Sa pravilima takozvanog FIDIC standarda će se upoznati polaznici, a predavači će im objasniti kada se on primenjuje. Između ostalog će biti informisani i o različitim tipovima osiguranja, vezano za građevinske ili montažne radove primarno.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se u praksi koristi bankarska garancija

Najpre će polaznici da saznaju šta se tačno pod bankarskom garancijom podrazumeva. Predavači će ih informisati i o tome na koji način se ona izdaje, te koja se međunarodna pravila u tom slučaju poštuju, a saznaće i šta je kontragarancija.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako unaprediti rad upravnog odbora

Vrlo detaljno će polaznici biti informisani o načinu rada upravnog odbora, a akcenat će biti stavljen na funkcionisanje akcionarskog društva. Biće im prezentovane metode, koje je potrebno implementirati zarad unapređenja njegovog rada.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci

Kada se odredbe ovog zakona primenjuju i i kako se na taj način mogu zaštititi i dužnici i poverioci je osnov konkretne edukacije. Kandidati će upoznati i osnovne pojmove, kao što su založna izjava, jednostrana hipoteka i ugovor o hipoteci.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - na koji način se sprovodi reorganizacija

U kojim situacijama je potrebno pristupiti ovom procesu će saznati polaznici pomenute obuke i to prema pravilima Zakona o stečaju. Dobiće informacije i o planu reorganizacije, te naučiti koje vrste planova postoje i po čemu se razlikuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite kako se pobijaju pravne radnje dužnika

Prvo će polaznici da dobiju informaciju o tome šta se tretira kao pravna radnja dužnika, a onda će profesori posebno da objasne i na koji način se ona može pobiti. Upoznaće se i sa pojmom pravnog ideala, te sa vođenjem postupka pobijanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Jasno je da će akcenat kursa biti stavljen na prezentovanje odredbi konkretnog zakona i na upoznavanje prisutnih sa poljem njegove primene. Naučiće i koja je uloga javnih izvršitelja, odnosno sudskih organa i kako se ovaj zakon primenjuje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija

Sa aktuelnim pravilima zakona, koji se odnosi na trgovinu akcijama će se upoznati kandidati, a naučiće i po kojim principima funkcionišu akcionarska društva. Upoznaće i odredbe Zakona o privrednim društvima, koje se na ovu oblast odnose.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate

Na osnovu onih pravila koja navodi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, polaznik saznaje koju ulogu ovi stručnjaci imaju u konkretnom postupku. Biće objašnjeno kako se biraju izvršitelji i koja su njihova ovlašćenja prilikom naplate dugovanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora

Kako je ovakav odbor prisutan u okviru društava sa ograničenom odgovornošću, ali i akcionarskih, to će obuka biti usmerena na način njihovog funkcionisanja, pa će polaznici da se upoznaju sa različitim tipovima upravljanja u okviru njih.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa vođenjem prekršajog postupka

Polaznici će saznati kako se navedeni postupak vodi u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima, a profesori će objasniti šta je prekršajna odgovornost, te šta se smatra pod ovim pojmom, ali i na osnovu čega se propisuju prekršajne sankcije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa založnim pravom

Svakako će na početku polaznici saznati čime se bavi takozvano založno pravo. Upoznaće osnovne odredbe Zakona o obligacionim odnosima, te Zakona o obezbeđenju i izvršenju, kao i sva ostala zakonska akta kojima se konkretna oblast reguliše.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte strane stečajne postupke

Fokus nastave je usmeren na stečajne postupke koji se tiču međunarodnog poslovanja. Prisutni će, pored ostalog saznati kada sudovi neke zemlje imaju nadležnost i šta je element inostranosti, a uz primere će tu temu mnogo bolje savladati.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija

Sa glavnim odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama će, naravno biti upoznati polaznici navedene edukacije, te će saznati i koje tačno zakonske regulative važe na nivou Evropske Unije u konkretnoj oblasti i kako funkcioniše RATEL.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o Compliance funkciji u bankama

Kandidati će saznati na koji način se poslovanje banaka usklađuje sa zakonskim aktima, te kako se definiše takozvana Compliance funkcija i kako se primenjuje u praksi, a dobiće i potrebne informacije o karakteristikama Bazelskog dokumenta.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o arbitražnom rešavanju internacionalnih poslovnih sporova

Sa osnovama ovakve vrste rešavanja sporova na međunarodnom nivou će kandidati biti teorijski i kroz primere upoznati, a saznaće i koje su prednosti, ali i mane tog postupka. Upoznaće se i sa glavnim odredbama važećeg Zakonom o arbitraži.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o bankarskoj garanciji i menici kao sredstvima naplate potraživanja

Koje su osobenosti svakog od ovih instrumenata plaćanja će biti osnov edukacije. Prisutni će saznati kada i na koji način se koriste, te kako se vrši provera kreditne sposobnosti određenog klijenta, a zarad odobrenja konkretnog sredstva.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima

Kako se karakterišu pravni subjekti je prva tema sa kojom će biti upoznati polaznici. Biće predstavljen princip upravljanja društvima sa ograničenom odgovornošću i akcionarskim društvima, te obaveze i prava rukovodilaca u svakome od njih.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva

Sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji će biti upoznati polaznici, ali i sa ostalim regulativama koje su u navedenoj oblasti prisutne. Naučiće i koja su prava svih koji se bave konkretnom delatnošću, odnosno koje su njihove obaveze.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o upisu prava svojine na nepokretnosti

Osnovna pravila Zakona o planiranju i izgradnji će biti prezentovana polaznicima edukacije. Dobiće informacije i o svim koracima koji se preduzimaju prilikom upisivanja prava svojine na određenoj nepokretnosti, a biće ponuđeni i primeri.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu

Šta je intelektualna svojina zaposlenih lica će saznati polaznik, a nastava će zatim biti usmerena na postupak njene zaštite u skladu sa zakonskim aktima. Biće govora o različitim oblicima zaštite i o primeni odgovarajućih odredbi zakona.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za osiguranje potraživanja hipotekom

Koja je definicija hipoteke i kada se ona sme koristiti da bi se potraživanje osiguralo je osnov edukacije. Svakako će biti objašnjeno i šta se može smatrati predmetom hipoteke, ali i kada se može koristiti takozvana zajednička hipoteka.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju

Uz upoznavanje prisutnih sa pravilima konkretnog zakona, biće im objašnjeno i šta se njime tačno reguliše, to jest u kojim slučajevima se primenjuje. Savladaće i osnove aktuelnog Zakona o platnim uslugama, te Zakona o deviznom poslovanju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rad na CROSO portalu

Kako funkcioniše portal Centralnog registra obaveznog osiguranja će da saznaju prisutni. Kroz praktičan rad će se osposobiti za korišćenje funkcija koje on nudi, te naučiti da se registruju i izvrše prijavu, ali i da koriste ostale opcije.

Više

Privredno pravna praksa i primkena zakona

Prvo što mora svako ko je zainteresovan za bilo koju edukaciju u ovoj oblasti da učini, jeste zvanično da izvrši prijavu. Nakon toga se od njega zahteva da dokumenta, koja se smatraju obaveznim priloži i da u prostorije poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford dođe lično, jer se upis može izvršiti samo ukoliko je prisutan i prijavljeni.

U opticaju su tri mogućnosti za prijavljivanje i one uključuju dostavljanje podataka telefonskim putem, zatim elektronsku prijavu, te zainteresovani svakako mogu da dođu lično u predstavništvo, koje im je najbliže i na taj način se prijave. Neophodno je da izuzev imena i prezimena, službeniku konkretne poslovnice pruže i informacije o datumu svog rođenja, te da svakako ostave i broj telefona, a kako bi mogli da budu kontaktirani u vezi sa informacijama o upisu.

Potrebno je da svaki prijavljeni ima na umu da se stručne obuke i kursevi u kategoriji privredno pravna praksa i primena zakona organizuju u vidu individualne, odnosno grupne i poluindividualne nastave, ali i da se svaka od njih može pohađati kako online, tako i prema klasičnom principu, to jest u poslovnicama, pa je važno da se u trenutku upisa opredele za onu opciju koja je najprimerenija njihovim zahtevima i potrebama.

Svakako je potrebno napomenuti da se svaka od edukacija u ovoj oblasti sprovodi uz poštovanje programa, koji određuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kao jedina nadležna institucija na teritoriji Republike Srbije za tu oblast.

Pored toga što zainteresovani mogu da nauče na koji način se sprovodi reorganizacija, otvorena je i mogućnost da se osposobe za rad na CROSO portalu i da nauče kako rešiti probleme vezane za korišćenje CROSO portala.

U ponudi je i stručni seminar - kako postupiti u slučaju povrede ugovora, s tim da kandidati mogu da nauče i kako se menja osnovni kapital privrednog društva, odnosno kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran. Dostupan je i specijalizovani kurs i obuka - saznajte sve o prinudnom otkupu akcija, ali i mogućnost da kandidati dobiju informacije o tome na koji način se primenjuje Zakon o hipoteci.

Isto tako se sprovodi i edukacija, koja omogućuje svakome ko želi da nauči kako se vrši upis prava svojine na nepokretnosti, a svakako kursevi i obuke u kategoriji privredno pravna praksa i primena zakona nude priliku zainteresovanima da se upoznaju sa praktičnom primenom Zakona o poslovanju, te da nauče kako se pobijaju pravne radnje dužnika.

Mora se pomenuti i stručni seminar - naučite kako se primenjuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju, odnosno edukacija koja je osmišljena sa ciljem da se zainteresovani upoznaju sa time kako se u praksi koristi bankarska garancija.

Pored svega pomenutog, otvorena je mogućnost i za upoznavanje sa time kako se primenjuje Zakon o prekršajima, te kako se vodi prekršajni postupak, a svakako se sprovodi i specijalizovana obuka i kurs - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija.

U slučaju da nekoga zanima kako se bankarska garancija i menice kao sredstvo naplate potraživanja koriste u praksi, te kako se namiruju novčana potraživanja izvršnog poverioca, može se opredeliti za stručne edukacije koje se tim temama primarno bave, a koje se isto nalaze u ponudi pomenute institucije.

Navedena oblast nudi mogućnost kandidatima da nauče i po kom principu funkcioniše arbitražno rešavanje internacionalnih poslovnih sporova, ali i kako se vrši zaštita intelektualne svojine osoba u radnom odnosu, a organizuje se i specijalizovani seminar za osiguranje potraživanja hipotekom.

Takođe je dostupan i stručni kurs i obuka - upoznajte se sa založnim pravom, a postoji i opcija da kandidati pohađaju namensku edukaciju, te da na taj način nauče kako se čuva poslovna tajna.

Potrebno je isto tako istaći da je otvorena mogućnost da apsolutno svako ko za tim ima potrebu nauči na koji način se ugovara osiguranje, a može i da pohađa specijalizovani seminar - saznajte sve o ulozi izvršitelja u postupku naplate, te da nauči kako se namiruju dugovanja kada je račun u blokadi.

Pored mogućnosti da nastavu pohađaju u skladu sa pravilima redovne, stručni kursevi i obuke u okviru kategorije privredno pravna praksa i primena zakona, nude i opciju kako vanrednog školovanja, tako i dokvalifikacije, zatim stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije. A koji program će biti dozvoljen, zavisi isključivo od koncepta konkretne edukacije, te se podrazumeva da će prijavljeni biti informisani o dostupnim opcijama. Ipak, moraju znati da se od njih zahteva da ispoštuju pravila vezano primarno za postupkre prekvalifikacije i dokvalifikacije. Stvar je u tome da kandidat koji želi da se prekvalifikuje za određeno zanimanje iz ove oblasti, mora da stekne diplomu za zanimanje u nekoj drugoj oblasti, ali koje je istog stepena kao i ono koje bude izabrao. Drugačiji je princip koji se primenjuje prilikom dokvalifikacije i podrazumeva sticanje diplome za obrazovni profil u navedenoj oblasti, koji je za jedan stepen viši od prethodno stečenog.

Nevezano za to koji stručni seminar u ovoj kategoriji polaznik želi da prati, mora biti informisan da se njemu po završetku nastave izdaje diploma o pohađanju. A s obzirom na to da institucija koja organizuje nastavu ima sva potrebna ovlašćenja, to znači da se radi o zakonski validnom dokumentu, pa svakako pojedinac ima pravo da ga koristi kao apsolutno relevantan dokaz o stečenim kvalifikacijama za obavljanje konkretnog posla. Valjalo bi i da zahteva njegov zvaničan upis u svoj radni dosije, ali je potrebno naglasiti da je proces upisivanja diploma, to jest stečenih sertifikata u radne dosijee pojedinaca takav, da to isključivo smeju da izvrše nadležni u poslovnicama Nacionalne službe za zapošljavanje, što važi isključivo za one kandidate koji su na njenu evidenciju prijavljeni.

Kako pojedine obuke i kursevi u kategoriji privredno pravna praksa i primena zakona uključuju i praktičan rad, odnosno vežbe, to ističemo da se navedeni segment edukacija sprovodi uz nadzor visokokvalifikovanih stručnjaka za određenu oblast.