Loading...

Dragan C.

Biologija
Dragan C.

Datum rođenja: 31.12.1969.

Obrazovanje:

1999-2002 Magistratura iz oblasti Mikrobiološka, biohemijska i genetička karakterizacija bakterija mlečne kiseline. Mentor: Dr Đorđe Fira. Naslov rada: „Biohemijska i genetička karakterizacija prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline“. Rad je odbranjen 09.04.2003. godine. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Jugoslavija.

Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, smer (specijalizacija): eksperimentalna biomedicina. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Jugoslavija. Diplomski rad ostvaren u Laboratoriji za fiziologiju insekata na Biološkom institutu Siniša Stanković. Mentor: Prof. Dr Nikola Tucić. Naslov rada: „Efekat različite gustine gajenja larvi na neke karakteristike životnog ciklusa gubara Lymanrtia dispar L“.

Objavlјeni radovi:

  1. M. Vukašinović, T. Ćorić, Đ. Fira, D. Cvetanović i Lj. Topisirović. Mikroflora autohtonog sira iz Boke Kotorske. VIII Kongres mikrobiologa Jugoslavije, str. 195. Vrnjačka Banja (2000).
  2. Cvetanovic, Dragan, Strahinic,., Fira, Dj., Topisirovic, L. Characterization of natural isolate Lactococcus lactis subsp. lactis BGSM1-19 producing bacteriocin. 3rd Balkan Conference of Microbiology, Book of Abstracts, p. 432, Istambul, Turkey (2003).
  3. Lazarević J., Perić-Mataruga V., Vlahović M., Mrdaković M., Vlahović M., Cvetanović D. 2004. Effects of rearing density on larval growth and activity of digestive enzymes in Lymantria dispar L.(Lepidoptera: Lymantriidae). Folia biol. (Krakow) 52: 105-112
  4. Strahinić Ivana., Cvetanović D., Kojić M., Tolinački M., Topisirović Lj. Karakterizacija i antimikrobna aktivnost prirodnog izolata Lactococcus lactis subsp. lactis BGSM1-19 Acta veterinaria, vol. 57, br. 5-6, str. 509-521, (2007)
  5. Karajović Dragan, Cvetanović Dragan. Osiromašeni uranijum i radijaciona povreda čoveka. Zbornik radova 6. Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama, Aleksinac, 9-11. mart 2018.

Udžbenici:

  1. Cvetanović Dragan, Lazarević Ivana. Biologija 3, udžbenik za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smera. Izdavačka kuća „Klett“. 2021.

Saradnja sa vanškolskim organizacijama:

  1. Agencija za obrazovanje Promoter u saradnji sa Medicinskim društvom za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT®): Pripremna nastava za upis na biomedicinske fakultete. Od 2014.
  2. Crveni krst Kragujevac. Predsednik podružnice Crvenog krsta pri srednjoj školi Prva kragujevačka gimnazija. Od 2013. godine.