Loading...

Prava pacijenata koja garantuje zakon

autor: IT Gimnazija | 10. 06. 2024, 12:34 pm
img-responsive

Posao u zdravstvu lep je, human, ali istovremeno i pun izazova. Stalna komunikacija sa ljudima ponekad dovodi do neželjenih nesporazuma, posebno ako se od lekara i medicinskih sestara očekuje nemoguće. U takvim situacijama neophodno je sačuvati smirenost, a jedan od obaveznih preduslova za njihovo razrešenje je dobro poznavanje prava pacijenata.

U Srbiji, prava pacijenata su uređena Zakonom o pravima pacijenata. Njime su regulisana prava i način njihovog ostvarivanja i zaštite, ali i dužnosti pacijenata. Upoznajemo vas ukratko sa osnovnim pravima i predlažemo da, ako planirate rad u zdravstvu, zakon proučite detaljnije.

Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite podrazumeva da se pacijentu, u skladu sa njegovim stanjem i mogućnostima zdravstvenog sistema, mora obezbediti kvalitetna zdravstvena zaštita, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Pravo na informacije odnosi se na obavezu potpunog obaveštavanja pacijenta o stanju njegovog zdravlja, o pravima koja ima, o odnosu sa zdravstvenom službom… Pacijent ima pravo da zna i imena, prezimena i profesionalne statuse zdravstvenih radnika koji učestvuju njegovom lečenju.

Pravo na preventivne mere se često zanemaruje, a garantovano je zakonom. Naše Srednja medicinska škola Beograd i Srednja medicinska škola Kragujevac poklanjaju posebnu pažnju ovoj temi. Uz obećanje da ćemo vas u nekom od narednih tekstova podsetiti na oblast preventive, naglašavamo da pacijent ima pravo na zdravstvene usluge radi očuvanja i unapređenja zdravlja, sprečavanja, suzbijanja i ranog otkrivanja bolesti i drugih poremećaja zdravlja. Podizanje svesti ljudi o zdravlju i bolestima jedan je od važnih zadataka medicinskih sestara.

Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge podrazumeva blagovremenu i kvalitetnu uslugu, kao i human odnos, a pravo na bezbednost pacijenta lečenje pri kojem se postiže najpovoljni ishod, uz smanjenje rizika po zdravlje na najmanju moguću meru. Pacijent ima pravo na najviši nivo olakšavanja patnje i bola, saglasno opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim principima.

U zakonu se nalazi nekoliko prava pacijenata koja su detaljno obrađena, pošto je njihovo poštovanje veoma važno, a situacije ponekad složene i osetljive. Upravo zato predlažemo dobro poznavanje zakona i striktno poštovanje, kako bi se izbegli konflikti.

Pravo na obaveštenje je jedno od njih, a odnosi se na pravo pacijenta da od nadležnog zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obaveštenje, koje mu je potrebno kako bi doneo odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku meru. Zakon razrađuje kome, kada, kako i koja obaveštenja se moraju dati. Sa ovim pravom povezano je i pravo na slobodan izbor doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, zdravstvene ustanove, kao i slobodan izbor predloženih medicinskih mera. Takođe, pacijent ima pravo na drugo stručno mišljenje (mišljenje lekara koji nije učestvovao u njegovom lečenju), a na lični zahtev.

Predlažemo da posebno detaljno proučite pravo na privatnost i poverljivost, kao i pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta. Pacijent ima pravo na poverljivost svih ličnih informacija koje je saopštio zdravstvenom radniku, uključujući i one koje se odnose na stanje njegovog zdravlja i potencijalne dijagnostičke i terapijske procedure, kao i pravo na zaštitu svoje privatnosti tokom sprovođenja dijagnostičkih ispitivanja i lečenja u celini. Podaci o zdravstvenom stanju, odnosno podaci iz medicinske dokumentacije, spadaju u podatke o ličnosti i predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta, u skladu sa zakonom.

Pacijenti imaju pravo na pristanak, što znači da se bez pristanka pacijenta ne sme, po pravilu, nad njim preduzeti nikakva medicinska mera. Medicinsko istraživanje koje uključuje punoletnog poslovno sposobnog pacijenta može se preduzimati, takođe, samo uz njegov pristanak, i to je detaljno regulisano.

Pacijenti imaju i pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju, kao i pravo da na sopstvenu odgovornost napuste stacionarnu zdravstvenu ustanovu, osim u posebnim uslovima, regulisanim zakonom.

Posebnim članom zakona definisana su prava deteta, na uzrastu do 15 godina, u stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

Pravo na poštovanje pacijentovog vremena je garantovano u smislu da, ako se neka procedura ne može izvesti odmah, ona zakaže u najkraćem mogućem roku. Imajte u vidu da pacijent ima i pravo na prigovor, kao i na naknadu štete ako ju je pretrpeo u postupku neadekvatnog lečenja.

Poznavanje Zakona o pravima pacijenata olakšava posao zdravstvenim radnicima. Iako svakodnevna praksa sugerira da se neki članovi mogu primenjivati fleksibilnije, najbolje je držati se propisanog i objasniti svoje ponašenje, sa argumentima, pacijentima, tako da se postigne obostrano razumevanje.

Sledeća Prethodna