Loading...

Uloga medicinskih sestara u prevenciji bolesti i promovisanju zdravlja

autor: IT Gimnazija | 13. 02. 2024, 3:58 pm
img-responsive

Medicinske sestre i tehničari bi od samog početka radnog angažovanja, pa i pre toga, trebalo da počnu da grade svoju reputaciju zdravstvenog radnika profesionalca. U široj zajednici u kojoj žive, kao i na poslu, oni su prva linija kontakta kada je potreban savet, razumevanje, podrška.

Lepo je videti ljubaznu medicinsku sestru spremnu da sasluša pacijenta i njegovu porodicu u ambulanti ili bolnici. Podjednako je dobro prepoznavanje zdravstvenih radnika na skupovima informisanja o pitanjima zdravlja i bolesti, ili događajima koji promovišu zdrave stilove života. Sve to je dobar uvod u stvaranje poverenja, ali i direktan doprinos dobrobiti sredine u kojoj se živi i radi.

U velikim gradovima postoji mnogo mogućnosti da se u promociju zdravlja uključite još u toku školovanja. Srednja medicinska škola Beograd i Srednja medicinska škola Kragujevac svakako će vam pružiti potrebnu podršku za to. U manjim sredinama upravo vi možete da postanete inicijator javnog obeležavanja značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlja, organizator tribine, akcije...

Evo još nekoliko ideja i podsećanja šta su medicinske sestre i tehničari obavezni da učine u oblastima prevencije bolesti i promovisanja zdravlja, i šta je još potrebno i poželjno.

Široke oblasti zdravstvene prevencije i promocije

Ne zaboravite da je prevencija sastavni deo posla medicinske sestre. Prevencija podrazumeva aktivnosti na sprečavanju ili smanjenju težine bolesti ili povrede. Primarna prevencija ima za cilj da spreči bolest ili povredu pre nego što nastane, eliminisanjem ili smanjenjem izloženosti faktorima rizika. Cilj sekundarne prevencije je otkrivanje i lečenje bolesti ili povreda u ranoj fazi, pre nego što izazovu značajnu štetu ili komplikacije. Tercijarna prevencija ima za cilj smanjenje uticaja postojeće bolesti ili povrede na kvalitet života, tako što će se invaliditet dovesti na minimalan nivo, uz informisanje o prednostima rehabilitacije.

Promovisanje zdravlja, sa druge strane, pomaže ljudima da povećaju kontrolu nad svojim zdravljem i da ga poboljšaju. Promocija uključuje i podršku u rešavanju društvenih, ekoloških i ličnih problema koji utiču na zdravlje, kao što su siromaštvo, nedovoljno obrazovanje, loši uslovi stanovanja, pogrešna ishrana, fizička neaktivnost, stres, socijalna izolovanost. Promocija zdravlja takođe uključuje osnaživanje ljudi da donose informisane odluke o svom zdravlju i preduzmu mere za njegovo poboljšanje.

Uloga medicinske sestre u prevenciji na radnom mestu je obično bolje definisana od uloge u promovisanju zdravlja. Ako vam se učini da komunikacija sa pacijentima i saveti koje ste spremni da date nailaze na neodobravanje kolega ili članova kolektiva, razgovarajte sa njima. U svakoj ustanovi mogu se lako pronaći kompromisi kada se dobrobit pacijenata istaknuta kao prevashodni cilj.

U društvenoj zajednici, odnosno vašem mestu u kojem živite ili organizacijama kojima pripadate, uvek možete da pokažete požrtvovanost, zalaganje, znanje i dobru volju. U svom preventivnom radu i aktivnostima na promovisanju zdravlja van radnog mesta možete učiniti i sledeće.

Medicinske sestre i tehnčari mogu da obrazuju pojedince ili grupe, pružajući im informacije i smernice kako da održe ili poboljšaju zdravlje, na osnovu njihovih potreba, preferencija i spremnosti da se promene. Teme zdravstvenog obrazovanja mogu uključivati zdravu ishranu, fizičku aktivnost, prestanak pušenja, upravljanje stresom, imunizaciju, seksualno zdravlje, mentalno zdravlje, upravljanje hroničnim bolestima.

Sa timovima zdravstvenih radnika, sestre i tehničari mogu da učestvuju u kampanjama u kojima se procenjuju zdravstveni status i faktori rizika pojedinaca i grupa, koristeći različite alate i metode, kao što su intervjui, fizički pregledi, laboratorijski testovi i skrining programi.

Medicinske sestre i tehničari mogu i treba da se zalažu za zdravstvena prava i interese pojedinaca i grupa, posebno ranjivih ili marginalizovanih. Angažovanje može uključivati izlaganja o potrebama i brigama ljudi, podizanje svesti o njihovim zdravstvenim problemima, pokušaj uticaja na važne politike i prakse u zajednici, učešće u istraživanjima i aktivnostima unapređenja kvaliteta, podršku društvenim pokretima i organizacijama koje promovišu zdravstvenu jednakost i pravdu.

Sledeća Prethodna