Loading...

Šta radi geodetski tehničar - geometar?

autor: IT Gimnazija | 16. 04. 2018, 8:51 am
img-responsive

Geodezija poznata i kao geodetika je nauka o preciznom merenju i razumevanju tri osnovnih osobina Zemlje - njegovoj geometrijskoj formi, orijentaciji u svemiru i njegovom gravitacionom polju - kao i o tome kako se oni vremenom menjaju. Geodinamički fenomeni uključuju kružno kretanje, plimovanja i polarne kretnje, koje se mogu proučavati projektovanjem globalnih i nacionalnih kontrolnih mreža, primenom svemirskih i zemaljskih tehnika i oslanjanjem na datumske i koordinatne sisteme.

Prvenstveno se bavi pozicioniranjem unutar vremenski promenljivog polja gravitacije. Geodezija u nemačkom govoru podeljena je na "višu geodeziju" ("Erdmessung" ili "hohere Geodasie"), koja se bavi merenjem Zemlje na globalnom nivou i "praktične geodezije" ili "inženjerske geodezije" ("Ingenieurgeodasie "), koji se bavi merenjem specifičnih delova ili područja Zemlje, a koji uključuje i geodetske podatke. Takve geodetske operacije primjenjuju se i na druga astronomska tela u Sunčevom sistemu. To je takođe nauka o merenju i razumevanju geometrijskog oblika zemlje, orijentacije u svemiru i gravitacionog polja.

Geometri mere zemlju. Informacije koje se proizvode koriste se za stvaranje mapa i mogu ih koristiti i oni iz građevinske industrije kada planiraju izgradnju projekata. Geodetski eksperti se posebno usredsređuju na korišćenje naprednih tehnologija, poput satelita, kako bi proizveli svoje merenje, koje su obično veoma velike površine planete.

Geometri koriste senzore i druge oblike tehnologije za identifikaciju određenih pozicija na zemlji i dobijanje preciznih merenja, verifikuju i čuvaju ove podatke. Takođe, prikupljaju informacije o geološkim karakteristikama zemlje, kao što su konture i nadmorske visine. Uobičajeno je da geometri učestvuju u izradi mapa ili drugih tehničkih dokumenata kao deo svojih dužnosti.

Osoba koja stekne diplomu za zanimanje geodetski tehničar - geometar biće zadužena da vrši adekvatna merenja različitih terena, kao i da po potrebi izrađuje katastarske ili geodetske planove.

Isto tako je obaveza svakoga ko je za pomenuto zanimanje kvalifikovan da se bavi različitim tehničkim poslovima vezano za oblast građevinarstva, prostornog planiranja ili urbanizma, ali i poljoprivrede, vodoprivrede i drugih oblasti koje su za pomenuti profil vezane. Podrazumeva se, takođe da će izrađivati i specijalne geodetske karte, a u koje će unositi podatke koji su prikupljeni na terenu, bez obzira za koju od prethodno pomenutih oblasti da su vezani.

Geodetski tehničar - geometar obavlja posao uglavnom na terenu, a tom prilikom je dužan da vrši merenja u skladu sa potrebama, odnosno da koristi specijalne uređaje, a zatim i da izrađuje skice na osnovu kojih se kreiraju planovi konkretnih terena. Podrazumeva se da je osoba koja je kvalifikovana za ovaj obrazovni profil upoznata i sa tehničkim pribor koji se koristi, a svakako bi trebalo da se odlično snalazi u prostoru, te da je komunikativna, budući da se obavljanje ovih poslova najčešće odvija u timovima.

Sledeća Prethodna